Przejdź do treści

Wirtualne otwarte wykłady geograficzne dla uczniów

Wirtualne otwarte wykłady geograficzne dla uczniów
19.05.2020 godz. 11:15                                 

Zapraszamy serdecznie do udziału w wirtualnym wykładzie otwartym

pt. Współczesne przemiany strukturalne przemysłu Polski,

który wygłosi dr Tomasz Rachwał
(Katedra Przedsiębiorczości i Pospodarki Przestrzennej)

Link do wykładu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjZjMWQ5MzgtMzJkYS00ZWUyLTkzZDgtMWQ4YjIxMWZlOGYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%22d2067c94-8767-4673-b956-e57987714e3c%22%7d

Aktualności