Przejdź do treści

Wirtualne otwarte wykłady geograficzne dla uczniów

Wirtualne otwarte wykłady geograficzne dla uczniów
15.05.2020 godz. 14.00                                                                                 

Zapraszamy do udziału w wirtualnym wykładzie otwartym

pt. Kryzys uchodźczy w Europie – przyczyny i skutki,

który wygłosi dr Tomasz Padło
(Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej)

Link do wykładu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGJhM2MxMWEtMGM2MC00NGE0LWIwMGUtMjdlNTE3N2E0MWFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%22d2067c94-8767-4673-b956-e57987714e3c%22%7d

Aktualności