Przejdź do treści

Wirtualne otwarte wykłady geograficzne dla uczniów

Wirtualne otwarte wykłady geograficzne dla uczniów
28.05.2020 godz. 11.00                                                                                 

Zapraszamy do udziału w wirtualnym wykładzie otwartym

pt. Zróżnicowanie narodowościowo-etniczne Polski  

który wygłosi dr Agnieszka Swiętek
(Katedra Badań nad Edukacją Geograficzną)

Link do wykładu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTUyMDk2MGMtNzI5NS00ZjcyLWI3NjYtNTNmOGVlYTUwMWY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%22761e4be5-3a67-4a8f-a40a-d5fbacd78486%22%7d

Aktualności