Przejdź do treści

Dzień Ziemi 2021 w Instytucie Geografii UP

Dzień Ziemi 2021 w Instytucie Geografii UP

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach zorganizowanych z okazji Dnia Ziemi 22 kwietnia 2021 r. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Przywróć naszą Ziemię.

Zapraszamy do udziału wykładach on-line:

10.00-10.45 prof. UP dr hab. Wanda Wilczyńska-Michalik: Plastik – uniwersalny materiał i zagrożenie środowiska,

11.00-12.00 prof. UP dr hab. Wojciech Piontek: Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych,

12.00-13.00 dr Tomasz Padło: Decydujący moment. Fotografie o stanie świata,

13.00-14.00 dr Piotr Dolnicki: Zmiany zasięgu lodowców Południowego Spitsbergenu (przełożony na inny termin).

Link do wykładów:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM5M2E1NjQtZmE1ZC00ZThlLWEyZWQtNmY3NTk5ZDJhMDky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%22a4a4206d-4732-4124-b278-e33299b2cbc0%22%7d

Aktualności