Przejdź do treści

Od 1 grudnia rusza REKRUTACJA na GOSPODARKĘ PRZESTRZENNĄ, studia magisterskie II stopnia

Od 1 grudnia rusza REKRUTACJA na GOSPODARKĘ PRZESTRZENNĄ, studia magisterskie II stopnia

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

studia 1,5-roczne

niestacjonarne* (od 1 grudnia 2021 r.)

stacjonarne (od 1 grudnia 2021 r.)

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 

.

Studia przewidziane dla absolwentów studiów wyższych (inżynierskich) kierunków „gospodarka przestrzenna” oraz innych kierunków studiów inżynierskich.

Kryterium przyjęć: 

  • konkurs dyplomów studiów wyższych (inżyniera) – dla absolwentów kierunków „gospodarka przestrzenna” oraz „architektura i urbanistyka”, „architektura”, „architektura krajobrazu”, „geodezja i kartografia”
  • egzamin pisemny (test) z podstaw gospodarki przestrzennej – dla absolwentów studiów wyższych (inżynierskich) innych kierunków.

1) Dodatkowy egzamin wstępny z języka polskiego (dla niektórych kandydatów).

Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego lub ukończonych studiów I stopnia w języku polskim przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata). Kandydaci z zagranicy, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunkach prowadzonych przez uczelnie zagraniczne, z którymi została zawarta umowa o uznawaniu przygotowania kandydatów z języka polskiego na studiach I stopnia, są zwolnieni z egzaminu.

2) Dodatkowy egzamin z podstaw gospodarki przestrzennej (dla niektórych kandydatów): egzamin w formie testu pisemnego z podstaw gospodarki przestrzennej dla osób z dyplomem inżyniera kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji.

Więcej informacji o rekrutacji cudzoziemców tutaj, a certyfikatach i egzaminach z języka polskiego tutaj

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz na naszej stronie pod linkami: gospodarka przestrzenna II stopnia studia stacjonarne oraz gospodarka przestrzenna II stopnia studia niestacjonarne.

 

Kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej:

Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł. Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie Uniwersytetu Pedagogicznego w zakładce KANDYDAT 

Terminarz rekrutacji

Terminy Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Rejestracja elektroniczna 1.12.2021 – 16.02.2022 1.12.2021 – 20.02.2022
Egzamin (dotyczy niektórych kandydatów, patrz: kryterium przyjęć) 18.02.2022 r. 22.02.2022 r.
Ogłoszenie listy przyjętych 21.02.2022 r. 23.02.2022 r.
Wpisy na studia 22 – 24.02. 2022 r. 24-25, 28.02. 2022 r.

Informacja dodatkowa:

W systemie rekrutacyjnym należy wgrać do systemu rekrutacyjnego skan dyplomu studiów I stopnia. W przeciwnym razie kandydatura nie będzie mogła być brana pod uwagę na dalszych etapach rekrutacji.
Jednocześnie informujemy, że w sytuacji ukończenia studiów I stopnia, ale nieotrzymania dyplomu, jest możliwość wgrania w systemie zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, które zawierać będzie informację o ocenie końcowej ze studiów (takiej jak na dyplomie) oraz doniesienia dyplomu w terminie późniejszym.

*Kształcenie zdalne na studiach niestacjonarnych informujemy kandydatów na studia niestacjonarne , że część wykładów będzie odbywała się w formie zdalnej za pomocą MS Teams w czasie rzeczywistym w interakcji z prowadzącym. Chcemy w ten sposób ograniczyć konieczność dojazdów na studia. Dotyczy to kursów, które można prowadzić zdalnie przy utrzymaniu zakładanej jakości kształcenia.

Opłata za studia niestacjonarne wynosi 2 300 zł / semestr.

Aktualności