Przejdź do treści

Biblioteka Geograficzno-Biologiczna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

pok. 438-439

tel. +48 12-662-6269

Uwaga, zmiana godzin otwarcia!

Od 27 czerwca do 29 lipca Biblioteka czynna:

poniedziałek-piątek 10:00-14:00

Od 30 lipca do 4 września Biblioteka zamknięta.

Od 5 września do 30 września Biblioteka czynna:

poniedziałek-piątek 10:00-14:00

 

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

Księgozbiór Biblioteki jest udostępniany pracownikom UP, studentom studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich UP w ramach wypożyczeń na zewnątrz (do domu) oraz na miejscu (w Czytelni). Pozostali czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów tylko w Czytelni. Czasopisma, wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, albumy, atlasy, mapy są udostępniane tylko na miejscu.

Czytelnia oferuje 20 miejsc do pracy i 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Można również skorzystać ze skanera oraz sieci bezprzewodowej.

KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór Biblioteki Geograficzno-Biologicznej tworzą zbiory Biblioteki Instytutu Geografii i byłej Biblioteki Instytutu Biologii. Większość zbiorów stanowią zasoby Biblioteki Instytutu Geografii powstałej w 1951 roku dzięki staraniom prof. Marii Dobrowolskiej, która była organizatorką i opiekunem naukowym Biblioteki.

Stan zbiorów Biblioteki na dzień 31 grudnia 2020 to około 31.000 jednostek bibliotecznych. Na tę liczbę składa się ok. 21.200 voluminów książek, 7.100 voluminów czasopism i wydawnictw ciągłych oraz 2.700 jednostek zbiorów specjalnych (mapy, atlasy, płyty CD). Biblioteka posiada również kolekcję odbitek i nadbitek artykułów, która liczy około 1.370 dokumentów.

Profil zbiorów kształtują zadania dydaktyczne i naukowe obydwu Instytutów. Polityka gromadzenia księgozbioru ma na celu możliwie najpełniejsze zaspokojenie potrzeb czytelniczych studentów i stworzenie bogatego warsztatu pomocniczego dla pracowników naukowo-dydaktycznych.

W swoich zbiorach Biblioteka Geograficzno-Biologiczna posiada książki z zakresu: geografii, turystyki i rekreacji, gospodarki przestrzennej, geologii, geomorfologii, hydrologii. Część księgozbioru stanowią książki z dziedziny nauk biologicznych, m.in.: z botaniki, fizjologii roślin, zoologii, anatomii i fizjologii człowieka, genetyki, mikrobiologii, dydaktyki biologii, ekologii i ochrony środowiska oraz chemii.

Z przechowywanego w Bibliotece starszego księgozbioru na szczególną uwagę zasługują: Dykcyonarzyk Geograficzny z 1783 roku oraz 16 tomowy Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich z lat 1880-1902.

Biblioteka posiada bogaty zbiór materiałów statystycznych. Do najstarszych należy Rocznik Polski  tabele statystyczne z 1917 roku opracowany przez E. Romera i I. Winfelda oraz przedwojenne Roczniki statystyczne z lat 1932-1939.

Z materiałów statystycznych gromadzonych na bieżąco należy wymienić: Rocznik statystyczny RP, roczniki branżowe (np. rolnictwa, demograficzny, przemysłu, turystyki) oraz roczniki statystyczne miast i województw (głównie z Polski południowej i wschodniej).

Zbiory specjalne stanowią różnego typu atlasy, mapy turystyczne, krajoznawcze, samochodowe jak również publikacje dostępne w formie elektronicznej na płytach CD (głównie materiały statystyczne). Dużą wartość historyczną mają, zgromadzone w Bibliotece dawne atlasy, takie jak: Geograficzno-statystyczny atlas Polski E. Romera z 1916 roku, czy Powszechny atlas geograficzny z 1934 roku z Jego autografem.

W 2020 roku, w bieżącej prenumeracie Biblioteki było 41 tytułów czasopism z zakresu geografii i biologii (w tym 39 polskich i 2 zagraniczne).

KATALOGI

Źródłem informacji o zbiorach Biblioteki są katalogi:

  • Katalog komputerowy,
  • Katalog alfabetyczny (kartkowy) – od 1 stycznia 2010 roku jest katalogiem zamkniętym,
  • Katalog rzeczowy (kartkowy) – opracowany przez Krystynę i Wacława Cabajów a konsultantem naukowym tego projektu był prof. Jan Flis,
  • Kartoteka dla Krakowa i Regionu Krakowskiego – utworzona na podstawie zbiorów Biblioteki,
  • Katalog czasopism i serii wydawniczych,
  • Kartoteka publikacji naukowych pracowników Instytutu Geografii.

 

ZAPRASZAMY

PRACOWNICY
mgr Tomasz Mrówka
mgr Justyna Banaś

Aktualności