EDUKACJA GEOGRAFICZNA W REFORMOWANEJ SZKOLE: Czego powinniśmy się nauczyć, zanim zaczniemy uczyć?

dydaktyka

KOMUNIKAT 1 

PROGRAM KONFERENCJI EDUGEO2018

.

CEL I ZAKŁADANE EFEKTY SPOTKANIA: 

1. Merytoryczne, dydaktyczne i narzędziowe wsparcie nauczycieli w przygotowaniu się do jak najlepszego – z punktu widzenia dobra ucznia i realizacji celów kształcenia– nauczania geografii
w reformowanej szkole, zwłaszcza:

 • zapoznanie z nowymi treściami przewidzianymi do realizacji w kolejnym roku szkolnym
  oraz aktualizacja wiedzy geograficznej;
 • nabycie podstawowych umiejętności wykorzystywania powszechnie dostępnych i bezpłatnych technologii informacyjno-komunikacyjnych do pozyskiwania, gromadzenia, analizy i prezentacji informacji o środowisku geograficznym oraz działalności człowieka;
 • poznanie i empiryczne zweryfikowanie nowych ujęć zajęć terenowych (obecnie wskazane jako obligatoryjne sposoby osiągania celów kształcenia);
 • prezentacja strategii pracy z uczniem zdolnym/wybitnie zainteresowanym geografią.

2. Rozpoznanie bieżących potrzeb nauczycieli geografii w zakresie przygotowywania warsztatu pracy
w nowych realiach reformowanej szkoły po to, aby odpowiedzieć na nie podczas kolejnych konferencji.

IDEA KONFERENCJI 

Reforma systemu szkolnictwa stawia liczne wyzwania przez nauczycielami geografii wszystkich szczebli edukacyjnych. Jako pracownicy uczelni pedagogicznej i dydaktycy geografii odczuwamy potrzebę i swoisty obowiązek wsparcia nauczycieli, często naszych absolwentów różnego typu studiów, w przygotowaniu się do nauczania geografii w reformowanej szkole.

Wszyscy potrzebujemy aktualizacji wiedzy geograficznej, poprzez kontakt ze specjalistami najwyższej rangi z różnych subdyscyplin. Wszyscy poszukujemy nowoczesnych, ale przyjaznych osobom
w każdym wieku, bezpłatnych i interesujących źródeł informacji, które pozwolą na efektywne kształcenie geograficzne dzieci i młodzieży. Wreszcie wszyscy liczymy na pomoc i wsparcie
w „oswojeniu” z nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w taki sposób, aby korzystanie
z nich było przyjemnością zarówno dla doświadczonych nauczycieli jak i dla młodych adeptów tego zawodu.

Wymienione zagadnienia czynimy centrum merytorycznym i dydaktycznym naszego spotkania
z Państwem, które planujemy jako coroczną konferencję, poświęconą przygotowaniu się do kolejnych etapów wdrażania reformy i będącą odpowiedzią na wszelkie dydaktyczne potrzeby, które wyrazicie Państwo w trakcie spotkania. Chcielibyśmy także zaprosić Państwa do wymiany doświadczeń
i ewentualnej współpracy w ramach organizacji praktyk zawodowych w szkołach i olimpiadzie geograficznej.

.

PROGRAM KONFERENCJI

Miejsce obrad:

Sala 110 N (I piętro nowe skrzydło, wejście od ulicy Chmiela)
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
ul. Podchorążych 2

8 czerwca 2018 r. (piątek)

10.00 – 11.00 rejestracja Uczestników konferencji, dopełnienie wszystkich formalności (odbiór faktur itp.), powitalna kawa

11.00 – 11.30 Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie Uczestników przez przedstawicieli organizatorów:

 • JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • Dziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • Dyrektor Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • Kierownik Zakładu Dydaktyki Geografii

 

11.30 – 14.30 sesja plenarna I

 • prof. UP, dr hab. Mariusz Szubert
  Nowe spojrzenie na wybrane regiony Polski – przełamywanie stereotypów w nauczaniu geografii Polski
 • dr Piotr Dolnicki
  Tradycje i zakres polskich badań polarnych w świetle nowych treści programowych
 • prof UP, dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP, dr hab. Danuta Piróg
  Adaptacja naukowych treści geograficznych do potrzeb szkolnych a kompetencje nauczyciela geografii
 • Dyskusja

14.30 – 15.30 przerwa obiadowa

15.45 – 17. 45 sesja plenarna II

 • 15.45 – 16.30 prof. UP, dr hab. Wiktor Osuch, mgr Ewelina Brońka, mgr Jerzy Desperak
  Olimpiada Geograficzna – założenia, organizacja, inspiracje do pracy z uczniem zdolnym
 • 16.30 – 17.00 Sesja posterowa:
  • Współczesne kierunki badań z zakresu edukacji geograficznej (studenci przygotowujący prace dyplomowe z dydaktyki geografii, studenci specjalności nauczycielskiej)
  • 17.00 – 18.00 dr Agnieszka Świętek, dr Roksana Zarychta
   Wprowadzenie do warsztatów z zastosowania technologii informacyjnych w nauczaniu geografii

19.00 uroczysta kolacja

9 czerwca 2018 r. (sobota)

10.00 – 13.00

dr Paweł Kroh, dr Paweł Struś, dr Agnieszka Świętek, dr Roksana Zarychta
Praktyczne zastosowanie technologii informacyjnych w nauczaniu geografii: warsztaty terenowe w najbliższej okolicy uczelni oraz ćwiczenia komputerowe w pracowni GIS

13.00 pożegnalna kawa, zakończenie konferencji, wręczenie zaświadczeń

 

.

ORGANIZATORZY:

Zakład Dydaktyki Geografii, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Komisja Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Komitet naukowy: prof. UP dr hab. Danuta Piróg (przewodnicząca);
dr hab. Joanna Angiel (UW); dr Irena Dybska-Jakóbkiewicz; prof. dr Christian Fridrich;
prof. UG dr hab. Maria Groenwald; dr hab. Adam Hibszer (UŚ); doc. Eduard Hofmann;
prof. UP dr hab. Wiktor Osuch; doc. Cristiano Pesaresi; prof. UAM dr hab. Iwona Piotrowska;
prof. UKW dr hab. Zbigniew Podgórski; doc. PhD. Dagmar Popjakova; dr Tatjana Resnik Planinc; dr Jolanta Rodzoś; dr Joanna Szczęsna; prof. UŁ dr hab. Elżbieta Szkurłat; 
dr Agnieszka Świętek;
prof. UP dr hab. Bożena Wójtowicz

Komitet organizacyjny: dr A. Świętek (sekretarz); mgr Monika Borgiasz,
mgr inż. Małgorzata Szelińska-Kukulak; mgr Anna Banias, mgr Agnieszka Gil

.

REJESTRACJA:

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w konferencji prosimy o:

dr Agnieszka Świętek
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Instytut Geografii
ul. Podchorążych 2; 30-084 Kraków
(dopisek: Konferencja: Edukacja geograficzna)

KOSZTY UCZESTNICTWA i WAŻNE TERMINY
Koszty uczestnictwa:

 • Opłata konferencyjna wynosi 100 zł (obejmuje udział w przerwach kawowych, obiedzie, kolacji,
  w szkoleniu z zakresu zastosowania technologii informacyjnych w nauczaniu geografii).
 • Opłatę konferencyjną należy przesyłać do 10.05.2018r. na konto nr:
  71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 z dopiskiem: DK-321, imię i nazwisko uczestnika.

Ważne terminy:

 • przesłanie karty zgłoszenia: do 25.04.2018 r. (przedłużony czas na zgłoszenie!) 
 • przesłanie opłaty konferencyjnej: do 10.05.2018 r.
 • rozpoczęcie konferencji: 8 czerwca (piątek), godz. 11.00
 • zakończenie konferencji: 9 czerwca (sobota), godz. 13.00

Aktualności