Przejdź do treści

Engagement&Beyond – projekt w ramach programu Erasmus Plus

Engagement&Beyond to międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+
nr 2017-1-HU01-KA201-035998
(1.09.2017-31.08.2020)

Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices.
Action Type: Strategic Partnerships for school education.

Uczestnicy:

dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.09.2017-31.08.2017, wykonawca);

dr Wioletta Kilar (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.09.2018-31.08.2019, wykonawca);

dr Tomasz Rachwał (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.09.2019-31.08.2020, wykonawca);

dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP; dr Agnieszka Świętek (wykonawcy).

Lider projektu: EDUNET Alapítvány (Węgry).

Partnerzy: UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE, Connect Media Ltd. (Węgry), Train’d Up Railway Resourcing Limited (Wielka Brytania), Euro-Trainings-Centre ETC e. V. (Niemcy).

Strona internetowa projektu (kliknij tutaj).

.

STRESZCZENIE PROJEKTU

            Jak powszechnie wiadomo, rozwój organizacji jest rzeczą konieczną. Odnosi się to nie tylko sektora biznesu, ale także oświaty. Oprócz wielu istotnych elementów, do kluczowych warunków sukcesu organizacji należy zaliczyć zaangażowanie liderów i pracowników, a także wszystkich interesariuszy. Podczas gdy firmy coraz częściej zwracają uwagę na zaangażowanie swoich pracowników i funkcjonowanie rynku pracy, to w sektorze edukacji z reguły poświęca się temu mniej uwagi.

W nawiązaniu do tych przesłanek projekt E&B ma na celu dostarczenie praktycznego narzędzia dla liderów szkół (jako podstawowej grupy docelowej), które powinno pomóc im zrozumieć główne mechanizmy zaangażowania pracowników. Korzystając z narzędzia, które ma zostać opracowane w ramach projektu, będzie można na początku ocenić poziom zaangażowania pracowników danej organizacji. Narzędzie obejmie również metodologię postępowania i plan działania, którego realizacja prawdopodobnie zwiększy poziom zaangażowania zarówno na poziomie osobistym, jak i organizacyjnym. Każdy z pracowników będzie więc mógł otrzymywać indywidualną, regularną i praktyczną pomoc, aby móc aktywnie podnosić swój poziom zaangażowania.

W projekcie zostanie zaangażowanych około 600 uczestników z różnych środowisk w czterech krajach partnerskich projekty (Niemcy, Polska, Węgry, Wielka Brytania), a wśród nich liderów (dyrektorów) szkół, nauczycieli, decydentów, specjalistów od zasobów ludzkich (HR), a także liderów firm.

W celu osiągnięcia celów projektu w pierwszej fazie dokonany zostanie przegląd literatury dotyczącej zagadnienia zaangażowania w pracę. Ponadto zostanie opracowany, zgodnie z najnowszą wiedzą i praktyką, kwestionariusz ankiety do badań interesariuszy.  Jako respondenci kwestionariusza w projekt zostaną zaangażowani specjaliści zajmujący się edukacją i na tej podstawie zostaną zorganizowane warsztaty planowania działań w zakresie diagnozy i podniesienia poziomu zaangażowania. Efektem warsztatów będą praktyczne wnioski, służące jako wytyczne dla rozwoju placówek edukacyjnych. Metodologia i program tych warsztatów zostaną również upowszechnione. Wyniki realizacji pierwszej fazy badawczej projektu zostaną wykorzystane w dalszym etapie, tj. przy opracowaniu narzędzia.

Uczestnicy projektu zainteresowani rozwojem osobistym będą mieli możliwość otrzymywania anonimowych opinii indywidualnych, a następnie różnych materiałów dotyczących zaangażowania w pracę. Rozwiązania IT będą zawierać elementy grywalizacji, aby zwiększyć motywację uczestników.

W celu zwiększenia powiązań między sektorem edukacji a światem biznesu, odbędą się międzysektorowe warsztaty poświęcone zaangażowaniu, w ramach których przedstawiciele obu sektorów będą mieli możliwość wymiany doświadczeń i uczenia się od siebie nawzajem.

Można wyróżnić różne poziomy oddziaływania projektu. Głównymi grupami docelowymi są nauczyciele (poziom indywidualny) i szkoły różnego typu (poziom organizacyjny). Zainteresowane osoby i organizacje będą mogły zapoznawać się z wynikami projektu przez cały okres jego trwania. Wszyscy będą świadomi znaczenia zaangażowania jako narzędzia rozwoju zarówno na poziomie indywidualnym (osobistym), jak i organizacyjnym.

Na poziomie indywidualnym oczekujemy, że nauczyciele biorący udział w projekcie, zwłaszcza ci, którzy zostaną objęci programem rozwoju osobistego, nabędą umiejętności wpływania na swój poziom zaangażowania, a tym samym wpływania na własną karierę i jakość swojej pracy.

Na poziomie organizacyjnym, liderzy organizacji powinni zrozumieć, że zaangażowanie jest kluczowym czynnikiem sukcesu ich organizacji oraz, że mogą wpływać na zaangażowanie poprzez opracowanie i realizację planu działania opartego na wynikach badań z zastosowaniem narzędzia diagnostycznego.

Pośrednio, uczniowie szkół, jako interesariusze, będą również korzystać z wyników tego projektu w perspektywie długoterminowej. Wynikać to będzie z faktu, że bardziej zaangażowani nauczyciele będą uczyć lepiej i będą czuli się bardziej zobowiązani do rozwoju zawodowego, co przyczyni się do zwiększenia osiągnięć uczniów.

Z drugiej strony uczestnicy warsztatów międzysektorowych ze świata biznesu, powinni lepiej zrozumieć organizacje sektora oświaty i będą mogli znaleźć podobieństwa między szkołami i firmami, zwłaszcza w zakresie zaangażowania pracowników.

Aktualności