Przejdź do treści

INSTYTUCJE I FIRMY

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji o przyszłych konferencjach i szkoleniach oraz innych działaniach związanych z nauką i edukacją organizowanych lub współorganizowanych przez Instytut Geografii i inne jednostki Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie proszone są o wypełnienie dedykowanego tej kwestii e-formularza zgody.


Instytut Geografii podejmuje szeroką współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z instytucjami i przedsiębiorstwami.

Współpraca ma zróżnicowany charakter, lecz najczęściej związana jest ze stałą współpracą w ramach praktyk zawodowych, w oparciu o specjalne porozumienia o współpracy.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane instytucje i firmy! 

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z Wicedyrektorem Instytutu Geografii – dr Wiolettą Kilar (wioletta.kilar@up.krakow.pl)

Współpraca w ramach porozumień

Instytut Geografii podejmuje współpracę z interesariuszami zewnętrznymi w ramach zawieranych porozumień z instytucjami i przedsiębiorstwami, które wspomagają Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia na wszystkich prowadzonych kierunkach, poprzez opiniowanie przygotowywanych programów i planów studiów oraz poszczególnych kursów.

Dotychczas podpisano umowy o współpracy z:

 • APOGEO Sp. z o.o. w Krakowie
 • Biuro Podróży Connect Travel Renata Ród,
 • Centrum Wspinaczkowe Forteca Sp. Jawna w Krakowie,
 • GEO-SYSTEM Sp. z o.o. w Warszawie,
 • Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.,
 • Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa,
 • Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
 • Patrycja Litwicka-Grześkowiak Animator,
 • Praktyki Studenckie w Krakowie,
 • SHH Sp. z o.o. we Wrocławiu
 • Skarpa Travel w Krakowie,
 • SmallGIS Sp. z o.o.,
 • Solne Miasto w Wieliczce,
 • The Tree Travel w Warszawie,
 • Urząd Gminy Liszki,
 • Urząd Statystyczny w Krakowie,
 • Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint,
 • Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie – Gmina Miejska Kraków,
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Współpraca w ramach praktyk zawodowych

Praktyki zawodowe są nieodłącznym elementem planu studiów na kierunkach: turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, a także geografia.

Szczegóły organizacji praktyk zawodowych można znaleźć tutaj.

Instytucje i firmy, z którymi Instytut Geografii podpisał umowę o współpracy są szczególnie rekomendowane do odbywania praktyk zawodowych.

 

Współpraca podczas realizacji zajęć (kursów)

Realizacja niektórych kursów na poszczególnych kierunkach i ich specjalnościach związana jest potrzebą współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, która odbywa się poprzez zapraszanie na zajęcia gości reprezentujących różne instytucje i firmy, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas jednostkowych spotkań lub odbywaniem części zajęć poza Uczelnią. 

 

Współpraca podczas realizacji wspólnych badań i projektów

Pracownicy i studenci Instytutu Geografii podejmują z interesariuszami zewnętrznymi rozmaite badania i realizują różne projekty.

U szczaw żelazistych. Obrazy z przeszłości uzdrowiskowej Krynicy.

Od lutego 2016 r. do czerwca 2017 Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wraz z Uzdrowiskiem Krynica-Żegiestów S.A. oraz Biblioteką Publiczną w Krynicy-Zdroju, realizował projekt „U szczaw żelazistych. Obrazy z przeszłości uzdrowiskowej Krynicy”. Był to cykl osiemnastu bogato ilustrowanych comiesięcznych wykładów popularnonaukowych i dyskusji, traktujących o historii, geografii, geologii, turystyce oraz tradycjach przyrodoleczniczych w dolinie Kryniczanki począwszy od końca XVIII w. do czasów obecnych. Odbiorcami rzeczonej inicjatywy byli mieszkańcy, kuracjusze, studenci miejscowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką spotkań, których jak czas pokazał nie brakowało. Wykłady, prelekcje i odczyty – nawet prowadzone okazjonalnie, w dalszym ciągu pozostają jedną z najważniejszych form popularyzowania wiedzy (nauki). W gronie prelegentów znaleźli się specjaliści, na co dzień zajmujący się uzdrowiskami krajowymi i zagranicznymi oraz posiadający rozległą wiedzę pasjonaci. Wydarzenie odbywało się pod honorowym patronatem Burmistrza Krynicy-Zdroju Pana dra Dariusza Reśki – współautora przedostatniego wykładu. Pomysłodawcą cyklu U szczaw żelazistych był kryniczanin Pan dr Sławomir Dorocki z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który wraz z Panią prof. dr hab. Bożeną Płonką-Syroką z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, pełnił obowiązki kierownika naukowego. Spotkania w Krynicy cieszyły się dużą popularnością, były bezpłatne i na bieżąco relacjonowane przez Bibliotekę Publiczną i „Krynickie Zdroje”. Wykłady odbywały się w budynku Biblioteki, sanatoriach Abaton, Patria, Zgoda oraz w Starym Domu Zdrojowym i Nowym Domu Zdrojowym.
Wykład inauguracyjny Pana dra S. Dorockiego i Pana mgra Pawła Brzegowego poświęcony historii krynickiego zakładu przyrodoleczniczego od końca XVIII w. do połowy XIX stulecia odbył się 22 II 2016 r. w sali balowej Starego Domu Zdrojowego. Z końcem marca Pan dr Dorocki w sanatorium Abaton wygłosił prelekcję poświęconą turystyce letniej i zimowej w Krynicy i okolicach. W kwietniu o zabytkach i architekturze uzdrowiska krynickiego w Nowym Domu Zdrojowym opowiadała Pani kustosz mgr Barbara Rucka z Muzeum Regionalnego Państwa Muszyńskiego w Muszynie. Spotkanie majowe w sanatorium Zgoda poprowadził Pan dr Łuksz Quirini-Popławski, który podjął temat rozwoju funkcji turystycznej Krynicy w latach 1945-1989. Zorganizowany w ostatnim dniu maja w Patrii wykład Pana S. Dorockiego i Pana P. Brzegowego traktował o okolicznościach przeobrażenia Krynicy w perłę polskich uzdrowisk. W czerwcu Pani dr Renata Rettinger z Zakładu Turystyki i Badań Regionalnych IG UP w Krakowie zaprezentowała referat o turystyce uzdrowiskowej w kontekście dywersyfikacji produktu na przykładzie Krynicy i Szczawnicy. W lipcu uczestnicy projektu wysłuchali wykładu Pana dra Pawła Strusia z Zakładu Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych IG UP poświęconego zasobom naturalnym Krynicy i okolic oraz ich wpływowi na funkcję uzdrowiskową. W sierpniu ze specjalną prelekcją o współczesnych uzdrowiskach Saksonii i ich ofercie dla gości z Polski, do Nowego Domu Zdrojowego przybyła Pani dr hab. B. Płonka-Syroka, prof. UMW/prof. PAN – uznana ekspertka w zakresie historii medycyny nowożytnej i historii kultury medycznej oraz współredaktorka niezwykle wartościowej, wielotomowej serii wydawniczej Kultura uzdrowiskowa w Europie. Wykład wrześniowy Pana dra Dorockiego i Pana P. Brzegowego dotyczył Jana Kiepury i Zofii Batyckiej. W październiku o krynickim życiu teatralnym od połowy XIX w. do czasów obecnych opowiadały Pani mgr Magdalena Krzeszowska, Pani mgr Joanna Moskała oraz Pani mgr Agata Jarosz z Biblioteki Publicznej. Listopadowa prelekcja Pani B. Ruckiej w sanatorium Abaton stanowiła kontynuację wykładu marcowego. W grudniu Pan dr Franciszek Mróz z Zakładu Turystyki i Badań Regionalnych IG UP przybliżył problematykę pielgrzymek i turystyki religijnej w Beskidzie Sądeckim. Pierwszy referat w 2017 r. o polskim lecznictwie uzdrowiskowym w kontekście tradycji i współczesności, wygłosiła Pani dr Diana Dryglas z Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. W lutym Pan dr Paweł Kroh z Zakładu Turystyki i Badań Regionalnych IG UP podjął temat jaskiń fliszowych Beskidu Sądeckiego z uwzględnieniem nowych metod ich badania. W marcu lek. med. Pani Ewa Svejda-Hutnikiewicz – specjalistka w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, opowiadała o leczeniu uzdrowiskowym i krynickich kierunkach leczniczych. Problematyka historyczna powróciła w kwietniu wraz z prelekcją Pana dra Tomasza Walczyka, który przybliżył dzieje krynickich zakładów fotograficznych do 1939 r. W czerwcu Pan Burmistrz dr D. Reśko wraz ze swym zastępcą Panem drem hab. Tomaszem Wołowcem, prof. WSEI, wygłosili w Patrii drugi wykład specjalny podejmujący kwestię kształtowania marki miasta na przykładzie Krynicy-Zdroju. Ostatnie spotkanie 29 VI poprowadzone przez wiceprezesa Koła Polskiego Klubu Ekologicznego w Krynicy-Zdroju Pana mgra inż. Tomasza Szczotkę, dotyczyło drzew jako ważnego elementu środowiska przyrodniczego.
Za przygotowanie wykładów, plakatów, reklamę projektu oraz kontakt z uczestnikami odpowiadał komitet organizacyjny w składzie: S. Dorocki, Ł. Quirini-Popławski, M. Krzeszowska, A. Jarosz, B. Rucka, P. Brzegowy. Wyrazy wdzięczności należą się również Pani Krystynie Żywczak – kierowniczce Patrii oraz Pani Danucie Górzyńskiej – dyrektorce Abatonu. Szczególną wdzięczność żywią Organizatorzy wobec Pana Burmistrza D. Reśki za objęcie projektu patronatem honorowym oraz Władz Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. za bezpłatne użyczenie sal konferencyjnych.
Jednym z podstawowych miejsc popularyzowania wiedzy (nauki) stał się współcześnie Internet. Zrealizowany cykl dowiódł jednak, że tradycyjne wykłady u zróżnicowanych wiekowo odbiorców nadal mogą wzbudzać zainteresowanie i stanowić źródło rzeczowych i zajmujących polemik. Biorąc pod uwagę bogatą przeszłość historyczną Krynicy i jej urozmaicone walory przyrodnicze, pozostaje mieć nadzieję, że rzeczona inicjatywa w przyszłości doczeka się równie pomyślnej kontynuacji.

Pełny program spotkań znajduje się tutaj

S. Dorocki
P. BrzegowyLwowskie Towarzystwo ds. Rozwoju Turystyki

W dniu 25.10.2016 rozpoczęła się oficjalna współpraca Instytutu Geografii z Lwowskim Towarzystwem ds. Rozwoju Turystyki, dotycząca prowadzenia wspólnych badań ogniskujących się wokół problematyki walorów kulturowo-historycznych wybranych regionów w obu krajach.

Pierwszym zagadnieniem, które będzie realizowane w ramach tej współpracy jest rozwój Drogi Św. Jakuba na pograniczu Polski i Ukrainy. Tematem z ramienia IG kieruje dr Franciszek Mróz.

 

 

Sanktuaria w strafie przygranicznej – Via RegiaPodkarpacie

 

 

Katedra Santiago

Aktualności