Kontakty

Kontakty z instytucjami naukowymi krajowymi i zagranicznymi

Naukową działalność instytutu określały zadania związane z realizacją prac doktorskich i habilitacyjnych, planami naukowymi zakładów, z udziałem pracowników instytutu w pracach badawczych wykonywanych w ramach programów różnych instytucji regionalnych, resortowych i centralnych, a także indywidualne zainteresowania poszczególnych osób oraz ich uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych. Duże znaczenie dla tej aktywności miało uczestnictwo naszych pracowników w różnych instytucjach naukowych i zespołach redakcyjnych w kraju i za granicą. W latach 1984-1990 J.Rajman był członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. stopni i tytułów naukowych. Od wielu już lat L.Pakuła jest członkiem Komitetu Nauk Geograficznych PAN. Członkami Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju są: L.Pakuła, J.Rajman, Z.Zioło. Ponadto M.Kozanecka, Z.Zioło byli członkami Komitetu Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN.

Większość samodzielnych pracownikow instytutu jest członkami Komisji Nauk Geograficznych Oddziału PAN w Krakowie. Niektórzy pełnili w tej komisji ważne funkcje. Redaktorem naczelnym Folia Geographica Physica był T.Ziętara a sekretarzem J.Lach. Członkami Komitetu Redakcyjnego Folia Geographica Oeconomica byli lub są: M.Dobrowolska, M.Kozanecka, J.Rajman, Z.Zioło.

Inną instytucją PAN-owską, której członkami byli lub są aktualnie pracownicy instytutu (T.Ziętara, B.Górz) jest Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN (Oddział w Krakowie). Wieloletnim sekretarzem naukowym Studiów Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej Oddziału PAN w Krakowie jest W.Nowak, a G.Haczewski jest redaktorem Annales Societatis Geologorum Poloniae.

Ważnym jest udział naszych pracowników we władzach oraz pracach innych jeszcze zespołów. Przykładem jest członkostwo S.Piskorza w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz udział w Radzie Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego w Warszawie, wieloletnie i bardzo aktywne członkostwo J.Rajmana w Radzie Naukowej Instytutu śląskiego w Opolu, G.Haczewskiego w Radzie Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych PAN, Z.Szota w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych, czy też udział Z.Zioło w Międzyresortowym Zespole ds. Kształcenia, Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli.

W całokształcie naukowej działalności Instytutu Geografii istotne są członkostwa w międzynarodowych organizacjach geograficznych oraz w pracach różnych komisji mniej lub bardziej związanych z naukami geograficznymi. Maria Horawska jest członkiem European Association for Science of Air Pollution, L.Pakuła, Z.Zioło są członkami Region Science Association, G.Haczewski International Association of Sedimentologists, a T.Ziętara jest członkiem Carpatho-Balcan Geomorphological Commission, Morpholotectonices Working Group International Geographical Union oraz Natural Disasters, Hazards and Risks I.G.U. Grzegorz Haczewski współpracuje z Uniwersytetem w Cambridge (Anglia) w ramach East European Stratigraphy Project.

Dzięki tym kontaktom, a także bezpośredniej współpracy z placówkami naukowymi z kraju i zagranicy, pracownicy instytutu byli często zapraszani do udziału w międzynarodowych i krajowych zjazdach i sympozjach. Z poważniejszych tego typu udziałów wymienić trzeba przewodnictwo J.Rajmana w latach 1982-1985 w Sekcji Geografii Komisji Podręcznikowej Polska-RFN, która zorganizowała kilka spotkań dwustronnych polskich i niemieckich geograów, a następnie czynne udziały w pracach tej komisji J.Rajmana, B.Górza i Z.Zioło. Znaczące rezultaty w postaci kilku publikacji w wydawnictwach niemieckich, a także udział w konferencjach, przyniosła też współpraca A.Maryańskiego, L.Pakuły, J.Rajmana z geografami niemieckimi.

Pracownicy instytutu byli uczestnikami światowych Kongresów Geograficznych w 1976 r. w Moskwie (J.Mądry, W.Nowak, J.Lach, T.Ziętara), w 1980 r. w Tokio (T.Ziętara), w 1984 r. w Paryżu (T.Ziętara), a w 1994 r. w Pradze (T.Ziętara, J.Lach, M.Bajgier).

W różnych konferencjach międzynarodowych w ostatnich latach uczestniczyli m.in.: L.Pakuła (Brack, Nowosybirsk 1976, Stockholm 1989), Z.Zioło (Listwianka 1979, Sofia 1985, Liberec 1985, Lwów 1994), T.Ziętara (Kioto 1980, Bukareszt i Strasburg 1983, Irkuck 1987, Modena 1989, Stockholm 1989), B.Górz (Zagrzeb 1992, Lwów 1995), J.Rajman (Ohrid 1975, Stuttgart 1983, Drezno 1985, Tries 1989), M.Horawska (Mediolan 1990, Stara Lesna 1991), J.Lach (Debreczen, Bukareszt 1983, Irkuck 1987, Stockholm 1989), R.Malarz (Bratysława 1984, Moskwa 1985),M.Kozanecka (Pyong Song KRL-D 1987, Drezno 1987), S.Piskorz (Greifswald, Budapeszt 1983), G.Haczewski (Winchester 1994, Londyn 1994), Z.Długosz (Wilno 1978, Skopje 1982, 1986), Z.Szot (Buenos Aires 1987, Santiago 1987, Moskwa 1983, Arhus 1993), G.Mróz (Ljubljana 1989, 1994), K.Bąk (Bruksela 1995).

Ponadto instytut przyjmował wielu gości z zagranicy. Był organizatorem lub współorganizatorem licznych konferencji i zjazdów naukowych, przygotowywał wspólnie z Krakowskim Oddziałem PTG i Uniwersytetem Jagiellońskim zjazdy PTG, których obrady plenarne i sekcyjne odbywały się m.in. w pomieszczeniach Instytutu Geografii WSP w Krakowie.

Przedstawiony powyżej przegląd działalności naukowo-badawczej i dydakycznej Instytutu Geografii nie wyczerpuje z pewnością całości zagadnień. Już jednak i w tym zarysie uwidocznił się trwały wkład pracowników instytutu w rozwiązywaniu wielu ważnych problemów badawczych polskiej geografii, w tym w opracowywaniu nowego systemu kształcenia nauczycieli geografii. Niemniej ważny wydaje się nam również nasz wkład w różne formy międzynarodowej współpracy geografów, dzięki którym Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im.Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stał się również znaną poza granicami kraju placówką naukowo-dydaktyczną.

Rok jubileuszowy 1995/96 Instytut Geografii rozpoczął w następującym składzie:

 1. Dyrektor:
  dr hab.Bronisław Górz, prof.WSP
 2. Z-ca dyrektora:
  dr Roman Malarz
 3. Pracownicy naukowo-techniczni:
  mgr Barbara Michalczyk st.specjalista
 4. Sekretariat:
  mgr Elżbieta Gniadek

ZAKŁAD DYDAKTYKI GEOGRAFII

 • Kierownik dr hab.Sławomir Piskorz, prof.WSP
 • dr Stanisław Zając
 • dr Alfred Żołnierz
 • mgr Wiktor Osuch
 • mgr Mariola Skwarcan-Tracz
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni:
  • mgr Kazimierz Zakrzewski, st.technik

ZAKŁAD GEOGRAFII EKONOMICZNEJ

 • Kierownik prof.zw.dr hab.Lech Pakuła
 • prof.dr hab.Jan Rajman
 • dr hab.Bronisław Górz, prof.WSP
 • dr hab.Zbigniew Zioło, prof.WSP
 • dr Alicja Krakowska
 • dr Zbigniew Makieła
 • dr Marek Troc
 • mgr Agnieszka Kwiatek-Sołtys
 • mgr Radosław Uliszak
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni:
  • mgr Teresa Lasocka, st.technik 3/4 etatu
  • mgr inż.Małgorzata Szelińska-Kukulak specjalista 3/4 etatu

ZAKŁAD GEOGRAFII FIZYCZNEJ

 • Kierownik doc.dr Tadeusz Ziętara
 • dr Małgorzata Bajgier-Kowalska
 • dr Wacław Cabaj
 • dr Roman Malarz
 • dr Jan Mądry
 • dr Władysław Nowak
 • dr Mariusz Szubert
 • dr Marek Żółkiewski
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni:
  • Izabella Kawula, st.technik 1/2 etatu

ZAKŁAD GEOGRAFII REGIONALNEJ

 • Kierownik prof.dr hab.Maria Kozanecka
 • dr hab.Zbigniew Długosz, prof.WSP
 • dr Grażyna Mróz
 • dr Zygmunt Szot
 • mgr Sławomir Kurek
 • mgr Renata Rettinger
 • pracownicy inżynieryjn-techniczni
  • mgr Magdalena Gmyrek, specjalista 1/2 etatu

ZAKŁAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO

 • Kierownik dr hab.Jan Lach, prof.WSP
 • prof.zw.dr hab.Maria Horawska
 • dr inż.Wanda Wilczyńska-Michalik
 • dr Józef Żychowski
 • mgr Paweł Górski
 • mgr Piotr Lewik
 • Pracownicy inżynieryjno-techniczni:
  • mgr Mariusz Kolber, st.technik

ZAKŁAD GEOLOGII

 • Kierownik dr hab.Grzegorz Haczewski, prof.WSP
 • dr Józef Kukulak
 • mgr Krzysztof Bąk

BIBLIOTEKA INSTYTUTU GEOGRAFII

 • Kierownik mgr Krystyna Banaśkiewicz-Cabaj, kustosz
 • mgr Małgorzata Bieda, st.bibliotekarz
 • mgr Lidia Róg, kustosz

Aktualności