Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

inne katedry

Kierownik

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

 

Specjalista inżynieryjno-techniczny

 

Doktoranci

 • mgr Artur Jach-Chrząszcz
 • mgr Maciej Kędzierski

 

Badania naukowe

Katedra prowadzi badania naukowe głównie w zakresie przedsiębiorczości i gospodarki przestrzennej. Skupiają się one głównie na określaniu:

 • miejsca przedsiębiorczości w gospodarce przestrzennej,
 • roli postaw przedsiębiorczych i etycznych w życiu społeczno-gospodarczym,
 • roli przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, w warunkach nasilających się procesów globalizacji,
 • budowy marki regionalnej i marketingu terytorialnym układów przestrzennych różnej skali,
 • oceny pozycji marketingowej przedsiębiorstw, systemów jakości oraz ich innowacyjności w ofercie asortymentowej,
 • znaczenia potrzeb i preferencji konsumentów w innowacyjności przedsiębiorstw,
 • funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Ważne miejsce w badaniach zajmują problemy edukacji w zakresie przedsiębiorczości, wśród których dominuje problematyka celów, treści, efektów i metod kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na wszystkich etapach edukacji, dokształcania i doskonalenia zawodowego. Istotne miejsce w pracach zajmuje także problematyka gospodarki przestrzennej i przemian struktur przemysłowych. Nadto podejmowane są prace dotyczące rozwijania idei i tożsamości oraz historii kształtowania myśli geograficznej, a także metodologii geografii. 

 

Tematyka prac dyplomowych, inżynierskich i magisterskich

 • procesy globalizacji i integracji europejskiej – kształtowanie się ponadnarodowych korporacji;
 • przemiany społeczno-gospodarcze i kulturowe struktur regionalnych;
 • kształtowanie się centrów wzrostu społeczno-gospodarczego i ich wpływ na otoczenie;
 • studia diagnostyczne dla potrzeb budowy strategii gmin i powiatów;
 • kształtowanie się infrastruktury techniczno-ekonomicznej i społecznej;
 • gospodarowanie przestrzenią miast i obszarów wiejskich,
 • procesy rewitalizacji obszarów zurbanizowanych,
 • funkcjonowanie przedsiębiorstw w zmieniających się warunkach gospodarowania;
 • kształtowanie się indywidualnej działalności gospodarczej;
 • metodyka i treści kształcenia przedsiębiorczości;
 • geograficzne aspekty procesów rozwoju gospodarczego (ewolucja struktury regionalnej w kontekście przemian cywilizacyjnych);
 • procesy demograficzne jako odzwierciedlenie przemian gospodarczych, politycznych, kulturowych i ekologicznych;
 • ewolucja krajobrazów kulturowych w skali miejsc i regionów (zmiany w użytkowaniu ziemi, rozmieszczeniu ludności, etc.);
 • problemy gospodarcze i polityczne związane ze zróżnicowaniem etnicznym ludności regionów;
 • problemy rozwoju idei, szkół i kierunków badawczych w historii myśli geograficznej.

 

Zajęcia dydaktyczne (kursy)

 • ćwiczenia terenowe ze społeczno-ekonomicznych uwarunkowań gospodarki przestrzennej i ćwiczenia specjalnościowe
 • dydaktyka przedsiębiorczości,
 • edukacja w zakresie przedsiębiorczości w WOS,
 • ekonomia,
 • ekonomika miast i regionów,
 • etyka życia społeczno-gospodarczego,
 • finanse jednostek samorządu lokalnego i regionalnego,
 • GIS
 • geografia ekonomiczna
 • geografia przemysłu i komunikacji,
 • geografia usług,
 • geomarketing
 • gospodarka finansowa oraz gospodarka i rozwój lokalnego rynku,
 • historia cywilizacji, historia gospodarcza, historia myśli geograficznej,
 • integracja europejska,
 • metody analizy przestrzennej, metody statystyczne w turystyce,
 • metodologia nauk geograficznych,
 • obsługa klienta,
 • planowania przestrzennego,
 • planowania infrastruktury technicznej,
 • podstawy finansów i rachunkowości, podstawy gospodarki przestrzennej, podstawy integracji europejskiej,
 • podstawy prawne działalności przedsiębiorstwa turystycznego, podstaw prawne gospodarowania przestrzenią,
 • podstawy przedsiębiorczości, podstawy zarządzania, 
 • polityka gospodarcza, polityka przestrzenna, polityka regionalna, polityka społeczna, polityka Unii Europejskiej,
 • prawo administracyjne, prawo gospodarcze, 
 • procesy globalizacji i integracji europejskiej,
 • projektowanie urbanistyczne,,
 • regionalne ćwiczenia terenowe,
 • rewitalizacja obszarów zurbanizowanych,
 • rozwój myśli i teorii nauk geograficznych,
 • strategia rozwoju gminy
 • samorząd terytorialny
 • SIP w planowaniu i rozwoju miast,
 • socjologiczne podstawy geografii i socjologiczne podstawy gospodarki przestrzennej,
 • społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej,
 • statystyki,
 • strategia rozwoju układów przestrzennych,
 • system podatkowy
 • szlaki turystyczne Europy i świata,
 • ochrona własności intelektualnej,
 • technologia informacyjna,
 • wstęp do geografii,
 • wprowadzenie na rynek pracy,
 • zagospodarowanie przestrzenne Polski i zagospodarowanie przestrzennego województwa małopolskiego,
 • zasady projektowania,
 • zarządzanie, zarządzanie i marketingu w turystyce, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym,
 • seminarium licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktoranckie.

inne katedry

Aktualności

Kalendarz wydarzeń

wrzesień 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 sierpnia 2023 29 sierpnia 2023 30 sierpnia 2023 31 sierpnia 2023 1 września 2023 2 września 2023 3 września 2023
4 września 2023 5 września 2023 6 września 2023 7 września 2023 8 września 2023 9 września 2023 10 września 2023
11 września 2023 12 września 2023 13 września 2023 14 września 2023 15 września 2023 16 września 2023 17 września 2023
18 września 2023 19 września 2023 20 września 2023 21 września 2023 22 września 2023 23 września 2023 24 września 2023
25 września 2023 26 września 2023 27 września 2023 28 września 2023 29 września 2023 30 września 2023 1 października 2023

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia