Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Geoekologii i Geoinformacji

inne katedry

Kierownik

 • dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP (w zastępstwie za dra hab. Jacka Szmańdę, prof. UP w okresie od 1.10.2021 r. do 28.02.2023 r.)

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

 

Specjalista inżynieryjno-techniczny

 

Badania naukowe

Zainteresowania badawcze pracowników koncentrują się wokół tematyki dotyczącej przekształceń środowiska geograficznego pod wpływem działalności człowieka, wpływu technologii na środowisko, zrównoważonego rozwoju w aspekcie gospodarki i edukacji.

Aktualnie są to badania pyłów atmosferycznych, zmian warunków klimatycznych w Polsce południowej i środkowej, wpływu czynników meteorologicznych na koncentrację aerozoli w Krakowie, występowania wybranych związków chemicznych w podłożu masowych grobów, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych,  składu chemicznego osadów jeziornych i torfowych, rekonstrukcja zmian środowiskowych w zbiorniku akumulacji biogenicznej oraz badania oceny wpływu na środowisko współspalania biomasy i węgla oraz spalania biomasy w zakładach energetycznych.

W ramach katedry prowadzone są również następujące badania:

 • Litofacjalna i litodynamiczna charakterystyka procesów sedymentacji fluwialnej głównie w dolinach Wisły i Dunaju,
 • Wpływ zapór wodnych na procesy sedymentacji w dolinach rzecznych,
 • Geoekologiczna analiza georóżnorodności w świetle wskaźników krajobrazowych.

 

 

Prowadzone specjalności

 • Zarządzanie środowiskiem geograficznym na kierunku geografia 
 • Zarządzanie środowiskiem na kierunku ochrona środowiska

 

Tematyka prac dyplomowych, inżynierskich i magisterskich

 • charakterystyka morfologiczna koryt rzecznych ich układu oraz zmian w czasie,
 • ocena antropizacji krajobrazu,
 • analiza georóżnorodności,
 • opracowania ekofizjograficzne i projekty rewitalizacji obszarów poeksploatacyjnych i poprodukcyjnych,
 • opracowania sedymentologiczne osadów czwartorzędowych.
 • Sadza: źródła emisji, charakterystyka cząstek (na podstawie badań terenowych, laboratoryjnych, materiałów źródłowych i literatury; dobrze widziana możliwość współpracy z warsztatem/mechanikiem samochodowym),
 • Udział frakcji magnetycznej w glebach na terenie Lasku Wolskiego (możliwy do wyboru inny teren, np. gmina Zielonki, Proszowice i inne na wschód od Kombinatu Metalurgicznego (Arcelor Mittal) (praca terenowa i badawcza, możliwość wykonania badań w Instytucie Geografii UP),
 • Recykling i co dalej? – Przetwarzanie surowców odpadowych (praca w oparciu o materiały źródłowe pozyskane z zakładu wykorzystującego w stosowanej technologii surowce odpadowe, np. huty szkła, metalurgia aluminium, przemysł celulozowo-papierniczy i in.),
 • Utylizacja metanu z pokładów węgla kamiennego jako działanie na rzecz przeciwdziałania ociepleniu klimatu (na przykładzie wybranej kopalni podziemnej węgla kamiennego w Polsce),
 • Gospodarka odpadami w wybranej gminie; – mocne i słabe strony,
 • Gospodarka wodna w wybranej gminie (przeszłość – teraźniejszość i przyszłość)
 • Gospodarka ściekowa w wybranej gminie (przeszłość – teraźniejszość i przyszłość),
 • Energia cieplna z ciepła odpadowego – miejsce powstawania i wykorzystanie jako alternatywa wobec tradycyjnych nośników energii,
 • „Zielona energia” – spalanie biomasy w małych kotłach ,
 • powodzie,
 • monografia geograficzna wybranego zbiornika retencyjnego,
 • procesy korytowe w rzekach karpackich,
 • zmiana granicy rolno-leśnej w Karpatach,
 • jakość wód powierzchniowych i zbiorników retencyjnych w Karpatach,
 • jakość wód wybranych zbiorników retencyjnych w Karpatach,
 • wpływ działalności człowieka na środowisko; cmentarze, masowe groby,
 • zanieczyszczenia komunikacyjne w Karpatach ze szczególnym uwzględnieniem metali ciężkich
 • zanieczyszczenie wybranych gatunków roślin metalami ciężkimi na terenach przydrożnych (na podstawie literatury),
 • zanieczyszczenie gleb przydrożnych metalami ciężkimi (na podstawie literatury),
 • zastosowanie popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego w budownictwie drogowym,
 • możliwości zastosowania odpadów poprzemysłowych w budownictwie drogowym,
 • konstrukcja, funkcje i zagrożenia wybranych korytarzy ekologicznych,
 • dynamika zmian cech fizykochemicznych wód powierzchniowych, podziemnych (praca terenowa i laboratoryjna),
 • zmiany sieci rzecznej na wybranym obszarze (praca terenowa i praca z mapami),
 • monografia geograficzna wybranego zbiornika akumulacji biogenicznej (praca terenowa i praca z mapami),
 • wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze (praca terenowa i praca z mapami),
 • waloryzacja środowiska geograficznego wybranego obszaru (praca terenowa i praca kameralna, mapy),
 • i inne tematy zaproponowane przez studentów po akceptacji promotora.

 

Tematyka prac zaproponowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie 

Monitoring wód powierzchniowych:

 • Stan ekologiczny wód powierzchniowych w województwie małopolskim (istnieje możliwość podziału na mniejsze strefy: – praca badawcza, laboratoryjna, typologia biotyczna i abiotyczna; konieczna dobra znajomość Ramowej Dyrektywy Wodnej),
 • Stan chemiczny wód powierzchniowych w województwie w małopolskim (istnieje możliwość podziału na mniejsze strefy),
 • Przyczyny złej jakości wód powierzchniowych w rejonie Krakowa (w tym inwentaryzacja źródeł emisji ścieków i zanieczyszczeń wprowadzanych do wód),
 • Jakość wód powierzchniowych w aspekcie uzdatniania ich do spożycia,
 • Jakość wód powierzchniowych w aspekcie przydatności do bytowania ryb,
 • Eutrofizacja wód powierzchniowych w województwie małopolskim (istnieje możliwość podziału na mniejsze strefy, na podstawie badań laboratoryjnych – składniki biogenne, BZT5. chlorofil),
 • Rolnicze wykorzystanie ustabilizowanych osadów ściekowych i biologicznie przetworzonych odpadów komunalnych, jako alternatywa dla koncepcji składowania ciekłego CO2,
 • Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi w województwie małopolskim (wymagany dostęp do laboratorium chemicznego),
 • Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb wielopierścieniowymi węglowodorami; aromatycznymi w województwie małopolskim (analiza chemiczna WWA – wymaga specjalistycznego laboratorium),
 • Jakość gleb oraz możliwości podwyższenia ich bonitacji w województwie małopolskim (wymagana dobra znajomość kryteriów oceny przydatności i wartości użytkowej gleby).

 

Monitoring powietrza atmosferycznego

 • Propozycja modernizacji sieci monitoringu jakości powietrza na obszarze województwa małopolskiego,
 • Ocena skuteczności wdrażania Programów Ochrony Powietrza w strefach województwa małopolskiego,
 • Jakość powietrza w małych miastach,
 • Jakość powietrza w wybranych rejonach turystycznych,
 • Główne źródła emisji zanieczyszczeń powietrza w województwie małopolskim (w podziale na mniejsze jednostki administracyjne, np. gminy z uwzględnieniem inwentaryzacji źródeł stacjonarnych i niestacjonarnych, zorganizowanych i niezorganizowanych),
 • Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego metalami ciężkimi (na podstawie oznaczenia metali ciężkich w pojedynczych ziarnach w próbce pobranego ) pyłu.

 

Zajęcia dydaktyczne (kursy)
 • Audyt Systemu Zarządzania Środowiskowego
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Ekonomia zasobów środowiska
 • Ekorozwój
 • Globalne i lokalne zmiany środowiska
 • Globalne zmiany atmosfery
 • Globalne zmiany środowiska przyrodniczego
 • Hydrologia i oceanografia
 • Kartografia środowiskowa
 • Konflikty i problemy społeczne na tle środowiska
 • Konwencjonalne i alternatywne źródła energii
 • Kształtowanie i ochrona środowiska
 • Meteorologia i klimatologia
 • Metody statystyczne w geografii fizycznej
 • Metodyka Ocen Środowiskowych
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
 • Monitoring środowiskowy
 • Ochrona przyrody
 • Podstawy ekonomiczne ochrony środowiska
 • Podstawy kształtowania i ochrona środowiska
 • Podstawy zarządzania środowiskiem
 • Profilaktyka zdrowotna i pierwsza pomoc
 • Przyrodnicze uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Rewaloryzacja krajobrazu
 • Rewitalizacja, rewaloryzacja obszarów przekształconych
 • Rozwój zrównoważony
 • Stan środowiska w Polsce
 • Systemy zarządzania środowiskowego
 • Technologia informacyjna
 • Waloryzacja krajobrazu
 • Zarządzanie gospodarką odpadami
 • Zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialność prawna opiekuna
 • Zasoby i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 • Zdrowie publiczne i ratownictwo medyczne
 • Ćwiczenia terenowe z geografii fizycznej i topografii
 • Ćwiczenia terenowe z hydrologii, klimatologii i meteorologii
 • Regionalne ćwiczenia terenowe
 • systemy informacji geograficznej,
 • antropogeniczne przekształcenia krajobrazów naturalnych i kulturowych,
 • seminaria dyplomowe inżynierskie, doktorskie,
 • ekofizjografia,
 • pracownia projektowa,
 • geografia fizyczna kompleksowa,
 • paleogeografia holocenu,
 • wykłady monograficzne z zakresu geografii fizycznej,
 • oprogramowanie użytkowe w gospodarce przestrzennej,
 • geostatystyka,
 • podstawy geografii fizycznej,
 • wybrane zagadnienia geografii,
 • metody badań w geografii fizycznej,
 • ćwiczenia terenowe z kartografii,
 • kartografia tematyczna,
 • ćwiczenia terenowe z podstaw geografii,
 • zjawiska i procesy fizyczne w przyrodzie,
 • kartografia turystyczna,
 • geoinformacja,
 • teledetekcja,
 • geograficzne systemy informacji przestrzennej,
 • kartografia numeryczna,
 • systemy informacji przestrzennej w planowaniu miast,
 • GIS i teledetekcja,
 • systemy informacji geograficznej (GIS) w geografii społeczno-ekonomicznej,
 • technologia informacyjna w geografii,
 • fizyka i chemia Ziemi,
 • przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią,
 • ćwiczenia terenowe z przyrodniczych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią,
 • metodologia pisania pracy naukowej w geografii fizycznej,
 • kierunki i metodologia badań geograficznych.

inne katedry

 

Aktualności

Kalendarz wydarzeń

wrzesień 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 sierpnia 2023 29 sierpnia 2023 30 sierpnia 2023 31 sierpnia 2023 1 września 2023 2 września 2023 3 września 2023
4 września 2023 5 września 2023 6 września 2023 7 września 2023 8 września 2023 9 września 2023 10 września 2023
11 września 2023 12 września 2023 13 września 2023 14 września 2023 15 września 2023 16 września 2023 17 września 2023
18 września 2023 19 września 2023 20 września 2023 21 września 2023 22 września 2023 23 września 2023 24 września 2023
25 września 2023 26 września 2023 27 września 2023 28 września 2023 29 września 2023 30 września 2023 1 października 2023

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia