Przejdź do treści

Józef KUKULAK
Zapis skutków osadnictwa i gospodarki rolnej w osadach rzeki górskiej na przykładzie aluwiów dorzecza górnego Sanu w Bieszczadach Wysokich
Prace monograficzne nr 381. Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej, Kraków (2004)

zapos_skutkow_mala

Spis treści:

1. Wstęp

Zarysowanie problemu
Cel i zakres pracy
Metodyka badań i opracowania problemu

2. Cechy aluwiów terasy zalewowej potencjalnie związane z działalnością osadniczo-rolniczą

Zmiana uziarnienia aluwiów w pionowym profilu terasy
Nagromadzenia szczątków drzew w spągu mady
Różnice składu taksonomicznego subfosylnych szczątków drzew i obecnego drzewostanu
Obecność w aluwiach materiału pożarowego
Obecność osadów laminowanych w podłużnym profilu terasy
Korelacyjne poziomy litologiczne w pokrywach aluwialnej i deluwialnej

3. Synchroniczność zdarzeń fluwialnych z osadniczo-gospodarczymi 

Przebieg kolonizacji Bieszczadów według danych palinologicznych, archeologicznych, historycznych i kartograficznych

Ślady działalności człowieka w profilach pyłkowych z torfowisk
Archeologiczne ślady zasiedlania Bieszczadów
Historyczny zapis osadnictwa i gospodarki rolno-leśnej w Bieszczadach Wysokich w XV-XX w.

Kartograficzna dokumentacja początku zagospodarowania Bieszczadów
Datowania materiału drzewnego w pokrywie terasy zalewowej
Ocena zbieżności czasowej zdarzeń fluwialnych z osadniczo-gospodarczymi

4. Interpretacja kształtowania się antropogenicznych cech aluwiów Sanu w średniowieczu i czasach nowożytnych (na podstawie literatury)

Wylesianie terenu a przyśpieszony spływ powierzchniowy wód i erozja gleby
Gospodarka rolna a dostawa glin do koryt rzecznych
Gospodarka wypaleniskowa a dostawa do koryt materiału pożarowego
Sztuczna zabudowa koryt a powstanie osadów laminowanych

5. Rekonstrukcja przebiegu akumulacji osadów korytowych i pozakorytowych górnego Sanu w okresie XV-XX w.

Schemat powiązań procesów fluwialnych ze zdarzeniami gospodarczymi w późnym
średniowieczu i czasach nowożytnych
Naturalne uwarunkowania zapisu antropogeniczności aluwiów

Spadek rzeki a typ akumulacji
Rozwój mady a klimatyczne wezbrania rzek

6. Wnioski i uwagi końcowe
Sumary
Literatura
Spis tabel, rycin i fotografii

 

Aktualności