Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab., prof. UP Danuta Piróg

dr hab., prof. UP Danuta Piróg

Kierownik Katedry Badań nad Edukacją Geograficzną

Katedra Badań nad Edukacją Geograficzną

danuta.pirog@up.krakow.pl

tel: 12-662-62-51

pok: 428

http://www.danutapirog.pl

ORCID: 0000-0001-6735-4928

publikacje:


dyżury: Dyżury w sesji letniej: środy 9.45- 10.30; czwartki 12.30-13.15

Profesor UP, doktor habilitowany w w dyscyplinie: geografia społeczno-ekonomiczna, kierownik grantu OPUS nt.: Analiza popytu na absolwentów studiów z dziedziny nauk o Ziemi w Polsce i wybranych krajach (2018/29/B/HS4/00847) HS4 – jednostka, instytucje, rynki; kierownik merytoryczny modułu GEO ETOS w projekcie Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca” nr POWR.03.01.00-00-KN22/18-00; Przewodnicząca Zespołu ds. edukacji geograficznej Komitetu Nauk Geograficznych PAN; Pełnomocnik Rektora UP. ds Programu Erasmus; autorka ponad 150 prac naukowych (monografii, artykułów w renomowanych czasopismach naukowych, rozdziałów w monografiach) i opracowań o charakterze popularnonaukowym.

Zajęcia:

Studia 1 i 2 stopnia:

dydaktyka przyrody; dydaktyka geografii w szkole ponadpodstawowej; geografia pracy, indywidualizacja i personalizacja pracy na lekcjach geografii i przyrody; nauczyciel na rynku pracy; rynek pracy; pracownia geograficzna; projektowanie własnej ścieżki edukacji i kariery zawodowej; warsztaty geograficzne; warsztaty metodologiczne; wstęp do geografii;  seminarium dyplomowe i magisterskie na kierunku geografia; seminarium dyplomowe na kierunku turystyka; tutoring w edukacji geograficznej.

Studia doktoranckie:

dydaktyka szkoły wyższej; wykład specjalistyczny: społeczeństwo -rynek  pracy; metodologia badań w geografii społeczno-ekonomicznej

Zainteresowania badawcze:

 • metody badań w geografii społecznej, głównie innowacje z zakresu metod i technik społecznych badań jakościowych;
 • procesy przechodzenia absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy; funkcjonowania człowieka na rynku pracy w zmieniających się warunkach, na przykładzie absolwentów studiów wyższych;
 • przygotowanie kandydatów na nauczycieli geografii i przyrody do przyszłej pracy zawodowej;
 • efektywność studiów wyższych w aspekcie potrzeb rynku pracy;
 • percepcja społeczna zmian w środowisku przyrodniczym;
 • metody i narzędzia diagnozowania predyspozycji zawodowych;
 • senioralizacja profesji nauczycielskiej
 • strategie projektowanie ścieżki kariery zawodowej;
 • optymalizacja procesu kształcenia geograficznego na wszystkich szczeblach kształcenia;
 • uwarunkowania edukacyjnego rynku pracy.

 

Publikacje:

Google Scholar,   ResearchGate

Wykaz najnowszych publikacji (lata 2018-2022):

Piróg, D., Fidelus-Orzechowska, J., Wiejaczka, Ł. (2022) . Local authority vs community visions of dam project land development: a text mining approach, Water Resources Management, 36, 1833–1848 DOI: doi.org/10.1007/s11269-022-03110-7.

Piróg, D. , Hibszer, A. (2022) Do employers really require experience? An analysis of online job adverts and the implications for HE policy, Studies in Higher Education, 47(1):  2138-2160 DOI: 10.1080/03075079.2021.2020747

Piróg, D. (2022). Powstawanie niedoborów kadrowych w szkolnictwie. Przegląd stanu badań oraz rekomendacje dla lokalnej polityki w zakresie usług edukacyjnych. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 61: 127–144 DOI:doi.org/10.14746/rrpr.2022.61.08

Piróg, D., Hibszer, A. (2022). Regional and temporal changes in demand for geography teachers in Poland. Results of job advert tracking in the years 2019-2020. Miscellanea Geographica- Regional Studies and Development ,26 (4), DOI: 10.2478/mgrsd-2022-0018

Piróg, D., Świętek, A. (2022). Wiktor Osuch (1969-2021): Nasz Przyjaciel i Współpracownik. Czasopismo Geograficzne, 92(1): 163-167.

Świętek, A., Cybul, P., Bargieł K., Piróg, D. (2022). Koncepcje i praktyki oceniania efektów kształcenia w toku zajęć terenowych i ich egzemplifikacje na ścieżce dydaktycznej w krakowskiej Nowej Hucie. Prace Komisji Edukacji Geograficznej, 12, 173–191.

Piróg, D., Świętek, A. (2021). Ewaluacja osiągnięć w kształceniu geograficznym: ujęcia teoretyczne oraz aplikacyjne. Oficyna Wydawnicza Impuls: Kraków.

Piróg, D., Kilar, W., Rettinger, R. (2021). Self-assessment of competences and their impact on the perceived chances for a successful university-to-work transition: the example of tourism degree students in Poland. Tertiary Education and Management, 27: 367–384.

Piróg, D., Hibszer, A. (2020). The situation of geography teachers on the labour market in Poland: overt and covert  issues. European Journal of Geography, 11(2): 65-87.

Piróg, D., Wiejaczka, D. (2020). Fazy feminizacji profesji nauczycielskiej: przykłady z wybranych krajów. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 14: 132–146.

Piróg, D., Padło, T. (2020). Wykorzystanie fotografii we współczesnym kształceniu geograficznym: dydaktyczne założenia i praktyczne rozwiązania. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 14: 42–56.

Piróg, D. (2020). Karty, medale, dyskusje: metody i techniki służące kształceniu przez dociekanie. Geografia w Szkole, 1: 22-25.

Wiejaczka, Ł., Piróg, D., Fieldus J. (2020). Cost-benefit analysis of dam projects: the perspectives of resettled and non-resettled communities. Water Resources Management, 34: 343–357.

Piróg, D., Fidelus-Orzechowska, J., Wiejaczka, Ł., Łajczak, A. (2019). Hierarchy of factors affecting the social perception of dam reservoirs. Environmental Impact Assessment Review, 79.

Piróg, D. (2019). Edukacja geograficzna oraz przyrodnicza przez dociekanie – koncepcja i zastosowanie w praktyce szkolnej. Geografia w Szkole, 5: 26-30.

Piróg, D. (2019). PAW i DART’s – budowanie i trening dociekliwości na lekcjach geografii i przyrody. Geografia w Szkole, 6, 34-38.

Piróg, D., Rachwał, T. (2019) Comics as a tool for a narrative approach in early career counselling: theory versus empirical evidence, British Journal of Guidance & Counselling, 47(9): 498-511.  DOI: 10.1080/03069885.2018.1538494.

Piróg, D. (2018). To study or not to study geography? The changing motivations behind choosing geography degree programmes by Polish students in the years 1995–2015. Geoforum, 94: 63-71.

Piróg, D., Kilar, W, Rettinger, R. (2018) Making decisions about going to university in the 21st century: theoretical underpinnings versus reality- a case of Polish students, ICERI2018 Proceedings, pp. 8664-8671. ISBN: 978-84-09-05948-5.

Piróg, D. (2018) Schools as professional destinations of geography graduates in Poland in the years 1962-2012 in the light of socio-economic developments, ICERI2018 Proceedings, pp. 8672-8679. ISBN: 978-84-09-05948-5.

Wiejaczka, Ł., Piróg D., Tamang L, Prokop, P. (2018). Local Residents’ Perceptions of a Dam and Reservoir Project in the Teesta Basin, Darjeeling Himalayas, India. Mountain Research and Development, 38(3), 203-210, DOI: 10.1659/MRD-JOURNAL-D-16-00124.1.

 Wiejaczka, Ł., Tamang, L., Piróg, D., Prokop, P. (2018) Socioenvironmental issues of river bed material extraction in the Himalayan piedmont (India). Environmental Earth Sciences, 77(20). DOI.org/10.1007/s12665-018-7897-1.

Piróg. D. (2018). Problematyka pracy w badaniach z zakresu turystyki w Polsce w XXI wieku: ewolucja nurtów, paradygmatów i podejść. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 32 (3), 265-276.

Piróg, D. (2018). Kariera zawodowa nauczycieli w warunkach przemian w systemie edukacji: zarys stanu badań, Przedsiębiorczość-Edukacja, 14:  495-509.

Piróg, D. (2018). Wybrane procesy kształtujące geografię jako kierunek studiów w Polsce w XXI wieku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica,  12: 9–25.

Więcej: http://www.danutapirog.pl/.