Przejdź do treści

Projekty badawcze zakończone do 2015 r.

Tytuł projektu Uczestnik (uczestnicy) z IG UP Kierownik (koordynator) projektu
Grant Narodowego Centrum Nauki: Przekształcenia wybranych struktur społeczno-demograficznych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (2013-2015) dr hab Sławomir Kurek, prof UP; dr Mirosław Wójtowicz dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
Grant Narodowego Centrum Nauki; Wiek i paleośrodowisko najmłodszych osadów serii wierchowej w Tatrach i ich relacja do oceanicznych beztlenowych zdarzeń w późnej kredzie (realizacja: 2012-2015) dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP; dr hab. Anna Wolska, prof. UP; dr Tomasz Bryndal; mgr Paweł Dulemba dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP
Grant zespołowy; Porównanie zapisu procesów geomorfologicznych i pozageomorfologicznych w anatomii drewna drzew rosnących w obszarach górskich;  instytucja finansująca: MNiSW, NCN; miejsce realizacji projektu: Uniwersytet Śląski (2011-2015). prof. dr hab. Adam Łajczak dr hab. prof. UŚ Ireneusz Malik (Uniwersytet Śląski)
Grant zespołowy Nr N N306 070540; Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania przebiegu górnej granicy lasu w masywie Babiej Góry i jej dynamika w ostatnich 200 latach; instytucja finansująca: MNiSW, NCN; miejsce realizacji projektu: Uniwersytet Śląski (2011-2015). prof. dr hab. Adam Łajczak prof. dr hab. Adam Łajczak
Common Goals – Common Ways – projekt międzynarodowy realizowany w ramach Transfer of Innovation, Multilateral Projects, Leonardo da Vinci, Lifelong Learning Programme  (01-11-2012 – 31-01-2015) dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP
(kierownik zespołu polskiego projektu, wykonawca); wykonawcy: dr hab. Sławomir Kurek; prof. UPdr Tomasz Rachwał; dr Wioletta Kilar;
dr Agnieszka Świętek
.
Enikő Gönczöl (EduNet Foundation for New Educational Resources, Budapeszt, Węgry)
Poznaj swoje predyspozycje zawodowe; instytucja finansująca: Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach EFS; nazwa programu: PO „Kapitał ludzki”, priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty (realizacja: 1.03.2014-30.06.2015)  dr Danuta Piróg; dr Tomasz Rachwał Karol Grzybek
Multidisciplinary research of fluvial terrace systems in Slovak-Hungarian border regionProjekt International Visegrad Fund 11410020 ; program Small Grant (2014) dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP dr Józsefa Szeberényi (Geographical Institute, Research Centre of Astronomy and Earth Sciences Hungarian Academy of Sciences)
Grant Narodowego Centrum Nauki; Przydatność torfowisk dolinnych do rekonstrukcji zdarzeń paleohydrologicznych w świetle wybranych analiz paleoekologicznych; nr projektu 2011/01/B/ST10/04905; (2011-2014).  dr Daniel Okupny dr Dominik Pawłowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grant zespołowy; Zapis holoceńskich zmian klimatycznych w torfowisku Puścizna Wielka w świetle analiz dendrochronologicznych, palinologicznych i geologicznych; instytucja finansująca: MNiSW, NCN; miejsce realizacji projektu: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (2010-2014) prof. dr hab. Adam Łajczak prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Grant indywidualny Narodowego Centrum Nauki; Wspomaganie prognozowania gwałtownych wezbrań w małych zlewniach karpackich; numer projektu: MNiSW, N N306 039036; (okres realizacji: 25.05.2009 – 30.04.2014) dr Tomasz Bryndal; dr hab. Wacław Cabaj, prof.UP dr Tomasz Bryndal
Grant Narodowego Centrum Nauki; Wpływ współspalania węgla i biomasy na skład mineralny i chemiczny popiołów; (realizacja: 2011.05.11 – 2013.11.10).  dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP
Retail Sector Competencies: Developing self and social competencies in vocational training for the retail sector (RESECO) (Kompetencje sektora handlu detalicznego: Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego) (realizacja: 1.10.2011-30.09.2013). dr Tomasz Rachwał (kierownik zespołu polskiego projektu: 1.10.2011-30.09.2012, wykonawca); dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP  (kierownik zespołu polskiego projektu: 1.10.2012-30.09.2013, wykonawca); mgr Wioletta Kilar (wykonawca). prof. dr Matthias Pilz (Universitaet zu Koeln, Kolonia, Niemcy)
Absolwenci studiów geograficznych na rynku pracy w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Grant : N N114 076739 (realizacja: 17.09.2010 – 25.04.2013). dr Danuta Piróg dr Danuta Piróg
Krok w przedsiębiorczość (realizacja: 1.08.2010-31.03.2013) dr Monika Borowiecdr Sławomir Dorockidr hab. Sławomir Kurek, prof. UPdr Tomasz Rachwał; dr Agnieszka Świętekdr Małgorzata Zdon-Korzeniowska dr Tomasz Rachwał (koordynator ds. merytorycznych)
Wpływ francuskiej myśli przyrodniczej na rozwój nauk o Ziemi w Polsce w pierwszym okresie zaborów (1795-1831) (realizacja: 2010.10.28 – 2012.10.27) dr hab. inż. Radosław Tarkowski, prof. UP dr hab. inż. Radosław Tarkowski, prof. UP
PAM-INA (Perception, Attitude, Movement – Idenity Needs Action), Grant : 502077 – LLP – 2009 – DE – COMENIUS – CMP   (realizacja: 01.10.2009 – 30.09.2012). dr Danuta Piróg dr Olivier Mentz (Pädagogische Hochschule Freiburg, Niemcy)
Międzynarodowy projekt badawczy FIFOBI – Fit for business: Developing business competencies in school (Zdolni do biznesu – kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów) (realizacja: 1.01.2009-31.12.2011) dr Tomasz Rachwałdr hab. Sławomir Kurek, prof UPdr Mariusz Szubert prof. dr Matthias Pilz (Universitaet zu Koeln, Kolonia, Niemcy)
Culture, Place and Identity; Grant: 2300402-CP-1-2006-1-UK-ERASMUS-TN; Herodot TP1 Citizenship, (realizacja 01.01.2006-31.12.2009) dr Danuta Piróg dr Karl Donert

 

Aktualności