Przejdź do treści

REKRUTACJA – GEOGRAFIA I i II stopnia


GEOGRAFIA

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

3-letnie stacjonarne i niestacjonarne*

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA 

(rejestracja od 1 sierpnia)

Szczegółowe kryterium przyjęć:

nowa matura: średnia wyników z egzaminu maturalnego z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a na poziomie rozszerzonym z innych przedmiotów przez współczynnik 1,5.

stara matura: średnia wyników egzaminu dojrzałości z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (część pisemna i ustna) przeliczona zgodnie z tabelą.

Uwaga: Brak matury z któregokolwiek z 4 wymienionych przedmiotów umożliwia przystąpienia do rekrutacji, ale do średniej brakujący przedmiot liczony jest z wynikiem „0”.

Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować w przypadku kilkukrotnego uczestnictwa). Kandydaci, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) również dostają dodatkowo 10 p. do rankingu. Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin odbędzie się w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata). Więcej informacji o rekrutacji cudzoziemców znajduje się tutaj: https://www.up.krakow.pl/kandydat/obcokrajowcy/rekrutacja-obcokrajowcow.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Geografia I stopnia.

 

Specjalności

Na studiach 1. stopnia (licencjackich) istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności nauczycielskich lub nienauczycielskich. Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od drugiego roku. Studenci studiów 1. stopnia wyboru specjalności dokonują podczas pierwszego roku. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – co najmniej 15 osób.

Specjalność nauczycielska:

Geografia z przyrodą

Specjalności nienauczycielskie do wyboru:

 

Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł. Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie Uniwersytetu Pedagogicznego w zakładce KANDYDAT 

Kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej:

  • dr Rafał Kroczak: rafal.kroczak@up.krakow.pl (studia stacjonarne)
  • dr Mirosław Wójtowicz: miroslaw.wojtowicz@up.krakow.pl (studia niestacjonarne)

Ważne terminy:

studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rejestracja elektroniczna od 1 sierpnia do 14 września 2021 r.  od 1 sierpnia do 17 września 2021 r.
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia 17 września 2021 r. 22 września 2021 r.
Wpisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 20-22 września 2021 r.
w godz. 9:00-16:00.
23-24 września 2021 r. w godz. 9:00-16:00 oraz 25 września w godz. 9:00-14:00
*Miejscem właściwym do dokonania wpisu jest Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

* Kształcenie zdalne na studiach niestacjonarnych –  informujemy kandydatów na studia niestacjonarne , że część wykładów będzie odbywała się w formie zdalnej za pomocą MS Teams w czasie rzeczywistym w interakcji z prowadzącym. Chcemy w ten sposób ograniczyć konieczność dojazdów na studia. Dotyczy to kursów, które można prowadzić zdalnie przy utrzymaniu zakładanej jakości kształcenia.

Opłata za studia niestacjonarne wynosi 2 300 zł / semestr.


.

GEOGRAFIA

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

2-letnie stacjonarne i niestacjonarne* 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

(rejestracja od 1 sierpnia)

Kryterium przyjęć: 

Konkurs dyplomów studiów I stopnia (licencjata lub inżyniera) – dla absolwentów kierunków geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja lub ochrona środowiska, egzamin pisemny (test) z geografii – dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) innych kierunków

Dodatkowy egzamin wstępny (uzdolnień)

1) Dodatkowy egzamin wstępny z języka polskiego (dla niektórych kandydatów).

Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego lub ukończonych studiów I stopnia w języku polskim przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata). Kandydaci z zagranicy, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunkach prowadzonych przez uczelnie zagraniczne, z którymi została zawarta umowa o uznawaniu przygotowania kandydatów z języka polskiego na studiach I stopnia, są zwolnieni z egzaminu.

2) Dodatkowy egzamin z podstaw geografii (dla niektórych kandydatów).

Egzamin w formie testu pisemnego z geografii dla osób z dyplomem studiów I stopnia kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Geografia II stopnia.

 

Specjalności

Na studiach 2. stopnia (magisterskich) istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności nauczycielskich lub nienauczycielskich. Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od 1. roku (2 semestr). Na studiach 2. stopnia specjalności wybierane są w trakcie pierwszego semestru. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – co najmniej 15 osób.

Specjalność nauczycielską na studiach 2. stopnia (magisterskich) mogą wybrać wyłącznie absolwenci studiów kierunku geografia, którzy na studiach licencjackich wybrali kształcenie nauczycielskie. Specjalność ta jest przeznaczona wyłącznie dla kontynuujących kształcenie nauczycielskie z geografii.

Na poziomie studiów magisterskich oferujemy także specjalności dla osób, które nie wiążą swojej przyszłości ze szkolnictwem. 

Specjalność nauczycielska (realizowane od 2 semestru) w wariantach do wyboru:

 

Specjalności nienauczycielskie do wyboru (realizowane od 2 semestru):

 

Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł. Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie Uniwersytetu Pedagogicznego w zakładce KANDYDAT 

Kontakt z sekretarzami komisji rekrutacyjnych:

 

Ważne terminy:

studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rejestracja elektroniczna od 1 sierpnia do 14 września 2021 r. od 1 sierpnia do 17 września 2021 r.
Data rozpoczęcia egzaminów – dotyczy niektórych kandydatów 16 września 2021 r. 21 września 2021 r.
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia 17 września 2021 r. 22 września 2021 r.
Wpisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 20-22 września 2021 r.
w godz. 9:00-16:00; sala 533
23-24 września 2021 r. w godz. 9:00-16:00 oraz
25 września w godz. 9:00 – 14:00.
*Miejscem właściwym do dokonania wpisu jest Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

*Kształcenie zdalne na studiach niestacjonarnych informujemy kandydatów na studia niestacjonarne , że część wykładów będzie odbywała się w formie zdalnej za pomocą MS Teams w czasie rzeczywistym w interakcji z prowadzącym. Chcemy w ten sposób ograniczyć konieczność dojazdów na studia. Dotyczy to kursów, które można prowadzić zdalnie przy utrzymaniu zakładanej jakości kształcenia.

Opłata za studia niestacjonarne wynosi 2 300 zł / semestr.

Aktualności