Przejdź do treści

REKRUTACJA – GEOGRAFIA I i II stopnia


GEOGRAFIA

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

3-letnie stacjonarne i niestacjonarne*

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Szczegółowe kryterium przyjęć

nowa matura: średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły), otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu; uczestnicy etapu okręgowego olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować); laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

 

stara matura: Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część
ustna i pisemna). Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły), otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu; uczestnicy etapu okręgowego olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować); laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

Cudzoziemcy, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości wydanego w polskim systemie oświaty lub nie ukończyli szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, muszą przedstawić odpowiedni certyfikat  znajomości języka polskiego lub zdać egzamin w Centrum Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Więcej informacji o rekrutacji cudzoziemców tutaj, a certyfikatach i egzaminach z języka polskiego tutaj.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Geografia I stopnia.

 

Specjalności

Na studiach 1. stopnia (licencjackich) istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności nauczycielskich lub nienauczycielskich. Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od drugiego roku. Studenci studiów 1. stopnia wyboru specjalności dokonują podczas pierwszego roku. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – co najmniej 15 osób.

Specjalność nauczycielska:

Geografia z przyrodą

Specjalności nienauczycielskie do wyboru:

 

Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł. Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie Uniwersytetu Pedagogicznego w zakładce KANDYDAT 

Kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej:

 

* Kształcenie zdalne na studiach niestacjonarnych –  informujemy kandydatów na studia niestacjonarne , że dla dobra studentów i słuchaczy wykłady będą odbywały się w formie zdalnej za pomocą MS Teams w czasie rzeczywistym w interakcji z prowadzącym. W zależności od kierunku i rocznika stanowią one 20-40% zajęć. Dołożymy starań, aby tak ułożyć harmonogram, by zajęcia zdalne były głównie w niedziele i piątki (jeśli ten dzień będzie konieczny). Chcemy w ten sposób ograniczyć konieczność dojazdów na studia. Oznacza to, że w ramach większości zjazdów przyjazdy będą koniecznie tylko w soboty na zajęcia ćwiczeniowe, które nie można prowadzić zdalnie ze względu na jakość kształcenia.

Opłata za studia niestacjonarne wynosi 2000 zł / semestr.


.

GEOGRAFIA

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

2-letnie stacjonarne i niestacjonarne* 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Kryterium przyjęć: 

Konkurs dyplomów studiów wyższych (licencjata, inżyniera, magistra) – dla absolwentów kierunków: geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, ochrona środowiska.

Egzamin w formie testu pisemnego lub odpowiedzi ustnej (do wyboru przez kandydata) z geograficznych podstaw turystyki – dla absolwentów studiów I i II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) innych kierunków niż wymienione w warunkach rekrutacji, tj. geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, ochrona środowiska. Egzamin w formie ustnej może być prowadzony także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (Skype).

Cudzoziemcy, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości wydanego w polskim systemie oświaty lub nie ukończyli szkoły ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub studiów I stopnia w języku polskim, muszą przedstawić odpowiedni certyfikat  znajomości języka polskiego lub zdać egzamin w Centrum Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Więcej informacji o rekrutacji cudzoziemców tutaj, a certyfikatach i egzaminach z języka polskiego tutaj.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Geografia II stopnia.

 

Specjalności

Na studiach 2. stopnia (magisterskich) istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności nauczycielskich lub nienauczycielskich. Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od 1. roku (2 semestr). Na studiach 2. stopnia specjalności wybierane są w trakcie pierwszego semestru. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – co najmniej 15 osób.

Specjalność nauczycielską na studiach 2. stopnia (magisterskich) mogą wybrać wyłącznie absolwenci studiów kierunku geografia, którzy na studiach licencjackich wybrali kształcenie nauczycielskie. Specjalność ta jest przeznaczona wyłącznie dla kontynuujących kształcenie nauczycielskie z geografii.

Na poziomie studiów magisterskich oferujemy także specjalności dla osób, które nie wiążą swojej przyszłości ze szkolnictwem. Od roku akadem. 2020/2021 obowiązuje nowy program studiów i specjalności #NowaGeografiaMagisterska

Specjalność nauczycielska (realizowane od 2 semestru) w wariantach do wyboru:

Specjalności nienauczycielskie do wyboru (realizowane od 2 semestru):

 

Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł. Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie Uniwersytetu Pedagogicznego w zakładce KANDYDAT 

Kontakt z sekretarzami komisji rekrutacyjnych:

Cudzoziemcy, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości wydanego w polskim systemie oświaty lub nie ukończyli szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, muszą przedstawić odpowiedni certyfikat  znajomości języka polskiego lub zdać egzamin w Centrum Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Więcej informacji o rekrutacji cudzoziemców tutaj, a certyfikatach i egzaminach z języka polskiego tutaj.

* Kształcenie zdalne na studiach niestacjonarnych –  informujemy kandydatów na studia niestacjonarne , że dla dobra studentów i słuchaczy wykłady będą odbywały się w formie zdalnej za pomocą MS Teams w czasie rzeczywistym w interakcji z prowadzącym. W zależności od kierunku i rocznika stanowią one 20-40% zajęć. Dołożymy starań, aby tak ułożyć harmonogram, by zajęcia zdalne były głównie w niedziele i piątki (jeśli ten dzień będzie konieczny). Chcemy w ten sposób ograniczyć konieczność dojazdów na studia. Oznacza to, że w ramach większości zjazdów przyjazdy będą koniecznie tylko w soboty na zajęcia ćwiczeniowe, które nie można prowadzić zdalnie ze względu na jakość kształcenia.

Opłata za studia niestacjonarne wynosi 2000 zł / semestr.

Aktualności