Przejdź do treści


GEOGRAFIA, STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

3-letnie stacjonarne i niestacjonarne

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA 

(rejestracja od 1 czerwca 2022 r.)

Szczegółowe kryterium przyjęć

nowa matura

Średnia wyników z egzaminu maturalnego z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a na poziomie rozszerzonym z innych przedmiotów przez współczynnik 1,5.

stara matura

Średnia wyników egzaminu dojrzałości z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (część pisemna i ustna) przeliczona zgodnie z tabelą.

Uwaga: Brak matury z któregokolwiek z 4 wymienionych przedmiotów umożliwia przystąpienia do rekrutacji, ale do średniej brakujący przedmiot liczony jest z wynikiem „0”.

 

Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować w przypadku kilkukrotnego uczestnictwa). Kandydaci, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) również dostają dodatkowo 10 p. do rankingu. Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego lub nie posiadają  odpowiedniego certyfikatu https://www.up.krakow.pl/kandydat/obcokrajowcy/warunki-uprawniajace-do-studiowania-na-zasadach-obywateli-polskich   powinni przystąpić do egzaminu  z języka polskiego dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym na rok 2022/2023. Egzaminy będą przeprowadzane tylko i wyłącznie online, od 20 czerwca 2022. Kandydaci na studia stacjonarne zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu najpóźniej do 7 lipca 2022 r., a kandydaci na studia niestacjonarne do 13 września  2022 r.  oraz załączenia w systemie rekrutacyjnym otrzymanego zaświadczenia.

Szczegółowe informacje tutaj:  https://snjp.up.krakow.pl/certyfikaty-i-zaswiadczenia/.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW

 

Specjalności

Na studiach 1. stopnia (licencjackich) istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności nauczycielskich lub nienauczycielskich. Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od drugiego roku. Studenci studiów 1. stopnia wyboru specjalności dokonują podczas pierwszego roku. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – co najmniej 15 osób.

Specjalność nauczycielska 

Specjalności nienauczycielskie

 

Kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej:

  • dr Rafał Kroczak: rafal.kroczak@up.krakow.pl (studia stacjonarne)
  • dr Mirosław Wójtowicz: miroslaw.wojtowicz@up.krakow.pl (studia niestacjonarne)

Ważne terminy

studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rejestracja elektroniczna od 1 czerwca do 11 lipca 2022 r.  od 1 czerwca do 15 września 2022 r.
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia 14 lipca 2022 r. 20 września 2022 r.
Wpisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 15-16 oraz 18-19 lipca 2022 r. 22-23 września 2022 r.
*Miejscem właściwym do dokonania wpisu jest Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł. Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie Kandydat – Uniwersytet Pedagogiczny (up.krakow.pl)

Opłata za studia niestacjonarne wynosi 2 500 zł / semestr.


.

GEOGRAFIA, STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

2-letnie stacjonarne i niestacjonarne

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

(rejestracja od 1 czerwca 2022 r.)

Kryterium przyjęć

Konkurs dyplomów studiów I stopnia (licencjata lub inżyniera) – dla absolwentów kierunków geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja lub ochrona środowiska, egzamin pisemny (test) z geografii – dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) innych kierunków.

1) Dodatkowy egzamin wstępny z języka polskiego (dla niektórych kandydatów).

Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego lub ukończonych studiów I stopnia w języku polskim przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata). Kandydaci z zagranicy, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunkach prowadzonych przez uczelnie zagraniczne, z którymi została zawarta umowa o uznawaniu przygotowania kandydatów z języka polskiego na studiach I stopnia, są zwolnieni z egzaminu.

2) Dodatkowy egzamin z podstaw geografii (dla niektórych kandydatów).

Egzamin w formie testu pisemnego z geografii dla osób z dyplomem studiów I stopnia kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW

 

 

Specjalności

Na studiach 2. stopnia (magisterskich) istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności nauczycielskich lub nienauczycielskich. Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od 1. roku (2 semestr). Na studiach 2. stopnia specjalności wybierane są w trakcie pierwszego semestru i realizowane od drugiego semestru. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – co najmniej 15 osób.

Specjalność nauczycielską na studiach 2. stopnia (magisterskich) mogą wybrać wyłącznie absolwenci studiów kierunku geografia, którzy na studiach licencjackich wybrali kształcenie nauczycielskie. Specjalność ta jest przeznaczona wyłącznie dla kontynuujących kształcenie nauczycielskie z geografii.

Na poziomie studiów magisterskich oferujemy także specjalności dla osób, które nie wiążą swojej przyszłości ze szkolnictwem. 

Specjalności nauczycielska 

Specjalności nienauczycielskie

 

Kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej

 

 

Ważne terminy

studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rejestracja elektroniczna od 1 czerwca do 11 lipca 2022 r.  od 1 czerwca do 15 września 2022 r.
Egzamin z podstaw geografii 12 lipca 2022 r. 19 września 2022 r.
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia 14 lipca 2022 r. 20 września 2022 r.
Wpisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 15-16 oraz 18-19 lipca 2022 r. 22-23 września 2022 r.
*Miejscem właściwym do dokonania wpisu jest Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł. Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie Kandydat – Uniwersytet Pedagogiczny (up.krakow.pl)

Opłata za studia niestacjonarne wynosi 2 500 zł / semestr.

Informacja dodatkowa:

W systemie rekrutacyjnym należy wgrać do systemu rekrutacyjnego skan dyplomu studiów I stopnia. W przeciwnym razie kandydatura nie będzie mogła być brana pod uwagę na dalszych etapach rekrutacji.
Jednocześnie informujemy, że w sytuacji ukończenia studiów I stopnia, ale nieotrzymania dyplomu, jest możliwość wgrania w systemie zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, które zawierać będzie informację o ocenie końcowej ze studiów (takiej jak na dyplomie) oraz doniesienia dyplomu w terminie późniejszym.

Aktualności