Przejdź do treści

Geografia z przyrodą GEO ETOS, studia nauczycielskie

FunduszeUnijne-1024x91

Trwa rekrutacja na unijne studia nauczycielskie z geografii i przyrody na najlepszej uczelni pedagogicznej w Polsce!

W roku akademickim 2019/2020 studia nauczycielskie na kierunku Geografia, dzięki wygranemu przez naszą uczelnię grantowi unijnemu, będą realizowane w formie nowatorskiego programu kształcenia GEO ETOS.

Co to jest GEO ETOS?


GEO ETOS to innowacyjny program kształcenia przyszłych nauczycieli geografii i przyrody jaki realizowany będzie na Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w roku akademickim 2019/2020

Co oferujemy?


 • Kwalifikacje do nauczania geografii i przyrody, zdobyte na najlepszym uniwersytecie kształcącym nauczycieli w Polsce
 • Nowatorskie kursy prowadzone przez doskonałą kadrę naukowo-dydaktyczną
 • Zajęcia prowadzone w nowoczesnym laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej symulującym rzeczywiste warunki pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole
 • Praktyki zawodowe w formie asystentury u najlepszych nauczycieli geografii i przyrody
 • Bezpłatną zagraniczną wizytę studyjną
 • Rozmaite rodzaje zajęć terenowych
 • Indywidualną opiekę mentora dla każdego Studenta
 • Spotkania – konwersatoria z ekspertami i praktykami

.

Jak będziemy kształcić?


Karpaty 2017_3

Geograficznie

Empirycznie

Osobowo

Ekspercko

Terenowo

Otwierająco

Specjalistycznie

.

GEOGRAFICZNIE: Kształcenie odbywa się w jednostce naukowej – Instytucie Geografii, w którym pracuje kadra wybitnych specjalistów z zakresu geografii społecznej, fizycznej oraz dydaktyki przedmiotowej. Program merytorycznych kursów uwzględnia założenia podstawy programowej z geografii oraz przyrody. Gruntowana wiedza i umiejętności specjalistyczne, zdobyte w toku studiów na uczelni o bardzo wysokiej pozycji naukowej (kategoria A) zapewnia wyposażenie studenta w niezbędny merytoryczny pakiet do swobodnego wykorzystania go w pracy z uczniem.
Geografia to nie tylko wykłady. Zresztą… niech opowiedzą to wam nasi studenci

EMPIRYCZNIE: intencją programu jest silne wiązanie wiedzy naukowej (teoretycznej) z praktyką życia szkolnego, dlatego studenci odbywają: 

 • asystenturę– przez cały cykl przygotowywania się do zawodu, 1 dzień w tygodniu przebywa w szkole, gdzie towarzyszy i pomaga nauczycielowi, we wszystkich jego działaniach dydaktyczno-wychowawczych i wykonuje kolejne zdania wynikające z odbywanych na uczeni kursów
 • indywidualną praktykę nauczycielską z geografii i przyrody w wybranej szkole
 • zajęcia kameralne w laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej, symulującym rzeczywiste warunki pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole, wyposażonym we wszelkie niezbędne środki i urządzenia dydaktyczne.

Studenci nie wychodzą z roli nawet w sesji:

12636977_1032156250160589_1962887576_o

OSOBOWO: kształcenie odbywa się w małych grupach. Maksymalna liczebność grupy wynosi 8 osób. Każdy student ma swojego opiekuna-mentora, którym jest pracownik naukowy Zakładu Dydaktyki Geografii, badacz zajmujący się optymalizowaniem przygotowania do zawodu nauczyciela geografii i przyrody. Nadto, każdy student objęty jest doradztwem zawodowym i profesjonalną diagnozą predyspozycji zawodowych, która stanowi podstawę do budowania indywidulanych planów i strategii rozwoju zawodowego.

EKSPRERCKO: zajęcia na studiach prowadzi ponad 50 geografów, przedstawicieli różnych dyscyplin geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej, w tym czterech dydaktyków geografii, którzy swoim dorobkiem oraz stopniami naukowymi zapewniają najwyższy merytoryczny poziom zajęć. W skład dydaktykówKarpaty 2016_1 wchodzi trzech doktorów habilitowanych i jeden doktor. Kadra legitymuje się zdywersyfikowanymi kompetencjami:

Wiktor Osuch: doktor nauk o Ziemi w zakresie dydaktyki geografii, doktor habilitowany nauk pedagogicznych, badacz kompetencji nauczycieli geografii i przyrody, specjalista z zakresu komunikacji interpersonalnej, przewodniczący olimpiady geograficznej z dużym doświadczeniem z zakresu pracy z uczniem uzdolnionym geograficznie, autor podręczników do geografii na poziomie szkoły średniej.

Bożena Wójtowicz: doktor nauk o Ziemi, doktor habilitowany nauk pedagogicznych; specjalistka z zakresu dydaktyki ogólnej, edukacji ekologicznej, badaczka edukacji prośrodowiskowej, turystyki szkolnej dzieci i młodzieży, autorka podręczników do geografii i przyrody.

Danuta Piróg: doktor nauk o Ziemi w zakresie dydaktyki geografii, doktor habilitowany w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, zajmuje się przygotowaniem nauczycieli do wejścia na rynek pracy, metodami nauczania, diagnozowaniem predyspozycji zawodowych uczniów w wieku wczesnej dorosłości, autorka zbiorów zadań dla uczniów szkół średnich, podręczników do diagnozy predyspozycji.

Agnieszka Świętek: doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, specjalistka z zakresu edukacji międzykulturowej, w szczególności uczniów romskich, edukacji regionalnej, trener kompetencji miękkich, technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu geografii, uczestniczka kilku międzynarodowych projektów unijnych wspierania rozwoju młodzieży szkolnej, Kierownik praktyk pedagogicznych Instytutu Geografii UP.

Zespół dydaktyków posiada bogate doświadczenie współpracy w międzynarodowych grantach dydaktycznych, takich jak: Herodot TP1 Citizenship, Culture, Place and Identity; PAMINA: Perception, Attitude, Movement – Identity Needs Action; Retail Sector Competencies for all Teachers (ReCall); Sustainable Entrepreneurship – A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools „SUSEN”; Reaching Lost Generation (RLG); Engagement&Beyond; E3Cases.

100_9472TERENOWO: specyfika geografii jako przedmiotu szkolnego oraz wyznaczenie zajęciom w terenie wyróżnionego miejsca w podstawie programowej i w szkole podstawowej i średniej, determinuje konieczność fachowego przygotowania studentów do realizacji różnego typu zajęć terenowych. Program obejmuje wszelkie rodzaje zajęć terenowych krajowych oraz zagraniczny wyjazdu studyjny. W rezultacie tych działań absolwent ma praktyczną wiedzę o możliwościach wykorzystania różnorodnych „środowisk” do edukacji geograficznej i przyrodniczej w skali mikro, tj.: od trawnika przez szkołą, przez środowisko lasu, łąki, miasta, po ujęcia makro.
Zobacz naszych studentów na ćwiczeniach terenowych

OTWIERAJĄCO: program zdominowany przez zajęcia warsztatowe, zindywidualizowanie i „uszyte na miarę” dla konkretnego studenta. Zadania indywidualanie dobrane do wykonania (poza zestawem koniecznym dla wszystkich), pozwolą wszystkim uczestnikom osiągnąć założone efekty kształcenia w sposób dopasowany do osobowości studenta. Takie podejście winno sprzyjać wyrażeniu się OSOBY w każdym jej działaniu, nabycia przez nią poczucia sprawczości, odwagi, poczucia własnej wartości, samopoznania.

Razem potrafimy się uczyć i bawić – i to jak:stud

SPECJALISTYCZNIE: do współprowadzenia wybranych zajęć zapraszani będą goście: paneliści do dyskusji w ramach poszczególnych grup kursów, specjaliści – praktycy, przedstawiciele rynku pracy, tj.: dyrektorzy szkół, eksperci OKE, pracownicy kuratorium, wydziałów edukacji organów administracji, nauczyciele – najlepsi opiekunowie Olimpijczyków, itp. Tego typu spotkania nie tylko zapewnią wyższą jakość osiąganych efektów kształcenia, ale sprzyjać będą inkluzji studentów ze sferą edukacyjnego rynku pracy.

Ze szkołą jesteśmy w stałym kontakcie – zobacz jak to robimy.

 

Co możesz robić po ukończeniu tych studiów, gdzie znajdziesz pracę?


 

Jesteś przygotowana/y do pracy w różnych instytucjach zajmujących się: kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego, gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludności; organizacją działalności społeczno-gospodarczej oraz systemami zarządzania środowiskiem.

 • Uzyskujesz formalne kwalifikacje do nauczania przedmiotów: geografia oraz przyroda w szkole podstawowej
 • Nabywasz kompetencje niezbędne do pracy w szkole podstawowej i w każdej pracy, wymagającej profesjonalnego kontaktu z klientem, a szczególnie procesie komunikacji społecznej, w tym interpersonalnej i pracy w zespole
 • Tytuł licencjata daje Ci możliwość podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) u nas lub na innej uczelni.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca” 

Zapraszamy serdecznie na nasze studia i strony internetowe:
Instytut Geografii UP: http://geografia.up.krakow.pl/
Studenckie Koło Naukowe Geografów: http://skng.up.krakow.pl/

Aktualności