Przejdź do treści

Geografia z przyrodą GEO ETOS, studia rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 w ramach projektu: „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca”

 

W roku akademickim 2019/2020 nasi studneci rozpoczęli innowacyjne studia nauczycielskie z geografii i przyrody na kierunku Geografia. Dzięki wygranemu przez naszą uczelnię grantowi unijnemu, studneci realizują nowatorski program kształcenia nauczycieli GEO ETOS. 

Co to jest GEO ETOS?

GEO ETOS to innowacyjny program kształcenia przyszłych nauczycieli geografii i przyrody jaki realizowany będzie na Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w roku akademickim 2019/2020

 

Co oferujemy?


 • Kwalifikacje do nauczania geografii i przyrody, zdobyte na najlepszym uniwersytecie kształcącym nauczycieli w Polsce
 • Nowatorskie kursy prowadzone przez doskonałą kadrę naukowo-dydaktyczną
 • Zajęcia prowadzone w nowoczesnym laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej symulującym rzeczywiste warunki pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole
 • Praktyki zawodowe w formie asystentury u najlepszych nauczycieli geografii i przyrody
 • Bezpłatną zagraniczną wizytę studyjną
 • Rozmaite rodzaje zajęć terenowych
 • Indywidualną opiekę mentora dla każdego Studenta
 • Spotkania – konwersatoria z ekspertami i praktykami

.

Jak kształcimy?


Geograficznie

Empirycznie

Osobowo

Ekspercko

Terenowo

Otwierająco

Specjalistycznie

.

GEOGRAFICZNIE: Kształcenie odbywa się w jednostce naukowej – Instytucie Geografii, w którym pracuje kadra wybitnych specjalistów z zakresu geografii społecznej, fizycznej oraz dydaktyki przedmiotowej. Program merytorycznych kursów uwzględnia założenia podstawy programowej z geografii oraz przyrody. Gruntowana wiedza i umiejętności specjalistyczne, zdobyte w toku studiów na uczelni o bardzo wysokiej pozycji naukowej (kategoria A) zapewnia wyposażenie studenta w niezbędny merytoryczny pakiet do swobodnego wykorzystania go w pracy z uczniem.
Geografia to nie tylko wykłady. Zresztą… niech opowiedzą to wam nasi studenci

EMPIRYCZNIE: intencją programu jest silne wiązanie wiedzy naukowej (teoretycznej) z praktyką życia szkolnego, dlatego studenci odbywają: 

 • asystenturę– przez cały cykl przygotowywania się do zawodu, 1 dzień w tygodniu przebywa w szkole, gdzie towarzyszy i pomaga nauczycielowi, we wszystkich jego działaniach dydaktyczno-wychowawczych i wykonuje kolejne zdania wynikające z odbywanych na uczeni kursów
 • indywidualną praktykę nauczycielską z geografii i przyrody w wybranej szkole
 • zajęcia kameralne w laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej, symulującym rzeczywiste warunki pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole, wyposażonym we wszelkie niezbędne środki i urządzenia dydaktyczne.

Studenci nie wychodzą z roli nawet w sesji:

 

OSOBOWO: kształcenie odbywa się w małych grupach. Maksymalna liczebność grupy wynosi 8 osób. Każdy student ma swojego opiekuna-mentora, którym jest pracownik naukowy Zakładu Dydaktyki Geografii, badacz zajmujący się optymalizowaniem przygotowania do zawodu nauczyciela geografii i przyrody. Nadto, każdy student objęty jest doradztwem zawodowym i profesjonalną diagnozą predyspozycji zawodowych, która stanowi podstawę do budowania indywidulanych planów i strategii rozwoju zawodowego.

 

EKSPRERCKO: zajęcia na studiach prowadzi ponad 50 geografów, przedstawicieli różnych dyscyplin geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej, w tym czterech dydaktyków geografii, którzy swoim dorobkiem oraz stopniami naukowymi zapewniają najwyższy merytoryczny poziom zajęć. W skład dydaktyków wchodzi trzech doktorów habilitowanych i jeden doktor. Kadra legitymuje się zdywersyfikowanymi kompetencjami:

Wiktor Osuch: doktor nauk o Ziemi w zakresie dydaktyki geografii, doktor habilitowany nauk pedagogicznych, badacz kompetencji nauczycieli geografii i przyrody, specjalista z zakresu komunikacji interpersonalnej, przewodniczący olimpiady geograficznej z dużym doświadczeniem z zakresu pracy z uczniem uzdolnionym geograficznie, autor podręczników do geografii na poziomie szkoły średniej.

Bożena Wójtowicz: doktor nauk o Ziemi, doktor habilitowany nauk pedagogicznych; specjalistka z zakresu dydaktyki ogólnej, edukacji ekologicznej, badaczka edukacji prośrodowiskowej, turystyki szkolnej dzieci i młodzieży, autorka podręczników do geografii i przyrody.

Danuta Piróg: doktor nauk o Ziemi w zakresie dydaktyki geografii, doktor habilitowany w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, zajmuje się przygotowaniem nauczycieli do wejścia na rynek pracy, metodami nauczania, diagnozowaniem predyspozycji zawodowych uczniów w wieku wczesnej dorosłości, autorka zbiorów zadań dla uczniów szkół średnich, podręczników do diagnozy predyspozycji.

Agnieszka Świętek: doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, specjalistka z zakresu edukacji międzykulturowej, w szczególności uczniów romskich, edukacji regionalnej, trener kompetencji miękkich, technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu geografii, uczestniczka kilku międzynarodowych projektów unijnych wspierania rozwoju młodzieży szkolnej, Kierownik praktyk pedagogicznych Instytutu Geografii UP.

Zespół dydaktyków posiada bogate doświadczenie współpracy w międzynarodowych grantach dydaktycznych, takich jak: Herodot TP1 Citizenship, Culture, Place and Identity; PAMINA: Perception, Attitude, Movement – Identity Needs Action; Retail Sector Competencies for all Teachers (ReCall); Sustainable Entrepreneurship – A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools „SUSEN”; Reaching Lost Generation (RLG); Engagement&Beyond; E3Cases.

TERENOWO: specyfika geografii jako przedmiotu szkolnego oraz wyznaczenie zajęciom w terenie wyróżnionego miejsca w podstawie programowej i w szkole podstawowej i średniej, determinuje konieczność fachowego przygotowania studentów do realizacji różnego typu zajęć terenowych. Program obejmuje wszelkie rodzaje zajęć terenowych krajowych oraz zagraniczny wyjazdu studyjny. W rezultacie tych działań absolwent ma praktyczną wiedzę o możliwościach wykorzystania różnorodnych „środowisk” do edukacji geograficznej i przyrodniczej w skali mikro, tj.: od trawnika przez szkołą, przez środowisko lasu, łąki, miasta, po ujęcia makro.
Zobacz naszych studentów na ćwiczeniach terenowych

OTWIERAJĄCO: program zdominowany przez zajęcia warsztatowe, zindywidualizowanie i „uszyte na miarę” dla konkretnego studenta. Zadania indywidualanie dobrane do wykonania (poza zestawem koniecznym dla wszystkich), pozwolą wszystkim uczestnikom osiągnąć założone efekty kształcenia w sposób dopasowany do osobowości studenta. Takie podejście winno sprzyjać wyrażeniu się OSOBY w każdym jej działaniu, nabycia przez nią poczucia sprawczości, odwagi, poczucia własnej wartości, samopoznania.

Razem potrafimy się uczyć i bawić – i to jak:

 

SPECJALISTYCZNIE: do współprowadzenia wybranych zajęć zapraszani będą goście: paneliści do dyskusji w ramach poszczególnych grup kursów, specjaliści – praktycy, przedstawiciele rynku pracy, tj.: dyrektorzy szkół, eksperci OKE, pracownicy kuratorium, wydziałów edukacji organów administracji, nauczyciele – najlepsi opiekunowie Olimpijczyków, itp. Tego typu spotkania nie tylko zapewnią wyższą jakość osiąganych efektów kształcenia, ale sprzyjać będą inkluzji studentów ze sferą edukacyjnego rynku pracy.

Ze szkołą jesteśmy w stałym kontakcie – zobacz jak to robimy.

 

Co możesz robić po ukończeniu tych studiów, gdzie znajdziesz pracę?


 

Jesteś przygotowana/y do pracy w różnych instytucjach zajmujących się: kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego, gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludności; organizacją działalności społeczno-gospodarczej oraz systemami zarządzania środowiskiem.

 • Uzyskujesz formalne kwalifikacje do nauczania przedmiotów: geografia oraz przyroda w szkole podstawowej
 • Nabywasz kompetencje niezbędne do pracy w szkole podstawowej i w każdej pracy, wymagającej profesjonalnego kontaktu z klientem, a szczególnie procesie komunikacji społecznej, w tym interpersonalnej i pracy w zespole
 • Tytuł licencjata daje Ci możliwość podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) u nas lub na innej uczelni.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca” 

Projekt „KOMPETENTNY NAUCZYCIEL – MISTRZ I WYCHOWAWCA – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)

Wartość projektu: 5 593 079,80 zł. Dofinansowanie projektu ze środków UE: 5 425 287,40 zł

 

Aktualności