Przejdź do treści


GEOPOLITYKA, STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

3-letnie stacjonarne i niestacjonarne

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA 

Szczegółowe kryterium przyjęć

nowa matura

Średnia wyników egzaminu maturalnego z 4 zdawanych przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz do wyboru geografii, albo historii, albo wiedzy o społeczeństwie, albo filozofii (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z: – filozofii, -geografii, -historii, – wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, zaś jeśli na poziomie podstawowym z wyżej wskazanych przedmiotów przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym również przez współczynnik 1,5.

stara matura

Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna), przemnożona przez współczynnik 2.

kryteria dodatkowe

1. Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole średniej do klas z dodatkowymi zajęciami (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) z edukacji dla bezpieczeństwa, ekonomii, filozofii, geografii, historii, historii i społeczeństwa, przysposobienia obronnego, wychowania fizycznego oraz innych mieszczących się w naukach społecznych, dla których nie ustalono podstawy programowej otrzymują dodatkowe 10 punktów do rankingu. Te dodatkowe punkty nie są sumowane, kandydat za te kryterium otrzymuje maksymalnie 10 punktów.

2. Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczestniczyli w zawodach na szczeblu okręgowym lub półfinałowym (wg załączonego dokumentu wydanego przez organizatora) następujących olimpiad i konkursów: – Ogólnopolski konkurs „Co chciałbym zmienić w Polsce” – prawo, administracja i ekonomia – Olimpiada Filozoficzna – Olimpiada Geograficzna – Olimpiada Historyczna – Olimpiada Nautologiczna – Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności – Olimpiada Wiedzy o  Państwie i Prawie – Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym otrzymują dodatkowe 10 punktów do rankingu, zaś w olimpiadzie: – Olimpiada Geopolityczna oraz olimpiadach i  konkursach międzynarodowych, otrzymują dodatkowe 20 punktów do rankingu. Udział w pozostałych olimpiadach i konkursach na szczeblu okręgowym/półfinałowym daje 5 punktów do rankingu. Punkty za wszystkie konkursy są dodawane, lecz można za te kryterium otrzymać  maksymalnie 20 punktów.

3. Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością ponad przyjęty w danym roku limit (wg załączonego dokumentu wydanego przez organizatora). Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata).

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego lub nie posiadają  odpowiedniego certyfikatu https://www.up.krakow.pl/kandydat/obcokrajowcy/warunki-uprawniajace-do-studiowania-na-zasadach-obywateli-polskich   powinni przystąpić do egzaminu  z języka polskiego dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym na rok 2022/2023. Egzaminy będą przeprowadzane tylko i wyłącznie online, od 20 czerwca 2022. Kandydaci na studia stacjonarne zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu najpóźniej do 7 lipca 2022 r., a kandydaci na studia niestacjonarne do 13 września  2022 r.  oraz załączenia w systemie rekrutacyjnym otrzymanego zaświadczenia.

Szczegółowe informacje tutaj:  https://snjp.up.krakow.pl/certyfikaty-i-zaswiadczenia/.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW

Kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej

 

Ważne terminy

studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rejestracja elektroniczna od 1 czerwca do 11 lipca 2022 r.  od 1 czerwca do 15 września 2022 r.
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia 14 lipca 2022 r. 20 września 2022 r.
Wpisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 15-16 oraz 18-19 lipca 2022 r. 22-23 września 2022 r.
*Miejscem właściwym do dokonania wpisu jest Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł. Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie Kandydat – Uniwersytet Pedagogiczny (up.krakow.pl)

Opłata za studia niestacjonarne wynosi 2 500 zł / semestr.


.

GEOPOLITYKA, STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

2-letnie stacjonarne i niestacjonarne

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Kryterium przyjęć

Konkurs dyplomów studiów wyższych (licencjata, inżyniera, magistra) Na podstawie sumy średniej ocen ze wszystkich przedmiotów i średniej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony tworzony jest ranking. Absolwenci studiów na kierunku geopolityka otrzymują wynik pomnożony przez współczynnik 2.

Absolwenci kierunków niżej wymienionych kierunków otrzymują wynik pomnożony przez współczynnik 1,5:

  • bezpieczeństwo (informacji, narodowe, międzynarodowe, państwa, wewnętrzne, i in.),
  • dyplomacja (w tym europejska),
  • ekonomia (w tym menedżerska, społeczna, z finansami i rachunkowością, ekonomika obronności),
  • europeistyka (w tym stosunki transgraniczne),
  • filozofia (w tym z etyką),
  • finanse międzynarodowe,
  • geografia (w tym społeczno-ekonomiczna, z gospodarką przestrzenną),
  • gospodarka przestrzenna,
  • handel międzynarodowy,
  • historia (w tym z socjologią),
  • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
  • nauki o bezpieczeństwie,
  • nauki o polityce (w tym z administracją),
  • obronność (w tym państwa),
  • politologia,
  • polityka (w tym publiczna, społeczna, spraw publicznych),
  • stosunki międzynarodowe,
  • studia strategiczne,
  • studia nad wojną i wojskowością,
  • studia regionalne (dot. wszystkich regionów),
  • studia wojskowe ,
  • zarządzanie (w tym bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem narodowym/państwa/wewnętrznym, funduszami UE, z prawem w biznesie, kryzysowe, logistyczne, miastem, międzynarodowe, migracjami, państwem, publiczne, środowiskiem, w administracji publicznej, w służbach specjalnych, zasobami Przyrody, z dowodzeniem).

Po zakwalifikowaniu na studia kandydaci Ci mają do zaliczenia przedmiot Konwersatoria  uzupełniająco-wyrównawcze na pierwszym roku. Pozostali kandydaci nie otrzymują modyfikacji wyniku oraz również mają do zaliczenia wyżej wskazany przedmiot.

Kryterium dodatkowe

Laureaci rajowych i międzynarodowych konkursów na prace dyplomowe, olimpiad i turniejów na szczeblu akademickim (na podstawie zaświadczenia wystawionego przez organizatorów) o tematyce geopolitycznej, międzynarodowej, lub wojskowej przyjmowani są poza kolejnością ponad przyjęty w danym roku limit. Finaliści tych konkursów zaś otrzymują dodatkowe 10 punktów do rankingu.

Kandydaci, którzy kończyli studia I stopnia poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego (poziom B1). Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie ustnej, za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata).

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW

 

Kontakt z sekretarzami komisji rekrutacyjnych:

 

Ważne terminy:

studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rejestracja elektroniczna od 1 czerwca do 11 lipca 2022 r.  od 1 czerwca do 15 września 2022 r.
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia 14 lipca 2022 r. 20 września 2022 r.
Wpisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 15-16 oraz 18-19 lipca 2022 r. 22-23 września 2022 r.
*Miejscem właściwym do dokonania wpisu jest Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł. Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie Kandydat – Uniwersytet Pedagogiczny (up.krakow.pl)

Opłata za studia niestacjonarne wynosi 2 500 zł / semestr.

Informacja dodatkowa:

W systemie rekrutacyjnym należy wgrać do systemu rekrutacyjnego skan dyplomu studiów I stopnia. W przeciwnym razie kandydatura nie będzie mogła być brana pod uwagę na dalszych etapach rekrutacji.
Jednocześnie informujemy, że w sytuacji ukończenia studiów I stopnia, ale nieotrzymania dyplomu, jest możliwość wgrania w systemie zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, które zawierać będzie informację o ocenie końcowej ze studiów (takiej jak na dyplomie) oraz doniesienia dyplomu w terminie późniejszym.

Aktualności