Przejdź do treści

REKRUTACJA – TURYSTYKA I REKREACJA

Wpisy na studia niestacjonarne

w II etapie rekrutacji odbywają się w Instytucie Geografii w pokoju 423

w dniach 2-4 października 2019 r. (środa – piątek) w godzinach 9:00-16:00

i 5 października 2019 r. (sobota) w godzinach 9:00-14:00. TURYSTYKA I REKREACJAtir1

 STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

3-letnie niestacjonarne

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (od 1 sierpnia)

 

Kryterium przyjęć: średnia wyników z egzaminu maturalnego.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Turystyka i rekreacja, I stopnia.

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji poniżej:

  

Kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej:

– dr Matylda Siwek: matylda.siwek@up.krakow.pl (studia niestacjonarne).

SPECJALNOŚCI

Oferujemy naszym studentom wiele kursów do wyboru, wśród których są obozy turystyki aktywnej, krajowe i zagraniczne ćwiczenia terenowe oraz wykłady ogólnouczelniane. Podczas pierwszego roku studiów studenci wybierają jedną ze specjalności. Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od drugiego roku. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – powyżej 15 osób. Na studiach 1. stopnia oferujemy następujące specjalności: 

.

 

..

tir2TURYSTYKA I REKREACJA 

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

2-letnie stacjonarne i niestacjonarne

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (od 1 sierpnia)

Studia dla absolwentów studiów 1. stopnia (z dyplomem licencjata lub inżyniera) wszystkich kierunków.

Kryterium przyjęć:

Konkurs dyplomów studiów I i II stopnia (licencjata, inżyniera, magistra) – dla absolwentów kierunków: turystyka i rekreacja, turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, geografia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska.

Egzamin pisemny (test) z geograficznych podstaw turystyki  – dla absolwentów studiów I i II stopnia  (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) innych kierunków.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Turystyka i rekreacja, II stopnia.

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji poniżej: 

W związku z rekrutacją na kierunki studiów II stopnia prowadzone w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, uprzejmie przypominamy osobom, które jeszcze tego nie zrobiły, iż należy wgrać do systemu rekrutacyjnego skan dyplomu studiów I stopnia.
W przeciwnym razie kandydatura nie będzie mogła być brana pod uwagę na dalszych etapach rekrutacji. 

Jednocześnie informujemy, że w sytuacji ukończenia studiów I stopnia, ale nieotrzymania dyplomu, jest możliwość wgrania w systemie zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, które zawierać będzie informację o ocenie końcowej ze studiów (takiej jak na dyplomie) oraz doniesienia dyplomu w terminie późniejszym.

Kontakt z sekretarzami komisji rekrutacyjnych:

– dr Joanna Fidelus-Orzechowska: joanna.fidelus-orzechowska@up.krakow.pl (studia stacjonarne);

– dr Piotr Dolnicki: piotr.dolnicki@up.krakow.pl (studia niestacjonarne).

SPECJALNOŚCI

Oferujemy naszym studentom wiele kursów do wyboru, wśród których są obozy turystyki aktywnej, krajowe i zagraniczne ćwiczenia terenowe oraz wykłady ogólnouczelniane.  Na studiach 2. stopnia specjalności wybierane są podczas zapisu na studia. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – co najmniej 15 osób. Na studiach 2. stopnia oferujemy następujące specjalności: 

.

Składanie dokumentów i wpisy na studia odbywają się w Instytucie Geografii UP, ul. Podchorążych 2.

.

TERMINARZ REKRUTACJI na rok akademicki 2019/2020

STUDIA STACJONARNE II stopnia

Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej 1 sierpnia 2019 r.
Zakończenie rejestracji elektronicznej 15 września 2019 r.
Egzamin (dotyczy tylko niektórych kandydatów) 16 września 2019 r.
Obcokrajowcy, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego lub nie posiadają Karty Polaka, przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego sprawdzającego zdolność komunikowania się w języku polskim jako wykładowym. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej lub ustnej (do wyboru przez kandydata). Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu.
Ogłoszenie listy przyjętych 16 września 2019 r. 
wpisy na studia 17-20 września
w godz. od 9:00 do 16:00, sala 524 (budynek główny Uniwersytetu Pedagogicznego, Instytut Geografii, V piętro). 

Informacje dla obcokrajowców dotyczące egzaminu językowego:

Egzamin z j. polskiego odbędzie się 16.09.2019 r. w Instytucie Geografii. Forma egzaminu pisemna lub ustna (do wyboru). Egzamin pisemny odbędzie się w godz. 10:00-11:00. Egzamin ustny odbędzie się od godz. 11:00. Istnieje również możliwość egzaminu ustnego poprzez Skype’a (16.09.2019 r.). Osoby zainteresowane tą formą egzaminu proszone są o kontakt e-mailowy z sekretarzem komisji rekrutacyjnej najpóźniej do dnia 14.09.2019 r. joanna.fidelus-orzechowska@up.krakow.pl

Egzaminy dotyczą tylko niektórych kandydatów:

a) z podstaw języka polskiego sprawdzający zdolność komunikowania się w języki polskim jako wykładowym dla cudzoziemców, którzy nie maja Karty Polska lub matury z języka polskiego (nie dotyczy kandydatów na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia w języku polskim) w formie pisemnej lub ustnej (do wyboru przez kandydata),

b) z geograficznych podstaw turystyki na studia II stopnia z turystyki i rekreacji (dla osób które kończyły inny kierunek studiów I stopnia niż turystyka i rekreacja, turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, geografia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska) w formie pisemnej. Egzamin  odbędzie się w dniu 16 września o godz. 12:00 w sali 434.

TERMINARZ REKRUTACJI na rok akademicki 2019/2020

STUDIA NIESTACJONARNE I i II stopnia

Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej 1 sierpnia 2019 r.
Zakończenie rejestracji elektronicznej 27 września 2019 r.
Egzamin (dotyczą tylko niektórych kandydatów 30 września 2019 r.
godz. 10:00-11:00 egzamin pisemny lub
od godz. 11:00 egzamin ustny.Obcokrajowcy, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego lub nie posiadają Karty Polaka, przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego sprawdzającego zdolność komunikowania się w języku polskim jako wykładowym. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej lub ustnej (do wyboru przez kandydata). Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu.
Ogłoszenie listy przyjętych 1 października 2019 r.
Wpisy na studia 2-4 października 2019 r. godz. 9:00-16:00;
5 października 2019 r. godz. 9:00-14:00.

Informacje dla obcokrajowców dotyczące egzaminu językowego:

Egzamin z j. polskiego odbędzie się 30.09.2019 r. w Instytucie Geografii. Forma egzaminu pisemna lub ustna (do wyboru). Egzamin pisemny odbędzie się w godz. 10:00-11:00. Egzamin ustny odbędzie się od godz. 11:00. Istnieje również możliwość egzaminu ustnego poprzez Skype’a (30.09.2019 r.). Osoby zainteresowane tą formą egzaminu proszone są o kontakt e-mailowy z sekretarzem komisji rekrutacyjnej najpóźniej do dnia 26.09.2019 r. matylda.siwek@up.krakow.pl


Egzaminy dotyczą tylko niektórych kandydatów:

a) z podstaw języka polskiego sprawdzający zdolność komunikowania się w języki polskim jako wykładowym dla cudzoziemców, którzy nie maja Karty Polska lub matury z języka polskiego (nie dotyczy kandydatów na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia w języku polskim) w formie pisemnej lub ustnej (do wyboru przez kandydata,

b) z geograficznych podstaw turystyki na studia II stopnia z turystyki i rekreacji )dla osób z kierunków  innych niż wymienione w warunkach rekrutacji) w formie pisemnej.

Aktualności