Przejdź do treści

REKRUTACJA – TURYSTYKA I REKREACJA


 

 TURYSTYKA I REKREACJA

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

3-letnie stacjonarne i niestacjonarne*

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

(rejestracja od 1 sierpnia)


nowa matura:

Średnia wyników egzaminu maturalnego z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę na poziomie rozszerzonym z geografii wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a na poziomie rozszerzonym z innych przedmiotów przez współczynnik 1,5. 

Uwaga: Brak matury z któregokolwiek z 4 wymienionych przedmiotów nie uniemożliwia przystąpienia do rekrutacji, ale do średniej liczony jest jak z wynikiem „0”. Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) dodatkowo 10 p. do rankingu; uczestnicy etapu okręgowego olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować). Laureaci i finaliści
międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata).

Więcej informacji o rekrutacji cudzoziemców tutaj, a certyfikatach i egzaminach z języka polskiego tutaj.

stara matura:

Średnia wyników egzaminu dojrzałości z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (część pisemna i ustna).

Uwaga: Brak matury z któregokolwiek z 4 wymienionych przedmiotów nie uniemożliwia przystąpienia do rekrutacji, ale do średniej liczony jest jak z wynikiem „0”. Kandydaci „starej” i „nowej”
matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) dodatkowo 10 p. do rankingu; uczestnicy etapu okręgowego olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować). Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata).

Więcej informacji o rekrutacji cudzoziemców tutaj, a certyfikatach i egzaminach z języka polskiego tutaj.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Turystyka i rekreacja, I stopnia.

 

Specjalności

Oferujemy naszym studentom wiele kursów do wyboru, wśród których są obozy turystyki aktywnej, krajowe i zagraniczne ćwiczenia terenowe oraz wykłady ogólnouczelniane. Podczas pierwszego roku studiów studenci wybierają jedną ze specjalności. Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od drugiego roku. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – powyżej 15 osób. Na studiach 1. stopnia oferujemy następujące specjalności: 

 

Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł. Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie Uniwersytetu Pedagogicznego w zakładce KANDYDAT

Kontakt z sekretarzami komisji rekrutacyjnych:

Ważne terminy:

studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rejestracja elektroniczna od 1 sierpnia do 14 września 2021 r.  od 1 sierpnia do 17 września 2021 r.
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia 17 września 2021 r. 22 września 2021 r.
Wpisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 20-22 września 2021 r.
w godz. 9:00-16:00.
23-24 września 2021 r. w godz. 9:00-16:00 oraz 25 września w godz. 9:00-14:00
*Miejscem właściwym do dokonania wpisu jest Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

* Kształcenie zdalne na studiach niestacjonarnych –  informujemy kandydatów na studia niestacjonarne , że część wykładów będzie odbywała się w formie zdalnej za pomocą MS Teams w czasie rzeczywistym w interakcji z prowadzącym. Chcemy w ten sposób ograniczyć konieczność dojazdów na studia. Dotyczy to kursów, które można prowadzić zdalnie przy utrzymaniu zakładanej jakości kształcenia.

Opłata za studia niestacjonarne wynosi 2 300 zł / semestr.


 

.

..

TURYSTYKA I REKREACJA

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

2-letnie stacjonarne i niestacjonarne*

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

(rejestracja od 1 sierpnia) 

 

Studia przewidziane dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) kierunków geografia, gospodarka przestrzenna turystyka i rekreacja, turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, ochrona środowiska oraz innych kierunków studiów.

Kryterium przyjęć:

  • Konkurs dyplomów studiów I stopnia (licencjata lub inżyniera) – dla absolwentów kierunków geografia, turystyka i rekreacja, turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, gospodarka przestrzenna lub ochrona środowiska;
  • egzamin pisemny (test) z geograficznych podstaw turystyki – dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) innych kierunków.

Dodatkowy egzamin wstępny (uzdolnień)

1) Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego lub ukończonych studiów I stopnia w języku polskim przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata). Kandydaci z zagranicy, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunkach prowadzonych przez uczelnie zagraniczne, z którymi została zawarta umowa o uznawaniu przygotowania kandydatów z języka polskiego na studiach I stopnia, są zwolnieni z egzaminu.

2) Egzamin w formie testu pisemnego z geograficznych podstaw turystyki dla osób z dyplomem studiów I stopnia kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji.

Więcej informacji o rekrutacji cudzoziemców tutaj, a certyfikatach i egzaminach z języka polskiego tutaj.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Turystyka i rekreacja, II stopnia.

Specjalności

Oferujemy naszym studentom wiele kursów do wyboru, wśród których są obozy turystyki aktywnej, krajowe i zagraniczne ćwiczenia terenowe oraz wykłady ogólnouczelniane.  Na studiach 2. stopnia specjalności wybierane są podczas zapisu na studia. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – co najmniej 15 osób. Na studiach 2. stopnia oferujemy następujące specjalności: 

 

Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł. Więcej informacji na temat  rekrutacji na stronie Uniwersytetu Pedagogicznego w zakładce KANDYDAT 

Kontakt z sekretarzami komisji rekrutacyjnych:

Ważne terminy:

studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rejestracja elektroniczna od 1 sierpnia do 14 września 2021 r. od 1 sierpnia do 17 września 2021 r.
Data rozpoczęcia egzaminów – dotyczy niektórych kandydatów 16 września 2021 r. 21 września 2021 r.
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia 17 września 2021 r. 22 września 2021 r.
Wpisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 20-22 września 2021 r.
w godz. 9:00-16:00; sala 533
23-24 września 2021 r. w godz. 9:00-16:00 oraz
25 września w godz. 9:00 – 14:00.
*Miejscem właściwym do dokonania wpisu jest Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

Informacja dodatkowa:

W systemie rekrutacyjnym należy wgrać do systemu rekrutacyjnego skan dyplomu studiów I stopnia. W przeciwnym razie kandydatura nie będzie mogła być brana pod uwagę na dalszych etapach rekrutacji.
Jednocześnie informujemy, że w sytuacji ukończenia studiów I stopnia, ale nieotrzymania dyplomu, jest możliwość wgrania w systemie zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, które zawierać będzie informację o ocenie końcowej ze studiów (takiej jak na dyplomie) oraz doniesienia dyplomu w terminie późniejszym.

* Kształcenie zdalne na studiach niestacjonarnych –  informujemy kandydatów na studia niestacjonarne , że część wykładów będzie odbywała się w formie zdalnej za pomocą MS Teams w czasie rzeczywistym w interakcji z prowadzącym. Chcemy w ten sposób ograniczyć konieczność dojazdów na studia. Dotyczy to kursów, które można prowadzić zdalnie przy utrzymaniu zakładanej jakości kształcenia.

Opłata za studia niestacjonarne wynosi 2 300 zł / semestr.

Aktualności