Przejdź do treści


 

 TURYSTYKA I REKREACJA, STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

3-letnie stacjonarne i niestacjonarne

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

(rejestracja od 1 czerwca 2022 r.)

 

Kryterium przyjęć

nowa matura

Średnia wyników egzaminu maturalnego z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę na poziomie rozszerzonym z geografii wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a na poziomie rozszerzonym z innych przedmiotów przez współczynnik 1,5. 

stara matura

Średnia wyników egzaminu dojrzałości z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (część pisemna i ustna).

Uwaga: Brak matury z któregokolwiek z 4 wymienionych przedmiotów nie uniemożliwia przystąpienia do rekrutacji, ale do średniej liczony jest jak z wynikiem „0”. Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) dodatkowo 10 p. do rankingu; uczestnicy etapu okręgowego olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować). Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego lub nie posiadają  odpowiedniego certyfikatu https://www.up.krakow.pl/kandydat/obcokrajowcy/warunki-uprawniajace-do-studiowania-na-zasadach-obywateli-polskich   powinni przystąpić do egzaminu  z języka polskiego dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym na rok 2022/2023. Egzaminy będą przeprowadzane tylko i wyłącznie online, od 20 czerwca 2022. Kandydaci na studia stacjonarne zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu najpóźniej do 7 lipca 2022 r., a kandydaci na studia niestacjonarne do 13 września  2022 r.  oraz załączenia w systemie rekrutacyjnym otrzymanego zaświadczenia.

Szczegółowe informacje tutaj:  https://snjp.up.krakow.pl/certyfikaty-i-zaswiadczenia/.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW

 

Specjalności

Oferujemy naszym studentom wiele kursów do wyboru, wśród których są obozy turystyki aktywnej, krajowe i zagraniczne ćwiczenia terenowe oraz wykłady ogólnouczelniane. Podczas pierwszego roku studiów studenci wybierają jedną ze specjalności. Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od drugiego roku. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – powyżej 20 osób. Na studiach 1. stopnia oferujemy następujące specjalności: 

 

Kontakt z sekretarzami komisji rekrutacyjnych

 

Ważne terminy

studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rejestracja elektroniczna od 1 czerwca do 11 lipca 2022 r.  od 1 czerwca do 15 września 2022 r.
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia 14 lipca 2022 r. 20 września 2022 r.
Wpisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 15-16 oraz 18-19 lipca 2022 r. 22-23 września 2022 r.
*Miejscem właściwym do dokonania wpisu jest Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł. Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie Kandydat – Uniwersytet Pedagogiczny (up.krakow.pl).

Opłata za studia niestacjonarne wynosi 2 300 zł / semestr.

 


.

..

TURYSTYKA I REKREACJA, STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

2-letnie stacjonarne i niestacjonarne

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

(rejestracja od 1 czerwca 2022 r.) 

 

Studia przewidziane dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) kierunków geografia, gospodarka przestrzenna turystyka i rekreacja, turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, ochrona środowiska oraz innych kierunków studiów.

Kryterium przyjęć

  • Konkurs dyplomów studiów I stopnia (licencjata lub inżyniera) – dla absolwentów kierunków geografia, turystyka i rekreacja, turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, gospodarka przestrzenna lub ochrona środowiska;
  • egzamin pisemny (test) z geograficznych podstaw turystyki – dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) innych kierunków niż wymienione powyżej.

1) Kandydaci, którzy kończyli studia I stopnia poza Polską  i nie posiadają  odpowiedniego certyfikatu https://www.up.krakow.pl/kandydat/obcokrajowcy/warunki-uprawniajace-do-studiowania-na-zasadach-obywateli-polskich  powinni przystąpić do egzaminu z języka polskiego dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym na rok 2022/2023. Egzaminy będą przeprowadzane tylko i wyłącznie online, od 20 czerwca.  Kandydaci na studia stacjonarne zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu najpóźniej do 7 lipca 2022 r. oraz załączenia w systemie rekrutacyjnym otrzymanego zaświadczenia. Szczegółowe informacje tutaj:  https://snjp.up.krakow.pl/certyfikaty-i-zaswiadczenia/.

2) Egzamin w formie testu pisemnego z geograficznych podstaw turystyki dla osób z dyplomem studiów I stopnia kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW.

Specjalności

Oferujemy naszym studentom wiele kursów do wyboru, wśród których są obozy turystyki aktywnej, krajowe i zagraniczne ćwiczenia terenowe oraz wykłady ogólnouczelniane.  Na studiach 2. stopnia specjalności wybierane są podczas zapisu na studia. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – co najmniej 20 osób. Na studiach 2. stopnia oferujemy następujące specjalności: 

 

Kontakt z sekretarzami komisji rekrutacyjnych

 

Ważne terminy

studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rejestracja elektroniczna od 1 czerwca do 11 lipca 2022 r.  od 1 czerwca do 15 września 2022 r.
Egzamin z geograficznych podstaw turystyki 12 lipca 2022 r. 19 września 2022 r.
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia 14 lipca 2022 r. 20 września 2022 r.
Wpisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 15-16 oraz 18-19 lipca 2022 r. 22-23 września 2022 r.
*Miejscem właściwym do dokonania wpisu jest Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł. Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie Kandydat – Uniwersytet Pedagogiczny (up.krakow.pl)

Opłata za studia niestacjonarne wynosi 2 300 zł / semestr.

Informacja dodatkowa:

W systemie rekrutacyjnym należy wgrać do systemu rekrutacyjnego skan dyplomu studiów I stopnia. W przeciwnym razie kandydatura nie będzie mogła być brana pod uwagę na dalszych etapach rekrutacji.
Jednocześnie informujemy, że w sytuacji ukończenia studiów I stopnia, ale nieotrzymania dyplomu, jest możliwość wgrania w systemie zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, które zawierać będzie informację o ocenie końcowej ze studiów (takiej jak na dyplomie) oraz doniesienia dyplomu w terminie późniejszym.

Aktualności