Przejdź do treści

SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

W Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jakość kształcenia zapewniona jest poprzez wdrożenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dnia 15 kwietnia 2013 r. (Zarządzenie Rektora ws. jakości-kształcenia-nr-RZ.201-8-2013 ).   

Wewnętrzną strukturę zapewniania jakości kształcenia Uczelni tworzą:

 

Na poziomie Instytutu jakość kształcenia zapewniają Koordynatorzy ds. Jakości Kształcenia oraz Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia

 

Zgodnie z Zarządzeniem Koordynatorzy: 

 • są wyznaczani przez kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych, powoływani zaś przez Prorektora ds. Kształcenia; 
 • wchodzą z urzędu w skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia;
 • powoływani są dla każdego kierunku;
 • są odpowiedzialni za pracę związaną z zadaniami dotyczącymi przede wszystkim:  przygotowania kierunkowych efektów kształcenia, kontroli programów i planów studiów.

 

Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia:

 • są powoływane przez kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych, które realizują kierunki studiów i dla każdego kierunku powoływany jest jeden Zespół;
 • w skład Zespołu wchodzą:
  przewodniczący, którym jest kierownik jednostki naukowo-dydaktycznej lub osoba wyznaczona w tym celu;
  Koordynator ds. Jakości Kształcenia dla danego kierunku;
  co najmniej jeden nauczyciel akademicki wchodzący w skład minimum kadrowego, dla którego uczelnia jest podstawowym miejscem pracy;
 • do zadań Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należą:
  • działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na danym kierunku, w tym przygotowanie raportu pod koniec danego cyklu studiów (załącznik 3 Raport zespołu kierunkowego),
  • przygotowanie corocznego sprawozdania dotyczącego zapewnienia jakości kształcenia na danym kierunku i przedłożenia go Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia (załącznik 4 Sprawozdanie bieżące zespołu kierunkowego),
  • organizowanie spotkań z opiekunami roczników, studentami, pracownikami, interesariuszami zewnętrznymi celem analizy planów i programów studiów, kart kursów, a spotkania te powinny być zorganizowane przynajmniej raz w toku studiów,
  • realizacja rozwiązań służących doskonaleniu jakości kształcenia na danym kierunku studiów.

 

Integralną częścią systemu zapewnienia jakości kształcenia są:

 

Aktualności