Przejdź do treści

WAŻNE INFORMACJE Z MINISTERSTWA

KOMITET POLITYKI NAUKOWEJ przy Ministrze przedstawił opinię w sprawie Ustawy 2.0

KPN jako ciało opiniodawczo-doradcze przy ministrze szkolnictwa wyższego, wsparające Go w kreowaniu strategicznych rozwiązań dla nauki i szkolnictwa wyższego  (zob. aktualny skład KPN-u) przedstawił swoją opinię w sprawie nowej ustawy dotyczącej szkolnictwa wyższego (Ustawy 2.0).

 Projekt składu Grup Wspólnej Oceny jednostek naukowych (GWO) został ogłoszony 28 kwietnia 2017 r. przez MNiSW

Tekst ogłoszenia znajduje się tutaj, natomiast załącznik z tabelą jednostek naukowych GWO można znaleźć pod tym linkiem.

Wydział Geograficzno-Biologiczno UP został zaklasyfikowany do grupy NZ1B w obrębie Grupy Nauk o Życiu, razem z innymi 18-oma wydziałami biologii, biofizyki, biotechnologii i ochrony środowiska różnych uczelni.

. 

PARAMETRYZACJA JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Powrót do „starych” warunków parametryzacji jednostek naukowych (wersja 3n) – zob. szczegółowe zasady oceny naszej pracy naukowej za lata 2013-2016Rozporządzeniu MNiSW z dnia 27-12-2016.Sposób liczenia dotacji dla uczelni publicznych – zob. projekt Rozporządzenia z dnia 6.10.2016: Rozporządzenie-projekt-finansowanie uczelniWykaz czasopism naukowych z liczbą punktów MNiSW za lata 2013, 2014, 2015 i 2016 oraz liczbą punktów za publikacje uwzględniane do ewaluacji jednostek za lata 2013-16 (wartość maksymalna – pogrubiona czcionka w tabeli)

Lista A-2013-16 – czasopisma z bazy Journal Citation Reports posiadające współczynnik wpływu (IF)

Lista B-2013-16 – czasopisma nieposiadające współczynnika wpływu (IF)

Lista C-2013-16 – czasopisma z bazy European Reference Index for the Humanities (ERIH)Projekt ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym – doktoraty i habilitacje wdrożeniowe – zob. szczegóły, opinie i stan legislacji Projekty zmian do nowej ustawy o Szkolnictwie Wyższym i stopniach naukowych („założenia do projektu ustawy 2.0”) zostały złożone przez 3 zespoły do MNiSW. Można się z nimi zapoznać na stronie Ministerstwa lub skorzystać z poniżej zamieszczonych zakładek.

projekt z Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu

projekt z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie

projekt z Instytutu Allerhanda z Krakowa

 

Aktualności