Przejdź do treści

WYKAZ PRAC DOKTORSKICH

Wykaz rozpraw doktorskich z zakresu geografii

obronionych na Wydziale Geograficzno-Biologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

(zestawił Tomasz Rachwał i Krzysztof Bąk)

ĆWIKŁA Mateusz – Typologia funkcjonalna gmin a realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przez samorządy gminne w województwie świętokrzyskim. 2020. Promotor: dr hab. Bożena Wójtowicz, prof. UP

WITKOWSKI Karol – Funkcjonowanie żwirodennego koryta dolnej Skawy w XIX-XXI wieku. 2019. Promotor: dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP

MAJEWSKI Karol Geologiczne uwarunkowania występowania wpływów wód i przestrzennego zróżnicowania ich parametrów fizykochemicznych w zachodniej części Podhala. 2019. Promotor: dr hab. Józef Kukulak, prof. UP

CHROBAK Anna – Analiza i ocena potencjału geoturystycznego Podtatrza. 2019. Promotor: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP

BRZEGOWY Paweł Koncepcje geograficzne i działalność badawcza Antoniego Rehmana. 2018. Promotor: dr hab. Witold Wilczyński, prof. UP, promotor pomocniczy: dr Sławomir Dorocki

PIETRAS BartłomiejMeteorologiczne uwarunkowania koncentracji pyłu zawieszonego w powietrzu w Krakowie oraz próba określenia jego pochodzenia. 2018. Promotor – dr hab inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP

APOLLO MichałŚrodowiskowe skutki wysokogórskiej turystyki wspinaczkowej (na przykładzie wybranych obszarów Himalajów). 2017. Promotor – prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk

SEMCZUK Marcin – Wpływ peryferyjności na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich województwa małopolskiego. 2017. Promotor – dr hab. Witold Wilczyński

JUCHA WitoldZmiany przestrzenne środowisk podmokłych w Kotlinie Sandomierskiej w XIX i XX wieku i ocena możliwości ich renaturyzacji. 2016. Promotor – prof. dr hab. Roman Soja

HAJDUKIEWICZ Hanna – Zmiany hydromorficznej jakości rzek polskich Karpat od drugiej połowy XIX wieku; przykłady zmian w skali czasowej i przestrzennej. 2016. Promotor – dr hab. Bartłomiej Wyżga

CHMIELOWSKA Dorota – Poligeneza glin na stożku fluwioglacjalnym Czarnego Dunajca w Kotlinie Orawskiej. 2016. Promotor – dr hab. Józef Kukulak

ZIÓŁKOWSKA-WEISS KamilaAktywność i destynacje turystyczne Polonii mieszkającej w Wielkiej Metropolii Chicagowskiej. 2015. Promotor – dr hab. Bożena Wójtowicz

KIBYCZ AnnaProcesy akulturacji na Huculszczyźnie. 2015. Promotor – dr hab. Witold Wilczyński

ŚWIĘTEK AgnieszkaEdukacja jako element poziomu życia romskiej mniejszości etnicznej w województwie małopolskim. 2014. Promotor – dr hab. Bożena Wójtowicz

WILCZYŃSKI Piotr Wielkość terytorium a bezpieczeństwo narodowe państwa w świetle współczesnej techniki wojskowej. 2013. Promotor – prof. dr hab. Zbigniew Długosz

AUGUSTOWSKI KarolWpływ procesów mrozowych na rozwój brzegów rzek karpackich (na przykładach z dorzecza Czarnego Dunajca i Ropy). 2013. Promotor – dr hab. Józef Kukulak

KILAR WiolettaProcesy kształtowania się ponadnarodowych korporacji informatycznych w przestrzeni światowej. 2013. Promotor – prof. dr hab. Zbigniew Zioło

BLECHARCZYK WojciechOcena przyrodniczych i edukacyjnych walorów karpackiej pętli dorzecza Sanu. 2012. Promotor – prof. dr hab. Jan Lach

SKULIMOWSKA-RZEŹWICKA MałgorzataFunkcje obiektów zabytkowych w przestrzeni geograficzno-kulturowej w województwie podkarpackim. 2012. Promotor – dr hab. Roman Fedan

DELEKTA Anna Geograficzne aspekty aktywności turystycznej studentów dużego i małego ośrodka akademickiego. 2012. Promotor – dr hab. Roman Malarz

ŚWIERCZEWSKA-PIETRAS KatarzynaWpływ procesów rewitalizacji na rozwój poprzemysłowego obszaru Zabłocia w Krakowie. 2011. Promotor – dr hab. inż. arch. Elżbieta Kaczmarska

KISIEL Leszek Struktura własnościowa ziemi i jej wpływ na użytkowanie przestrzeni w miastach województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania rolniczego2010. Promotor – prof. dr hab. Bronisław Górz

BARWINEK GrażynaOsiągnięcia edukacyjne z geografii i ich uwarunkowania (w świetle wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjach województwa świętokrzyskiego). 2009. Promotor – dr hab. Bożena Wójtowicz

SZYMAŃSKA WiolettaZróżnicowanie społecznej przestrzeni miejskiej w miastach średniej wielkości (na przykładzie Wałcza, Szczecinka i Lęborka). 2007. Promotor – prof. dr hab. Eugeniusz Rydz

RAŹNIAK PiotrPrzestrzenne zróżnicowanie migracji wewnętrznych ludności w polskich obszarach metropolitalnych. 2007. Promotor – prof. dr hab. Zbigniew Długosz

WARCHOLIK Witold Rola czynnika antropogenicznego w zmianach krajobrazu zachodniej części Beskidu Niskiego w obszarze Polski i Słowacji w XX wieku. 2006. Promotor – prof. dr hab. Jan Lach

BRYNDAL TomaszPrzyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania występowania lokalnych powodzi w Polsce. 2006. Promotor – dr. hab. Wacław Cabaj

SARNA TadeuszOcena warunków klimatycznych i bioklimatycznych w aspekcie uprawiania turystyki narciarskiej w Zakopanem i na Kasprowym Wierchu. 2006. Promotor – prof. dr hab. Jan Lach

BOROWIEC MonikaKrakowski i rzeszowski ośrodek akademicki w świetle koncepcji układów bipolarnych. 2006. Promotor – prof. dr hab. Zbigniew Zioło

PIRÓG SławomirRozwój indywidualnej działalności gospodarczej wzdłuż głównych ciągów transportowych Polski Południowo-Wschodniej. 2005. Promotor – dr hab. Zbigniew Makieła

WIŚNIEWSKI MarekKształtowanie się transgranicznych powiązań turystycznych regionu podkarpackiego i lwowskiego w nowych warunkach społeczno-gospodarczych. 2005. Promotor – dr hab. Roman Fedan

HAYDUKIEWICZ Lech – Przemiany etniczne ludności polskiej na Litwie w aspekcie przestrzennym. 2004. Promotor – prof. dr hab. Zbigniew Długosz

RACHWAŁ TomaszFunkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych Polski południowo-Wschodniej w procesie transformacji systemu gospodarowania. 2004. Promotor – prof. dr hab. Zbigniew Zioło

CZAPLIŃSKI PawełProblemy transformacji przemysłu regionu słupskiego w procesie zmian systemu gospodarowania. 2003. Promotor – dr hab. Eugeniusz Rydz

SZMIELIŃSKA PaulinaProblemy bezrobocia jako wynik przekształceń lokalnych rynków pracy Pomorza Środkowego. 2003. Promotor – dr hab. Eugeniusz Rydz

PIRÓG DanutaPotrzeby i możliwości optymalizacji edukacji europejskiej w gimnazjum (na przykładzie badań w wybranych gimnazjach województwa małopolskiego). 2003. Promotor – prof. dr hab. Sławomir Piskorz

SZMIGIEL Maria KrystynaGeografia w nowej formule egzaminu dojrzałości. 2002. Promotor – prof. dr  hab. Sławomir Piskorz

KURAŚ BarbaraWaloryzacja warunków przyrodniczych dla potrzeb przestrzennego zagospodarowania terenu z wykorzystaniem systemów GIS na przykładzie miasta Bielsko-Biała. 2001. Promotor – dr hab. Jan Lach

ULISZAK RadosławProblemy przestrzennego i strukturalnego rozwoju rolnictwa Polski Południowej w świetle doświadczeń krajów Europy Zachodniej. 2001. Promotor – dr hab. Bronisław Górz

KWIATEK-SOŁTYS AgnieszkaPrzemiany ekonomiczno-społeczne małych miast regionu krakowskiego w okresie transformacji gospodarczej. 2000. Promotor – prof. dr hab. Jan Rajman

JAŻEWICZ IwonaPrzemiany funkcji małych miast Pomorza środkowego w okresie transformacji gospodarczej. 2000. Promotor – dr hab. Eugeniusz Rydz

OSUCH WiktorSkuteczność praktycznego kształcenia nauczycieli geografii w czasie studiów. 2000. Promotor – prof. dr hab. Sławomir Piskorz

KUREK SławomirPrzestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności w Polsce Południowo-Wschodniej. 2000. Promotor – dr hab. Zbigniew Długosz

RETTINGER RenataStan środowiska przyrodniczego Ukrainy i jego wpływ na gospodarkę rolną. 1999. Promotor – dr hab. Bronisław Górz

LEWIK PiotrTermiczne pory roku w regionie karpackim a cyrkulacja atmosferyczna w latach 1966–1990. 1997. Promotor – prof. dr hab. Maria Horawska

SKWARCAN MariolaWykorzystanie wybranych modeli statystyczno-matematycznych w procesie nauczania–uczenia się geografii. 1996. Promotor – prof. dr hab. Sławomir Piskorz

RETTINGER WacławHydrologiczne skutki antropopresji na przykładzie Gór Słonnych. 1996. Promotor – dr hab. Jan Lach

KOZAK AnnaWpływ ośrodków zatrudnienia pozarolniczego na przemiany społeczno-ekonomiczne ludności województwa kieleckiego. 1995. Promotor – dr hab. Zbigniew Zioło

KAMIŃSKA WiolettaRozwój i struktura przestrzenna indywidualnej działalności gospodarczej w rejonie kieleckim na tle województwa. 1994. Promotor – dr hab. Zbigniew Zioło

SZUBERT MariuszRola budowy geologicznej w ewolucji rzeźby podczwartorzędowej północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. 1994. Promotor – dr hab. Jan Lach

DĄBROWSKI PiotrPieniński Park Narodowy jako ośrodek edukacji środowiskowej. 1994. Promotor – prof. dr hab. Zofia Ciesielska

POLAK IrenaRola procesów industrializacji w przemianach społeczno-gospodarczych województwa krośnieńskiego. 1993. Promotor – dr hab. Zbigniew Zioło

BAJGIER MałgorzataWpływ budowy geologicznej na etapy ewolucji rzeźby wschodniego skłonu Beskidu Śląskiego i zachodniej części Kotliny Żywieckiej. 1991. Promotor – dr hab. Jan Lach

KŁOSOWSKI FranciszekRozmieszczenie i przestrzenne oddziaływanie placówek infrastruktury kultury w Górnośląskim Zespole Miejskim. 1991. Promotor – dr hab. Jan Rajman

WÓJTOWICZ BożenaOperacjonalizacja celów kształcenia i ich wpływ na wyniki nauczania–uczenia się o krajobrazach w klasach czwartych i piątych szkoły podstawowej. 1991. Promotor – dr hab. Sławomir Piskorz

VAN DER KOOIJ WolterWaloryzacja warunków przyrodniczych dla potrzeb przestrzennego rozwoju miasta: na przykładzie miasta Krakowa. 1990. Promotor – dr hab. Jan Lach

WILCZYŃSKI WitoldZachowania przestrzenne ludności Stanów Zjednoczonych. 1989. Promotor – prof. dr Andrzej Maryański

ROLEWICZ CzesławaPrzestrzenne zróżnicowanie zmian w stanie środowiska przyrodniczego w Polsce w latach 1980–1985. 1988. Promotor – prof. dr hab. Lech Pakuła

FEDAN RomanZwiązek przemysłu spożywczego z rolniczą bazą surowcową województw przemyskiego i zamojskiego. 1987. Promotor – prof. dr hab. Lech Pakuła

ŻYCHOWSKI JózefWpływ wybranych elementów środowiska geograficznego na odpływy w małych zlewiskach Beskidu Niskiego. 1986. Promotor – doc. dr Tadeusz Ziętara

KUKULAK Józef – Udział tektoniki w transformacji rzeźby zachodniego Podhala. 1986. Promotor – prof. dr Andrzej Michalik

KOWALSKI RomanOcena środowiska przyrodniczego dla turystyki w dorzeczu Ropy (Beskid Niski). 1986. Promotor – doc. dr Tadeusz Ziętara

SZKURŁAT ElżbietaKształtowanie wybranych pojęć fizycznogeograficznych u uczniów ogólnokształcącej szkoły podstawowej i średniej. 1986. Promotor – dr hab. Sławomir Piskorz

MAKIEŁA ZbigniewZwiązek infrastruktury technicznej i społecznej z rozwojem przemysłu w Rybnickim Okręgu Węglowym po II wojnie światowej. 1984. Promotor – prof. dr hab. Lech Pakuła

JANOWSKI IgnacyStudia nad typologią i regionalizacją zasobów rekreacyjnych województwa kieleckiego. 1983. Promotor – doc. dr Jan Mityk

LUBELSKA MichalinaKształcenie umiejętności technicznych i sposoby ich sprawdzania w nauczaniu geografii w klasach IV–VIII. 1983. Promotor – prof. dr Jan Flis

RYDZ EugeniuszFunkcje Koszalina i Słupska w regionalnej sieci i systemie osadniczym. 1983. Promotor – dr hab. Jan Rajman

JAKUBSKA OleksaRola budowy geologicznej w rozwoju ruchów masowych w beskidzkiej części dorzecza Skawy. 1982. Promotor – doc. dr Tadeusz Ziętara

MRÓZ GrażynaWpływ migracji ludności Jugosławii na przestrzenne zróżnicowanie struktur demograficznych i społeczno-ekonomicznych. 1981. Promotor – prof. dr Andrzej Maryański

PILARSKA JaninaStrukturyzacja materiału nauczania geografii o wodach lądowych w szkole ogólnokształcącej. 1981. Promotor – prof. dr Jan Flis

OPALSKI FranciszekFunkcje współczesnych i dawnych miast na rolniczych obszarach województwa kieleckiego. 1981. Promotor – dr hab. Jan Rajman

WALCZAK MarekStrukturyzacja materiału nauczania geografii komunikacji w szkole ogólnokształcącej. 1980. Promotor – prof. dr Jan Flis

CHMURA JanuszPrognozowanie zamulania zbiorników wodnych przy zastosowaniu metody fotoelektrycznej na przykładzie zbiornika Dzierżno Duże. 1980. Promotor – prof. dr Andrzej Michalik

SANETRA BożenaOcena środowiska geograficznego województwa słupskiego dla rekreacji. 1980. Promotor – doc. dr Tadeusz Ziętara

BAL HelenaMigracje ludności województwa przemyskiego w latach 1956–1976. 1980. Promotor – prof. dr Andrzej Maryański

DESZCZKA ErykKształtowanie się lokalnych zespołów osadniczo-produkcyjnych w południowo-zachodnim podregionie województwa opolskiego. 1980. Promotor – dr hab. Jan Rajman

KOŁACZ LeszekDegradacja środowiska geograficznego w rejonie Tarnobrzega i Staszowa na przykładzie wybranych komponentów. 1980. Promotor – prof. dr Andrzej Michalik

CABAJ WacławDeglacjacja lądolodu środkowopolskiego w północnej części Niecki Nidziańskiej. 1980. Promotor – doc. dr Tadeusz Ziętara

MALARZ RomanZwiązki rzeźby terenu z litologią na przykładzie wybranych serii fliszowych dorzecza Soły. 1980. Promotor – doc. dr Tadeusz Ziętara

WITEK-NOWAKOWSKA AlinaStrukturyzacja materiału nauczania w zakresie rozwoju rzeźby terenu. 1978. Promotor – prof. dr Jan Flis

KOSTRZEWA StefanPrzemiany społeczno-zawodowe ludności wiejskiej w podregionie północnym województwa opolskiego w latach 1960–1975. 1979. Promotor – dr hab. Robert Rauziński

DURA EdwardRola transportu w aktywizacji gospodarczej Ameryki Łacińskiej na przykładzie Brazylii. 1978. Promotor – doc. dr Maria Kozanecka

KUCHARSKA Maria JadwigaStrukturyzacja materiału nauczania geografii osadnictwa w szkole ogólnokształcącej. 1978. Promotor – prof. dr Jan Flis

MĄDRY JanRola budowy geologicznej w etapach rozwoju rzeźby środkowej części dorzecza Skawy. 1978. Promotor – doc. dr Tadeusz Ziętara

ŻÓŁKIEWSKI MarekEwolucja rzeźby progu Beskidu Śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem budowy geologicznej. 1978. Promotor – doc. dr Tadeusz Ziętara

OTFINOWSKI MarekZespoły otwornic i sedymentacja piasków bogucickich. 1977. Promotor – prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz

PULIT FranciszekRozwój sieci dolinnej między Tarnowem a Ropczycami w czwartorzędzie. 1977. Promotor – prof. dr Andrzej Michalik

TROC MarekRozwój górnictwa węgla kamiennego i przemysłu towarzyszącego w Górnośląskim Zespole Okręgów Przemysłowych po drugiej wojnie światowej. 1977. Promotor – dr hab. Lech Pakuła

KRAKOWSKA AlicjaRola kadr kwalifikowanych w procesach urbanizacji zawodowej (na przykładzie Rybnickiego Okręgu Węglowego i Wschodnioopolskiego Okręgu Przemysłowego). 1977. Promotor – dr hab. Jan Rajman

ŻOŁNIERZ AlfredRozwój wydm wschodniej części Niecki Włoszczowskiej na tle rzeźby i budowy geologicznej. 1976. Promotor – prof. dr Jan Flis

REK JadwigaZróżnicowanie przestrzenne i struktura migracji ludności w wybranych europejskich krajach Socjalistycznych. 1973. Promotor – prof. dr Andrzej Maryański

BILCZEWSKI EugeniuszZawodnienie utworów czwartorzędowych i ich wykształcenie litologiczne w Kotlinie Oświęcimskiej. 1973. Promotor – prof. dr Andrzej Michalik

JANIGA StanisławRola okresu zimowego w przekształcaniu rzeźby w Beskidzie Niskim. 1973. Promotor – doc. dr Tadeusz Ziętara 1973

LACH JanTypologia fizjotopów zachodniej części Beskidu Niskiego. 1972. Promotor – prof. dr Jan Flis

BARANOWSKA-JANOTA MariaRzeźba progu Pogórza Szydłowskiego oraz Płaskowyżu Szanieckiego w świetle paleogeografii wybrzeża Morza Sarmackiego. 1972. Promotor – prof. dr Jan Flis

LICIŃSKA DanutaAnaliza współczesnych procesów migracji ludności w krajach EWG. 1972. Promotor – prof. dr Andrzej Maryański

DZIERWA StanisławZasoby i gospodarka wodna w tarnobrzeskim rejonie siarkowym. 1971. Promotor – doc. dr Andrzej Michalik

SZEWCZYK CzesławRola zatrudnienia pozarolniczego w kształtowaniu struktury społeczno-zawodowej ludności wiejskiej w województwie kieleckim. 1970. Promotor – prof. dr Maria Dobrowolska

JASIEŃSKI JuliuszWarunki mieszkaniowe ludności Krakowa (analiza porównawcza). 1970. Promotor – dr hab. Antoni Fajferek

KWIATKOWSKI KazimierzStruktura funkcjonalna miast niepowiatowych województwa krakowskiego. 1970. Promotor – prof. dr Maria Dobrowolska

MAJEWSKI JanWięź szkoły z życiem, a efekty dydaktyczne w procesie nauczania geografii w szkole średniej. 1969. Promotor – prof. dr Rodion Mochnacki

ZIOŁO ZbigniewPrzemiany struktury przestrzennej przemysłu województwa rzeszowskiego w latach 1937–1965. 1969. Promotor – prof. dr Maria Dobrowolska

SZOT Zygmunt – Przemiany demograficzne w Wenezueli ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1950–1965 na tle środowiska geograficznego i gospodarki. 1968. Promotor – doc. dr Andrzej Maryański

DZIADEK StanisławKształtowanie się ośrodków przemysłowych Rybnickiego Okręgu Węglowego i struktura przestrzenna powiązań w zakresie zaopatrzenia i zbytu. 1969. Promotor – prof. dr Maria Dobrowolska

ZAJĄC StanisławSzkolnictwo średnie w regionie krakowskim na tle jego potrzeb społeczno-gospodarczych. 1968. Promotor – prof. dr Rodion Mochnacki

WITEK StefanRola procesów eolicznych w rozwoju rzeźby Kotliny Sandomierskiej między Wisłoką a Sanem. 1968. Promotor – prof. dr Jan Flis

PISKORZ SławomirNauczanie problemowe w grupach na lekcjach geografii i jego skuteczność. 1968. Promotor – prof. dr Rodion Mochnacki

NOŻANKA JaninaEmigracja zagraniczna z województwa krakowskiego w latach 1900–1966. 1968. Promotor – doc. dr Andrzej Maryański

NOWAK Władysław AdamStudium nad morfogenezą północno-zachodniej części Niecki Nidziańskiej. 1967. Promotor – prof. dr Jan Flis

PYDZIŃSKI BronisławStosunki wodne dorzecza Soły. 1967. Promotor – prof. dr Jan Flis

GÓRZ BronisławProcesy elektryfikacji wsi Tarnobrzeskiego Okręgu Siarkowego (problemy geograficzno-ekonomiczne). 1967. Promotor – prof. dr Maria Dobrowolska

MARYNIUK BronisławNapływ ludności do miast i osiedli województwa opolskiego w latach 1950–1964. 1967. Promotor – prof. dr Maria Dobrowolska

BRZOZOWSKI JerzyTypologiczna klasyfikacja płatów krajobrazowych w Gorcach. 1965. Promotor – doc. dr Jan Flis

KOZANECKA MariaTransport województwa rzeszowskiego. 1965. Promotor – prof. dr Antoni Wrzosek

PROCHOWNIK AmaliaPrzemiany struktury osadniczo–agrarnej wsi powiatu proszowickiego od połowy XIX wieku do 1960 r. (na wybranych przykładach). 1965. Promotor – prof. dr Maria Dobrowolska

JAROWIECKA TeofilaPrzemiany struktury zatrudnienia ludności wiejskiej województwa krakowskiego. 1963. Promotor – prof. dr Maria Dobrowolska

PAKUŁA, LechKształtowanie się i struktura Zachodnio-Krakowskiego Kompleksu Przemysłowego. 1963. Promotor – prof. dr Maria Dobrowolska

RAJMAN, JanKształtowanie się i przemiany skupień ludnościowych województwa opolskiego pod wpływem industrializacji (1860–1960). 1963. Promotor – prof. dr Maria Dobrowolska

HERMA, JadwigaMigracje wewnętrzne i codzienne dojazdy do pracy ludności województwa krakowskiego po drugiej wojnie światowej. 1962. Promotor – prof. dr Maria Dobrowolska

Aktualności