Katedra Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych

inne katedry

Kierownik

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 

 

Pracownik inżynieryjno-techniczny

 

Badania naukowe pracowników Katedry

 • Litofacjalna i litodynamiczna charakterystyka procesów sedymentacji fluwialnej głównie w dolinach Wisły i Dunaju,
 • Wpływ zapór wodnych na procesy sedymentacji w dolinach rzecznych,
 • Geoekologiczna analiza georóżnorodności w świetle wskaźników krajobrazowych.

 

Tematyka prac dyplomowych, magisterskich i inżynierskich (przykładowo)

 • charakterystyka morfologiczna koryt rzecznych ich układu oraz zmian w czasie,
 • ocena antropizacji krajobrazu,
 • analiza georóżnorodności,
 • opracowania ekofizjograficzne i projekty rewitalizacji obszarów poeksploatacyjnych i poprodukcyjnych,
 • opracowania sedymentologiczne osadów czwartorzędowych.

 

Zajęcia dydaktyczne (kursy)

 • systemy informacji geograficznej,
 • antropogeniczne przekształcenia krajobrazów naturalnych i kulturowych,
 • seminaria dyplomowe inżynierskie, doktorskie,
 • ekofizjografia,
 • pracownia projektowa,
 • geografia fizyczna kompleksowa,
 • paleogeografia holocenu,
 • wykłady monograficzne z zakresu geografii fizycznej,
 • oprogramowanie użytkowe w gospodarce przestrzennej,
 • geostatystyka,
 • podstawy geografii fizycznej,
 • wybrane zagadnienia geografii,
 • metody badań w geografii fizycznej,
 • ćwiczenia terenowe z kartografii,
 • kartografia tematyczna,
 • ćwiczenia terenowe z podstaw geografii,
 • zjawiska i procesy fizyczne w przyrodzie,
 • kartografia turystyczna,
 • geoinformacja,
 • teledetekcja,
 • geograficzne systemy informacji przestrzennej,
 • kartografia numeryczna,
 • systemy informacji przestrzennej w planowaniu miast,
 • GIS i teledetekcja,
 • systemy informacji geograficznej (GIS) w geografii społeczno-ekonomicznej,
 • technologia informacyjna w geografii,
 • fizyka i chemia Ziemi,
 • przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią,
 • ćwiczenia terenowe z przyrodniczych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią,
 • metodologia pisania pracy naukowej w geografii fizycznej,
 • kierunki i metodologia badań geograficznych.

inne katedry

Aktualności