Przejdź do menu Przejdź do treści

Zespół Badań Edukacji w Zakresie Przedsiębiorczości

Enterpreneurship Education Research Team

powrót do struktury

Kierownik

 

Członkowie zespołu

 

Specjalista inżynieryjno-techniczny

 

Zespół Badań Edukacji w Zakresie Przedsiębiorczości od wielu lat specjalizuje się w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej, popularyzacyjnej w zakresie szeroko rozumianej przedsiębiorczości, czego efektem jest szereg publikacji, zorganizowanych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, jedynych w Polsce corocznych zjazdów nauczycieli przedsiębiorczości, projektów, warsztatów, pomocy dydaktycznych.

Dorobek i doświadczenia Zespołu obejmują przede wszystkim:

– prowadzenie badań naukowych  nad edukacją w zakresie przedsiębiorczości, wśród których dominuje problematyka celów, treści, efektów i metod kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na wszystkich etapach edukacji, dokształcania i doskonalenia zawodowego. Ponadto prace koncentrują się  wokół tematyki roli przedsiębiorczości w aktywizacji społeczno-gospodarczej, przemian globalnych i europejskich uwarunkowań przedsiębiorczości, a także postaw przedsiębiorczych i etycznych w życiu społeczno-gospodarczym.
Jednocześnie Zespół prowadzi badania naukowe oraz uczestniczy w międzyresortowych projektach badawczych w obszarze dziedziny nauki o zarządzaniu i jakości, a także realizowanie działalności edukacyjnej w tym zakresie.

– organizowanie od ponad 18 lat cyklicznych, corocznych międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących problematyki przedsiębiorczości i połączonych ze zjazdami nauczycieli przedsiębiorczości. Są one organizowane w Instytucie Geografii UP przez pracowników Zespołu oraz innych pracowników Katedry Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej i skupiają zarówno teoretyków, jak i praktyków życia gospodarczego. Od czternastu lat drugiego dnia konferencji odbywa się zjazd nauczycieli przedsiębiorczości, na który przyjeżdżają nauczyciele przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych, a także metodycy, autorzy podręczników i innych materiałów edukacyjnych.
Zjazdy te są unikatową inicjatywą stanowią cenną platformę wymiany wiedzy i doświadczeń między środowiskiem naukowym, biznesem oraz instytucjami jego otoczenia i nauczycielami przedsiębiorczości. Jest to inicjatywna bardzo ceniona przez nauczycieli, którzy rokrocznie licznie w niej uczestniczą, poszerzając swoją wiedzę i dzieląc się swoimi doświadczeniami. W sytuacji planowanych przemian w zakresie edukacji z podstaw przedsiębiorczości, wprowadzania modyfikacji podstawy programowej i planowania wprowadzenia nowego przedmiotu jest to bardzo cenna i sprawnie funkcjonująca płaszczyzna konsultacji ze środowiskiem nauczycielskim, pedagogicznym i biznesowym, która może zostać z powodzeniem wykorzystana do konsultacji i upowszechnienia planowanych zmian.

 

– realizację  krajowych i międzynarodowych projektów o charakterze edukacyjnym, wdrożeniowym oraz naukowym, w których członkowie Zespołu pełnili rolę kierowników projektu lub wykonawców, w tym m.in.:

a) 2010-2011, Krok w przedsiębiorczość, w ramach którego powstały m.in. poradnik metodyczny, scenariusze lekcji, Biznesplan krok po kroku, scenariusze warsztatów;

b) 2010-2011, Pociąg do wiedzy, w ramach którego powstały m.in. poradnik dla nauczycieli, diagnozy uczniów, scenariusze warsztatów;

c) 2016-2017, Retail Sector Competencies for All Teacher (ReCall), międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ (01-11-2015 – 31-10-2017);

d) 2014-2016, Sustainable Entrepreneurship – A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools (SUSEN) , międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ (01-11-2014 – 31-10-2016);

e) 2014-2017, Reaching the Lost Generation, międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ (01-09-2014 – 31-08-2017);

f) 2017-2020, Engagement&Beyond, Erasmus+ Programme, nr 2017-1-HU01-KA201-035998; okres realizacji 1.09.2017-31.08.2020; Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Action Type: Strategic Partnerships for school education;

g) 2018-2021, Innovating learning online environments: using business case studies in higher education (e3Cases). Międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus Plus nr 2018-1-DE01-KA203-004220 (1.09.2018-31.08.2021).

 

– wprowadzenie czasopisma naukowego Przedsiębiorczość-Edukacja  (https://p-e.up.krakow.pl/), które wydawane jest wysiłkiem członków Zespołu oraz Katedry, notowane na liście czasopism punktowanych MEN, w którym publikowane są artykuły dotyczące problematyki szeroko rozumianej przedsiębiorczości, w tym problematyki kształtowania postaw przedsiębiorczych  i edukacji w zakresie przedsiębiorczości na wszystkich poziomach kształcenia. Czasopismo jest także otwarte na prezentację doświadczeń dydaktycznych środowiska nauczycielskiego zainteresowanego zagadnieniami przedsiębiorczości oraz jej miejsca w systemie oświaty. Podałabym tutaj link do strony www Przedsiębiorczość – Edukacja (up.krakow.pl) .

współpracę z instytucjami finansowymi w zakresie edukacji przedsiębiorczości oraz praktykami życia społeczno-gospodarczego, w tym m.in. z  Komisją Nadzoru Finansowego, Narodowym Bankiem Polskim, Ministerstwem Finansów, Urzędami Miast, których efektem są liczne warsztaty, materiały edukacyjne, wystąpienia konferencyjne i szkoleniowe, które w dużym stopniu umożliwiły nauczycielom podstaw przedsiębiorczości i innych kursów ekonomicznych podnieść warsztat pracy i własne kompetencje zawodowe oraz znaczną poprawę jakości prowadzonych zajęć poprzez wykorzystanie nowoczesnych narządzi dydaktycznych. Współpraca z praktykami życia społeczno-gospodarczego, którzy uczestnicząc w organizowanych konferencjach naukowych lub spotkaniach ze studentami dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i oceną wpływu przemian ekonomicznych na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

 

Efektem zrealizowanych badań, projektów i innych aktywności są m.in. poniższe wybrane publikacje z zakresu przedsiębiorczości (w tym edukacji w zakresie przedsiębiorczości):

Borowiec, M., Kilar, W., Rachwał, T. i in. (2003). Podstawy przedsiębiorczości. Scenariusze zajęć edukacyjnych dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa.

Borowiec, M. (2005). Rola praktyk z przedsiębiorczości w kształceniu studentów geografii na specjalności „przedsiębiorczość z gospodarką przestrzenną”, Przedsiębiorczość-Edukacja, 1, 167-173.

Borowiec, M., Rachwał, T. (2005). O potrzebie kształtowania postaw przedsiębiorczych, „Konspekt” Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, nr 3/2005 (23), Kraków s. 62-67.

Borowiec, M. (2006). Etyczne aspekty globalizacji w procesie kształtowania przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość-Edukacja, 2, 185-192.

Borowiec, M. (2007). Rola szkolnictwa wyższego w podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego, Przedsiębiorczość-Edukacja, nr 3, 142-150.

Borowiec, M., 2008, Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Przedsiębiorczość-Edukacja, nr 4,

Borowiec M. (2011). Rola edukacji w procesach globalizacji, Przedsiębiorczość-Edukacja, nr 7, 296-307.

Borowiec, M., Rachwał, T. (2011). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wyzwaniem edukacyjnym gospodarki opartej na wiedzy, Przedsiębiorczość-Edukacja, nr 7, 321-332.

Borowiec, M., Dorocki, S., Kilar, W., Płaziak, M., Szymańska, A.I., Świętek A., Wilczyński P. L. (2013). Przedsiębiorczość w praktyce. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych do podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce (zakres podstawowy), e-podręcznik, Poznań: Fundacja Wrota Edukacji  – EduGate, ss. 425

Borowiec, M. (2013). Etyka chrześcijańska w kształtowaniu ładu moralnego w biznesie w warunkach kryzysu społeczno-gospodarczego, Przedsiębiorczość-Edukacja, nr 9, 32-47.

Dorocki S., Borowiec-Gabryś, M., 2014, Problematyka przedsiębiorczości w programie studiów realizowanych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Horyzonty Wychowania, vol. 13, nr 28.

Borowiec-Gabryś, M., Kilar, W., Rachwał, T., (2018). Przedsiębiorczość jako kompetencja przyszłości, W: Stefan M. Kwiatkowski (red.), Kompetencje przyszłości: obszary: porozmawiajmy o kompetencjach, wyzwania współczesnej edukacji, kompetencje cyfrowe, kompetencje społeczne nauczycieli, Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, s. 68-89.

Borowiec-Gabryś, M. (2021). Święty Maksymilian Maria Kolbe jako menadżer i przedsiębiorca w kontekście przedsiębiorczości personalistycznej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 17(2), 68–81.https://doi.org/10.24917/20833296.172.5

Borowiec-Gabryś, M. (2021). Destined for Success? – threats to entrepreneurial education in the light of Christian ethics. Proceedings of the 38th International Business Information Management Association (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain, ISBN: 978-0-9998551-7-1, ISSN: 2767-9640, 6546-6553

Burzyński, T., Alejziak, B., Wałek, T., Borkowsk, K., Cembruch-Nowakowski, M., Dryglas, D., Kaganek, K., Kruczek, Z. (2018-2019). Badanie opinii pracodawców na temat obecnych i przyszłych kompetencji pracowników w sektorze turystyki. Kraków: Sektorowa Rada ds. w Turystyce, Instytut Turystyki W Krakowie Sp. z o.o.

Burzyński, D. Dryglas, M. Cembruch-Nowakowski, Łańcuch wartości w turystyce oparty na wiedzy, w: Materiały z konferencji naukowo-praktycznej, Tychy 2005: Konsument na rynku turystycznym w warunkach społeczeństwa opartego na wiedzy, Wyd. sfinansowane ze środków Ministerstwa Gospodarki, Katowice 2005, s. 117-134,

Burzynski, T.,  Dryglas, D., Cembruch-Nowakowski, M. (2008). Value chains in the Polish hotel industry: case study, in: Tourism in OECD Countries 2008: Trends and Policies, Organization for Economic Co-operation and Development, 11/02/2008, ISBN Nr: 9789264039674

Cembruch-Nowakowski M., Luka kompetencyjna kadr w podsektorze – gastronomia, [w:]. Sektorowa Rada ds. Kompetencji, Raport z badania opinii pracodawców dotyczącej luki kompetencyjnej kadr w sektorze turystyki. Kraków 2017-2018., s. 62-78. ISBN  978-83-951741-0-0

Cembruch-Nowakowski, M. (2021). The activities of local government units (LGO) in the area of culture and national heritage bear the hallmarks of  entrepreneurial actions. Proceedings of  37th IBIMA USA, s. 7807-7814. ISSN: 2767-9640

Cembruch-Nowakowski, M., Dorocki S.M., Faracik, R., Zdon-Korzeniowska, M.,  Żemła, M. (2021). Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe – analiza dobrych przykładów przedsiębiorczości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie. ISBN: 978-83-8084-776-7.

Bińczycka, E., Cembruch-Nowakowski, M., Czekaj, A., Kowacka, A., Nowak, B., Polit, A.,  Sanetra-Szeliga, J. (2018). Przemysły kultury i kreatywne w latach 2014-2016. Prace studialne. Warszawa, Kraków: GUS/Urząd Statystyczny w Krakowie. ISBN 978-83-7403-269-8

Cembruch-Nowakowski, M. (2017). Exploratory Studies on Variables Effecting Strategic Planning and Business Performance of Hotel Enterprises Located in Malopolska Region of Poland, International Journal of Management Science, no. 9170799/2017.

Cembruch-Nowakowski M., (2020). Labels and certificates for green hotels. Rocznik Ochrona Środowiska 2020, vol. 22, s.308-323. ISSN 1506-218X

Cembruch-Nowakowski, M., Nowakowski, M. (2006). Innowacyjność w hotelarstwie, Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach. Zeszyt  Naukowy Katedry Turystyki nr 29,  Katowice, s. 163-183.

Cembruch-Nowakowski, M. (2021). Devastating effect of Covid-19 pandemic on Polish hospitality sector. IBIMA Publishing. ISBN 978-0-9998551-6-4

Cembruch-Nowakowski, M. (2021). Satelitarny rachunek kultury jako metoda określania ekonomicznego znaczenia kultury. Badania w sektorze kultury. Przyszłość i zmiana” biblioteka Zarzadzania Kulturą. Badania w sektorze kultury. Wydawnictwo Attyka

Dorocki, S., Kilar, W., Rachwał, T., Świętek, A., Zdon-Korzeniowska M. (2012). Biznes plan krok po kroku. Poradnik dla uczniów i uczennic. III część produktu finalnego. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era.

Kilar, W., Rachwał, T., Zając, M. (2012). Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek. II część produktu finalnego. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era.

Kilar W., Kurek S., Rachwał T. (2013). Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkołach zawodowych, Kraków: Primedruk: dla Uniwersytetu Pedagogicznego, ss. 116.

Kilar, W., Kurek, S., Rachwał, T. (2013). Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego w świetle opinii partnerów społecznych, Przedsiębiorczość-Edukacja, 9, 273-288.

Kilar, W., Rachwał, T., Świętek, A. (2014). Zakładanie własnej działalności gospodarczej – poradnik przedsiębiorcy, EduGate. Poznań, ss. 44. : http://firma.edugate.pl/

Kilar, W., Rachwał, T. (2014). Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej przez studentów kierunków nieekonomicznych, Horyzonty wychowania, vol. 13, no. 28, s. 111-130

Kilar W., Kurek S., Osuch W., Świętek A., Rachwał T., (2016). Koncepcja oceny i kształtowania postaw przedsiębiorczych na podstawie narzędzi wypracowanych w ramach projektu RLG [w:] : Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych , Przedsiębiorczość – Edukacja, Nr 12, (ss.426-443), Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP w Krakowie.

Kilar W., Kurek S., Rachwał T., Semczuk M., Świętek A., (2016). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju wśród uczniów z wykorzystaniem gry PowerPlayer wypracowanej w ramach projektu SUSEN [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych , Przedsiębiorczość – Edukacja, Nr 12, (ss.444-456), Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP w Krakowie.

Kilar W., Kurek S., Osuch W., Rachwał T., Świętek A. (2017). Developing entrepreneurial competencies of the RLG project participants – applicability of assessment tools and results of pilot studies. Przedsiębiorczość – Edukacja. – 2017, Vol. 13, s. 314-329.

Kilar W., Rachwał T. (2019). Changes in Entrepreneurship Education in Secondary School under Curriculum Reform in Poland. Journal of Intercultural Management, Vol. 11, No. 2 , June 2019, pp. 73–105, DOI 10.2478/joim-2019-0010

Kilar. W,  Rachwał T. (2019). Przedsiębiorczość w edukacji przedszkolnej i szkole podstawowej w warunkach zmian podstawy programowej, [w:] Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, red. T. Rachwał, Wydawnictwa FRSE, Warszawa, 122-141.

Kilar, W,  Rachwał T. (2019). Przedsiębiorczość w szkole średniej w warunkach reformy systemu oświaty, [w:] Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, red. T. Rachwał, Wydawnictwa FRSE, Warszawa, 184-203.

Kilar W. (2020). Jak przygotować dokumenty aplikacyjne, scenariusz lekcji wraz z kartami pracy do szkoły ponadpodstawowej do przedmiotu szkolnego: podstawy przedsiębiorczości; Krok w przedsiębiorczość ZP / Reforma 2017 Szkoły ponadpodstawowe / Podstawy przedsiębiorczości, Nowa Era, https://www.dlanauczyciela.pl/zasob/199120,scenariusz-lekcji-jak-przygotowac-dokumenty-aplikacyjne.pdf

Kilar, W. (2020). Rozmowa kwalifikacyjna, scenariusz lekcji wraz z kartami pracy do szkoły ponadpodstawowej do przedmiotu szkolnego: podstawy przedsiębiorczości; Krok w przedsiębiorczość ZP / Reforma 2017 Szkoły ponadpodstawowe / Podstawy przedsiębiorczości, Nowa Era https://www.dlanauczyciela.pl/zasob/199096,scenariusz-lekcji-rozmowa-kwalifikacyjna.pdf

Kilar, W, Rachwał T. (2021). Entrepreneurial Intentions of Students of Non-economic Facul-ties as a Sign of their Entrepreneurial Attitudes and the Result of the Course on Entrepre-neurship, [in:] 37th IBIMA Conference 30-31 May 2021, Cordoba, Spain/ ed. Khalid S. So-liman, Cordoba, International Business Information Management [IBIMA], 2021, s. 6428-6434, p-ISBN: 978-0-9998551-6-4

Kondraciuk P., Osuch W., Świętek A. (2019). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i absolwentów małopolskich szkół ponadgimnazjalnych. Przedsiębiorczość – Edukacja. – 2019, Vol. 15, nr 1, 75-87.

Piróg, D, Kilar, W, Rettinger, R. (2021). Self-assessment of competences and their impact on the perceived chances for a successful university-to-work transition: the example of tourism degree students in Poland, Tertiary Education and Management, Springer, https://doi.org/10.1007/s11233-021-09081-5

Rachwał T., Kilar W., Kawecki Z., & Wróbel P. (2018). Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w wychowaniu przedszkolnym, szkole podstawowej i szkołach średnich w świetle nowej podstawy programowej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 14, 389-424. https://doi.org/10.24917/20833296.14.28

Świętek, A. (2012). Oczekiwania a realia wejścia ludzi młodych na rynek pracy jako wyzwanie dla edukacji z przedsiębiorczości, [w:] Rola przedsiębiorczości w edukacji, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość – Edukacja, Nr 8, Wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP w Krakowie, Warszawa – Kraków, s. 137- 154. ISBN 978-83-267-0776-6, ISSN 2083-3296

Ambrozik M., Czarniecka-Wilczak K.,  Domańska A., Kowalska E., Kempiak P., Lehmann A., Lenarczyk V., Marciniak B., Piguła G., Pyrzyk K., Sekura M., Szarzyńska C.,  Świętek A., Walczak- Gozdowska S., Witkowski R., Zygmunt A, (2013), Jestem przedsiębiorczy – innowacyjny program nauczania „podstaw przedsiębiorczości” i „ekonomii w praktyce”, Poznań: Fundacja Wrota Edukacji- Edugate.

Świętek A., (2014). Czy ekonomia w praktyce będzie przydatna w praktyce? W: Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych, Przedsiębiorczość – Edukacja, Nr 10, (ss.378 – 391), Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP w Krakowie.

Świętek A. (2018). Poziom przedsiębiorczości w krajach europejskich w świetle wskaźników TEA i EEA a występujące w wybranych z nich modele kształcenia przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja, 14, 445-459. doi:10.24917/20833296.14.30

Świętek A., (2018). Edukacja formalna na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Horyzonty wychowania, 44 (17), 189-197.doi: 10.17399/HW.2018.174418

Świętek A., Rachwał T., Kurek S., Kilar W., Osuch W., (2018) Sytuacja młodzieży NEET w Polsce i propozycje podniesienia jej kompetencji przedsiębiorczych w świetle rezultatów projektu RLG. Przedsiębiorczość – Edukacja,14, 425-444. doi: 10.24917/20833296.14.29

Świętek A., (2019) Miejsce podstaw przedsiębiorczości w zreformowanej polskiej szkole ponadpodstawowej i ich korelacje z innymi przedmiotami szkolnymi. Przedsiębiorczość – Edukacja. – 2019, Vol. 15, nr 1, 34-46.

Świętek A., (2020) The Importance of The Basics of Entrepreneurship as a School Subject in the Economic Preparation of the Young for their Professional Life. Przedsiębiorczość – Edukacja,16, 2, 73-85.

 

 

 

powrót do struktury

Aktualności

Kalendarz wydarzeń

wrzesień 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 sierpnia 2023 29 sierpnia 2023 30 sierpnia 2023 31 sierpnia 2023 1 września 2023 2 września 2023 3 września 2023
4 września 2023 5 września 2023 6 września 2023 7 września 2023 8 września 2023 9 września 2023 10 września 2023
11 września 2023 12 września 2023 13 września 2023 14 września 2023 15 września 2023 16 września 2023 17 września 2023
18 września 2023 19 września 2023 20 września 2023 21 września 2023 22 września 2023 23 września 2023 24 września 2023
25 września 2023 26 września 2023 27 września 2023 28 września 2023 29 września 2023 30 września 2023 1 października 2023

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia