Współpraca naukowa

Współpraca ze środowiskiem nauczycielskim

W ciągu prawie całego 50-lecia rozwijała się współpraca z nauczycielami i różnymi instytucjami edukacyjnymi w Polsce. Z chwilą powstania Zakładu Metodyki Geografii, a później samodzielnego Zakładu Dydaktyki Geografii, współpraca ta przybrała jeszcze bardziej zorganizowany charakter. W pierwszej fazie owe kontakty realizowane były w formie uczestnictwa pracowników instytutu – głównie jednak Zakładu Dydaktyki Geografii – w konferencjach nauczycielskich organizowanych przez kuratoria oświaty i Sekcję Geografii Centralnego Ośrodka Metodycznego Kształcenia Nauczycieli, którym kierował przez długi czas Z.Zioło. Do innych przejawów owej współpracy należałoby zaliczyć uczestnictwo w komisjach egzaminów kwalifikacyjnych dla nauczycieli w Południowo-Wschodniej Polsce. Aktywny był nasz udział w konferencjach naukowo-dydaktycznych organizowanych przez Oddziały Doskonalenia Nauczycieli (dawniej IKNiBO).

Od około 20 lat J.Flis, S.Piskorz, S.Zając, J.Desperak uczestniczyli w pracach Komitetu Głównego lub Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej, a A.Żołnierz i M.Skwarcan przez kilka lat byli jurorami konkursów geograficznych. Ponadto S.Piskorz przez wiele lat był członkiem Głównej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Stopni i Specjalizacji Zawodowej, a S.Zając od 1991 r. jest przewodniczącym takiej międzywojewódzkiej komisji w Krakowie.

Wśród innych jeszcze form współpracy ze środowiskiem nauczycielskim wymienić należy czynne uczestnictwo nasze w zjazdach regionalnych PTG, w organizacji zjazdów krakowskich oraz w akcjach odczytowych tego towarzystwa.

Wielu pracowników instytutu pełniło, względnie pełni różne funkcje w zarządach i komisjach PTG.

Należy także zwrócić uwagę na współpracę autorską na rzecz edukacji geograficznej z „Czasopismem Geograficznym” i „Geografią w Szkole”. Na sczczególne podkreślenie zasługują opublikowane podręczniki i zeszyty ćwiczeń (dla klas V i VIII szkoły podstawowej i szkoły średniej) znanych i cenionych geografów-dydaktyków: S.Piskorza i S.Zająca. Podręczniki i zeszyty ćwiczeń tych autorów miały po kilka wydań. Obudowę tych podręczników stanowią: Szkolny słownik geograficzny J.Flisa, materiały do nauczania klimatologii autorstwa B.Pydzińskiego i S.Zająca oraz poradnik dla nauczyciela geografii klasy V – S.Piskorza, M.Siwulskiej, R.Wilka i S.Zająca.

Aktualności