Przejdź do treści

REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE

The Baltic University Programme, Uppsala, Szwecja (http://www.balticuniv.uu.se/)

Zobacz szczegóły realizacji programu w Instytucie Geografii.

Tytuł projektu Uczestnik (uczestnicy) z IG UP Kierownik (koordynator) projektu
Innovating learning online environments: using business case studies in higher education (e3Cases). Międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus Plus nr 2018-1-DE01-KA203-004220 (1.09.2018-31.08.2021). Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Action Type: Strategic Partnerships for higher education. Szczegóły projektu (tutaj).
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.09.2018-31.08.2019, wykonawca); dr Wioletta Kilar (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.09.2019-31.08.2020, wykonawca); dr Agieszka Świętek (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.09.2020-31.08.2021, wykonawca), wykonawcy: dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP, dr Tomasz Rachwał. Uniwersytet w Kolonii (Niemcy; lider projektu), Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet w Antwerpii (Belgia), Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy).
GRANT NCN 2018 – OPUS 15, pt. „Analiza popytu na absolwentów studiów z dziedziny nauk o Ziemi w Polsce i wybranych krajach”. Okres realizacji: 2019-2022. Kwota pozyskanych środków: 398 244 zł.
dr hab. Danuta Piróg, prof. UP dr hab. Danuta Piróg, prof. UP
Grant NCN – OPUS 13, Panel HS3, nr 2017/25/B/HS3/00274: Środowiskowe warunki funkcjonowania osady palafitowej Serteya II na Wyżynie Smoleńskiej w kontekście globalnych i lokalnych zmian klimatycznych około 4,2 tys. lat temu. Czas realizacji 2017-2020, kwota projektu 449 875 PLN.  dr hab. Jacek Szmańda dr Daniel Okupny dr hab. Piotr Kittel (Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytet Łódzki)
Grant NCN nr 2017/25/B/HS4/02261: Zróżnicowanie struktur i procesów demograficznych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w Polsce. Czas realizacji 12 miesięcy, kwota projektu: 181 300 PLN. Dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP; dr Mirosław Wójtowicz Dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
Engagement&Beyond Międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus Plus nr 2017-1-HU01-KA201-035998 (1.09.2017-31.08.2020). Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Action Type: Strategic Partnerships for school education.
Szczegóły projektu (tutaj)
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.09.2017-31.08.2017, wykonawca); dr Wioletta Kilar (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.09.2018-31.08.2019, wykonawca); dr Tomasz Rachwał (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.09.2019-31.08.2020, wykonawca), wykonawcy: dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP, dr Agnieszka Świętek. Lider projektu: EDUNET Alapítvány (Węgry), Partnerzy: UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE, Connect Media Ltd. (Węgry), Train’d Up Railway Resourcing Limited (Wielka Brytania), Euro-Trainings-Centre ETC e. V. (Niemcy).
Grant NCN 2017 – MINIATURA-1, lista rankingowa nr 10 z dnia 02.10.2017, pt. „Przestrzenno-kulturowy wymiar poziomu życia. Przykład społeczności jukatańskich Majów”. Okres realizacji: 1 rok – 2017/18 (kwota pozyskanych środków – 35 560 zł). dr Anna Winiarczyk-Raźniak dr Anna Winiarczyk-Raźniak (Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej)
Grant NCN 2017 – MINIATURA-1, lista rankingowa nr 2 z dnia 09.08.2017, pt. Rozpoznanie występowania i genezy osuwisk na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w oparciu o skaning laserowy, badania geofizyczne i kartowanie geomorfologiczne. kres realizacji: 1 rok – 2017/18 (kwota pozyskanych środków – 49 045 zł)  dr Paweł Kroh dr Paweł Kroh (Zakład Turystyki i Badań Regionalnych)
Grant NCN 2017 – MINIATURA-1, lisa rankingowa nr 8 z dnia 19.09.2017, pt. Geneza i skład chemiczny osadów biogeniczno-węglanowych budujących torfowisko źródliskowe w okolicach Buska-Zdrój (Niecka Nidziańska). Okres realizacji – 1 rok – 2017/18 (kwota pozyskanych środków – 49 405 zł); nr grantu: 2017/01/X/ST10/00525; dr Daniel Okupny dr Daniel Okupny (Zakład Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geografiacznego)
Grant NCN 2017-OPUS-12, UMO-2016/23/B/ST10/01731 pt. „Zapis zmian biotycznych w osadach głębokomorskich z okresów globalnych zdarzeń oceanicznych późnego albu i środkowego cenomanu jako oddźwięk perturbacji w budżecie węgla„. Okres realizacji 2017-2020. (kwota pozyskanych środków – 692 470 zł)  dr Krzysztof Bąk dr hab. Krzysztof Bąk (Zakład Geologii, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Grant NCN 2016-FUGA-5, pt „Przemiany przestrzenne uzdrowisk ukraińskich Beskidów Wschodnich w latach 1827-2017 – ujęcie modelowe„. Okres realizacji 12.2016-03.2019 (kwota pozyskanych środków – 344 650 zł)  dr Łukasz Quirini-Popławski dr Łukasz Quirini-Popawski (Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii)
Grant NCN – OPUS 11, projekt: Badania paleoekologiczne oraz relacja człowiek-środowisko na wielokulturowym stanowisku w Smólsku (Kujawy, Polska Centralna). ; (kwota pozyskanych środków – 289 700 zł). dr Daniel Okupny dr hab. Renata Stachowicz-Rybka (Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk)
Grant NCN – OPUS 11, projekt: Procesy morfogenetyczne jako determinanty zbiorowisk roślinnych w dobie globalnych zmian klimatycznych w młodszym dryasie. (kwota pozyskanych środków – 481 500 zł).
dr Daniel Okupny dr hab. Joanna Petera-Zganiacz (Wydział Nauk Geograficznych UŁ)
Grant NCN 2013/11/B/HS3/03785 pt. „Uwarunkowania środowiskowe rozwoju średniowiecznego ośrodka grodowego w Rozprzy w Polsce Środkowej w świetle badań multidyscyplinarnych„. Okres realizacji 2014-2017 (łączna kwota na realizację – 467 875 zł) dr Daniel Okupny dr hab. Piotr Kittel (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytet Łódzki)
Retail Sector Competencies for All Teacher (ReCall), międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ (01-11-2015 – 31-10-2017) dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.11.2015-30.06.2016, wykonawca); dr Wioletta Kilar (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.7.2016-28.02.2017, wykonawca); dr Tomasz Rachwał (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.3.2017-31.10.2017, wykonawca), wykonawca: dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP. prof. dr Matthias Pilz (Uniwersytet w Kolonii, Niemcy)
Grant NCN SONATA-8. Wietrzenie biomechaniczne i efekty bioturbacyjne wywołane wzrostem i obumieraniem drzew oraz ich systemów korzeniowych w domenie geomorfologicznej stoku zalesionego – implikacje morfogenetyczne, pedogenetyczne i paleogeograficzne). Okres realizacji: 07.2015-06.2018.  (łączna kwota na realizację – 387 200 zł) dr Łukasz Pawlik dr Łukasz Pawlik
C.A.L.M.A.Z; Network of Physical Eduction and Geography (konsorcjum: Czechy, Chorwacja, Dania, Słowenia, Turcja, Polska) dr hab. Danuta Piróg  VIA University College (VIA), Dania
Sustainable Entrepreneurship – A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools (SUSEN) , międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ (01-11-2014 – 31-10-2016) dr Tomasz Rachwał (kierownik zespołu polskiego projektu: 1.11.2014-28.02.2016, wykonawca); dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP (kierownik zespołu polskiego projektu 1.3.2016-31.10.2016, wykonawca);
wykonawcy: dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP; dr Wioletta Kilar; dr Agnieszka Świętek; mgr Marcin Semczuk.
prof. dr Günther Seeber (Universität Koblenz-Landau, Landau, Niemcy)
Reaching the Lost Generation, międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ (01-09-2014 – 31-08-2017) dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP (kierownik zespołu polskiego projektu 1.9.2014-28.02.2016, wykonawca); dr Tomasz Rachwał (kierownik zespołu polskiego projektu: 1.3.2016-31.08.2017, wykonawca); wykonawcy: dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP; dr Wioletta Kilar; dr Agnieszka Świętek. Enikő Gönczöl (EduNet Foundation for New Educational Resources, Budapeszt, Węgry)
Grant NCN – UMO-2011/01/B/ST10/07405 – „Wiek i paleośrodowisko najmłodszych osadów serii wierchowej w Tatrach i ich relacja do oceanicznych beztlenowych zdarzeń w późnej kredzie„. Okres realizacji 2012-2016. (łączna kwota na realizację – 249 200 zł)   mgr Szymon Okoński, mgr Paweł Dulemba, dr Tomasz Bryndal, dr Anna Wolska dr hab. Krzysztof Bąk
Neogene To Recent Tectonics Of Eastern Termination Of The Mür-Orava Basin Fault Zone; międzynarodowy projekt nr: UMO-2012/07/B/ST10/04318 realizowany przez: Geological Institute of Slovak Academy of Sciences, Etvös Loránd Geophysical Institute of Hungary, Geological Institute of Polish Academy of Sciences; finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (realizacja 2013-2016).  dr hab. Józef Kukulak, prof. UP dr hab. inż. Anna Swierczewska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Grant Narodowego Centrum Nauki; Określenie wielkości i zasięgu współczesnego wcięcia się rzek polskich Karpat i jego wpływu na hydraulikę przepływów wezbraniowych; projekt OPUS 2013/09/B/ST10/00056 (2014-2017). dr Joanna Zawiejska dr hab. Bartłomiej Wyżga (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)
Grant Narodowego Centrum Nauki; Rola człowieka i zdarzeń ekstremalnych w przemianach środowiska przyrodniczego na pograniczu gór i piedmontu Wschodnich Himalajów; projekt OPUS. 2012/05/B/ST10/00309;(realizacja: 2013-01-23 – 2016-01-22). prof. dr hab. Roman Soja dr hab. Paweł Prokop (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)

 

 

 

 

 

Projekty badawcze zakończone do 2015 r. 

Aktualności