Przejdź do treści

Wiktor OSUCH
Kompetencje przedmiotowe i dydaktyczne nauczycieli geografii oraz studentów geografii – kandydatów na nauczycieli
 Prace Monograficzne nr 570. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, (2010).

osuch

Spis treści:

Wprowadzenie 5

1. Wybrane modele i koncepcje kształcenia nauczycieli w świetle literatury 12

1.1. Koncepcje kształcenia nauczycieli w świetle literatury pedeutologicznej 12

1.2. Profesjonalizm współczesnego nauczyciela 17

1.3. Modelowa sylwetka nauczyciela geografii 25

1.4. Kształcenie nauczyciela geografii na studiach geograficznych 28

1.5. Kompetencje nauczyciela geografii 33

1.6. Zawód nauczyciela – refleksje i opinie nauczycieli geografii – opiekunów studenckich praktyk zawodowych 43

2. Kształcenie geografów i nauczycieli geografii 48

2.1. Analiza wybranych raportów i wyników badań ankietowych 48

2.2. Programy i plany studiów geograficznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie 50

2.3. Kadra nauczająca przedmioty bloku nauczycielskiego 58

2.4. Studia dwustopniowe a jakość kształcenia 61

2.5. Wpływ Deklaracji Bolońskiej na proces kształcenia nauczycieli w ocenie studentów geografii 71

3. Kompetencje przedmiotowe i dydaktyczne studentów geografii – kandydatów na nauczycieli 75

3.1. Kompetencje studentów geografii w wybranych ośrodkach akademickich w Polsce (w latach 1999–2000) 75

3.2. Kompetencje studentów geografii z wybranych ośrodków akademickich Polski, Czech, Słowacji, Austrii i Niemiec 76

3.3. Kompetencje przedmiotowe i dydaktyczne studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie (w latach 2004–2008) 82

3.4. Kształtowanie kompetencji przedmiotowych i dydaktycznych kandydatów na nauczycieli na przykładzie Akademii Pedagogicznej w Krakowie i Uniwersytetu w Bratysławie 103

4. Ocena kompetencji przedmiotowych i dydaktycznych studentów geografii – kandydatów na nauczycieli oraz nauczycieli geografii – opiekunów studenckich praktyk zawodowych 110

4.1. Kompetencje przedmiotowe z geografii 110

4.2. Kompetencje dydaktyczne z zakresu dydaktyki geografii 124

4.3. Kompetencje dydaktyczne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej 135

4.4. Kompetencje z zakresu znajomości prawa oświatowego 141

4.5. Źródła kształtowania kompetencji nauczycieli geografii 145

4.6. Wpływ zajęć i lekcji w terenie na kształcenie kompetencji studentów i nauczycieli geografii 160

4.7. Ocena nabycia kompetencji w badanych grupach nauczycieli i studentów geografii 166

5. Ocena kompetencji i profesjonalizmu nauczycieli geografii – opiekunów studenckich praktyk zawodowych 174

5.1. Kompetencje w zakresie metod i form pracy 174

5.2. Kompetencje w zakresie stosowania źródeł wiedzy geograficznej 183

5.3. Kompetencje w zakresie stosowania środków dydaktycznych 185

5.4. Kompetencje w zakresie stosowania różnych sposobów ewaluacji wiedzy uczniów 187

5.5. Kompetencje w zakresie aktywności i zaangażowania uczniów 189

5.6. Ocena kompetencji nauczycieli dokonana przez studentów – kandydatów na nauczycieli geografii według przyjętego kryterium 193

6. Korelacje poziomów kompetencji przedmiotowych i dydaktycznych nauczycieli geografii 199

6.1. Korelacje poziomu wykształcenia kompetencji nauczycieli geografii ze stażem ich pracy w świetle samooceny nauczycieli i oceny studentów 199

6.2. Korelacje poziomu wykształcenia kompetencji studentów geografii studiów podyplomowych ze stażem ich pracy 212

6.3. Korelacje poziomu wykształcenia kompetencji nauczycieli geografii ze stażem pracy według samooceny nauczycieli 213

6.4. Korelacje poziomu wykształcenia wybranych kompetencji nauczycieli geografii na podstawie wyników samooceny nauczycieli i oceny studentów 214

Uwagi końcowe i wnioski 217

Abstract 222

Aneks 225

Bibliografia 282

Spis rycin, tabel i załączników 297

 

Aktualności