Przejdź do treści

REKRUTACJA – GOSPODARKA PRZESTRZENNA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA

STUDIA I STOPNIA (inżynierskie)

3,5-letnie stacjonarne i niestacjonarne* 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Szczegółowe kryterium przyjęć

nowa matura: średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły), otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu; uczestnicy etapu okręgowego olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować); laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

Cudzoziemcy, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości wydanego w polskim systemie oświaty lub nie ukończyli szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, muszą przedstawić odpowiedni certyfikat  znajomości języka polskiego lub zdać egzamin w Centrum Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Więcej informacji o rekrutacji cudzoziemców tutaj, a certyfikatach i egzaminach z języka polskiego tutaj.

stara matura: Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część
ustna i pisemna). Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły), otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu; uczestnicy etapu okręgowego olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować); laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

Cudzoziemcy, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości wydanego w polskim systemie oświaty lub nie ukończyli szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, muszą przedstawić odpowiedni certyfikat  znajomości języka polskiego lub zdać egzamin w Centrum Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Więcej informacji o rekrutacji cudzoziemców tutaj, a certyfikatach i egzaminach z języka polskiego tutaj.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Gospodarka przestrzenna, I stopnia.

.

Specjalności

Na studiach 1. stopnia (inżynierskich) istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności. Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od drugiego roku. Studenci studiów 1. stopnia wyboru specjalności dokonują podczas pierwszego roku. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – co najmniej 15 osób.

 

Kontakt z sekretarzami komisji rekrutacyjnych:

 

Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł. Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie Uniwersytetu Pedagogicznego w zakładce KANDYDAT 

* Kształcenie zdalne na studiach niestacjonarnych –  informujemy kandydatów na studia niestacjonarne , że dla dobra studentów i słuchaczy wykłady będą odbywały się w formie zdalnej za pomocą MS Teams w czasie rzeczywistym w interakcji z prowadzącym. W zależności od kierunku i rocznika stanowią one 20-40% zajęć. Dołożymy starań, aby tak ułożyć harmonogram, by zajęcia zdalne były głównie w niedziele i piątki (jeśli ten dzień będzie konieczny). Chcemy w ten sposób ograniczyć konieczność dojazdów na studia. Oznacza to, że w ramach większości zjazdów przyjazdy będą koniecznie tylko w soboty na zajęcia ćwiczeniowe, które nie można prowadzić zdalnie ze względu na jakość kształcenia.

Opłata za studia niestacjonarne wynosi 2000 zł / semestr.


 

 

..

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

1,5-roczne stacjonarne i niestacjonarne*

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

 

(rekrutacja letnia w 2020 r. wyłącznie na studia niestacjonarne, rekrutacja zimowa w 2021 r. na studia stacjonarne i niestacjonarne)

.

Studia dla absolwentów studiów 1. stopnia (z dyplomem  inżyniera) wszystkich kierunków. 

Kryterium przyjęć: 

Konkurs dyplomów studiów wyższych (inżyniera) – dla absolwentów kierunków: gospodarka przestrzenna oraz architektura i urbanistyka, architektura, architektura krajobrazu, geodezja i kartografia.

Egzamin w formie testu pisemnego lub odpowiedzi ustnej (do wyboru przez kandydata) z podstaw gospodarki przestrzennej – dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) innych kierunków niż wymienione w warunkach rekrutacji, tj. gospodarka przestrzenna oraz architektura i urbanistyka, architektura, architektura krajobrazu, geodezja i kartografia. Egzamin w formie ustnej może być prowadzony także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (Skype).

Cudzoziemcy, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości wydanego w polskim systemie oświaty lub nie ukończyli szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub studiów I stopnia w języku polskim, muszą przedstawić odpowiedni certyfikat  znajomości języka polskiego lub zdać egzamin w Centrum Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Więcej informacji o rekrutacji cudzoziemców tutaj, a certyfikatach i egzaminach z języka polskiego tutaj

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz w na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – gospodarka przestrzenna II stopnia.

 

Kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej:

 

Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł. Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie Uniwersytetu Pedagogicznego w zakładce KANDYDAT 

Informacja dodatkowa:

W systemie rekrutacyjnym należy wgrać do systemu rekrutacyjnego skan dyplomu studiów I stopnia. W przeciwnym razie kandydatura nie będzie mogła być brana pod uwagę na dalszych etapach rekrutacji.
Jednocześnie informujemy, że w sytuacji ukończenia studiów I stopnia, ale nieotrzymania dyplomu, jest możliwość wgrania w systemie zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, które zawierać będzie informację o ocenie końcowej ze studiów (takiej jak na dyplomie) oraz doniesienia dyplomu w terminie późniejszym.

* Kształcenie zdalne na studiach niestacjonarnych –  informujemy kandydatów na studia niestacjonarne , że dla dobra studentów i słuchaczy wykłady będą odbywały się w formie zdalnej za pomocą MS Teams w czasie rzeczywistym w interakcji z prowadzącym. W zależności od kierunku i rocznika stanowią one 20-40% zajęć. Dołożymy starań, aby tak ułożyć harmonogram, by zajęcia zdalne były głównie w niedziele i piątki (jeśli ten dzień będzie konieczny). Chcemy w ten sposób ograniczyć konieczność dojazdów na studia. Oznacza to, że w ramach większości zjazdów przyjazdy będą koniecznie tylko w soboty na zajęcia ćwiczeniowe, które nie można prowadzić zdalnie ze względu na jakość kształcenia.

Opłata za studia niestacjonarne wynosi 2000 zł / semestr.

Aktualności