Przejdź do treści

GOSPODARKA PRZESTRZENNA, STUDIA I STOPNIA (inżynierskie)

3,5-letnie stacjonarne i niestacjonarne

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

(rejestracja od 1 sierpnia 2022 r.)

Kryterium przyjęć

nowa matura

Średnia wyników egzaminu maturalnego z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz geografii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę na poziomie rozszerzonym z geografii wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a na poziomie rozszerzonym z innych przedmiotów przez współczynnik 1,5.

stara matura

Średnia wyników egzaminu dojrzałości z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz geografii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie (część pisemna i ustna).

Uwaga: Brak matury z któregokolwiek z 4 wymienionych przedmiotów nie uniemożliwia przystąpienia do rekrutacji, ale do średniej liczony jest jak z wynikiem „0”. Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) dodatkowo 10 p. do rankingu; uczestnicy etapu okręgowego olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować). Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować w przypadku kilkukrotnego uczestnictwa). Kandydaci, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) również dostają dodatkowo 10 punktów do rankingu. Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego lub nie posiadają odpowiedniego certyfikatu muszą przystąpić do egzaminu z języka polskiego. Egzaminy dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym na rok 2022/2023 będą przeprowadzane tylko i wyłącznie online. Kandydaci na studia zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu najpóźniej do 18 września 2022 r. Po egzaminie kandydaci muszą załączyć w systemie rekrutacyjnym otrzymanego zaświadczenie.

Więcej informacji o terminach egzaminów i opłatach znajdują się tutaj: https://snjp.up.krakow.pl/certyfikaty-i-zaswiadczenia/.

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji dostępne są na stronie  z PROGRAMAMI I PLANAMI STUDIÓW

 

.

Specjalności

Na studiach 1. stopnia (inżynierskich) istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności. Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od drugiego roku. Studenci studiów 1. stopnia wyboru specjalności dokonują podczas pierwszego roku. Warunkiem uruchomienia specjalności jest liczebność grupy – co najmniej 15 osób.

 

Kontakt z sekretarzami komisji rekrutacyjnych

 

Ważne terminy

studia stacjonarne – rekrutacja uzupełniająca studia niestacjonarne
Rejestracja elektroniczna od 1 sierpnia do 18 września 2022 r. od 1 sierpnia do 5 października 2022 r. (przedłużona)
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia 20 września 2022 r. 6 października 2022 r.
Wpisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

21 -23 września (środa-piątek) w godz. 9:00-16:00

24 września (sobota) w godz. 9:00-14:00

6-7 października w godz. 9:00-15:00
8 października w godz. 9:00-13:00
10-12 października w godz. 9:00-15:00
*Miejscem właściwym do dokonania wpisu jest Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, IV piętro, sala 429.

 

Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł. Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie Kandydat – Uniwersytet Pedagogiczny (up.krakow.pl)

Wzory upoważnień i oświadczeń dla kandydatów niepełnoletnich.

Opłata za studia niestacjonarne wynosi 2 500 zł / semestr. 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA, STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

studia 1,5-roczne

stacjonarne i niestacjonarne* (od 1 grudnia)

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA – II tura:  22 lutego – 1 marca

 

Wpisy na studia w ramach I tury odbywają się w dniach 22 – 24 lutego, w godz. 9 – 16, w pokoju 423 (budynek główny UP, ul. Podchorążych 2)

.

Studia przewidziane dla absolwentów studiów wyższych (inżynierskich) kierunków „gospodarka przestrzenna” oraz innych kierunków studiów inżynierskich.

Kryterium przyjęć 

  • konkurs dyplomów studiów wyższych (inżyniera) – dla absolwentów kierunków „gospodarka przestrzenna” oraz „architektura i urbanistyka”, „architektura”, „architektura krajobrazu”, „geodezja i kartografia”
  • egzamin pisemny (test) z podstaw gospodarki przestrzennej – dla absolwentów studiów wyższych (inżynierskich) innych kierunków.

1) Dodatkowy egzamin wstępny z języka polskiego (dla niektórych kandydatów).

Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego lub ukończonych studiów I stopnia w języku polskim przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata). Kandydaci z zagranicy, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunkach prowadzonych przez uczelnie zagraniczne, z którymi została zawarta umowa o uznawaniu przygotowania kandydatów z języka polskiego na studiach I stopnia, są zwolnieni z egzaminu.

2) Dodatkowy egzamin z podstaw gospodarki przestrzennej (dla niektórych kandydatów): egzamin w formie testu pisemnego z podstaw gospodarki przestrzennej dla osób z dyplomem inżyniera kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji.

Więcej informacji o rekrutacji cudzoziemców tutaj, a certyfikatach i egzaminach z języka polskiego tutaj

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji zobacz na naszej stronie pod linkami: gospodarka przestrzenna II stopnia studia stacjonarne oraz gospodarka przestrzenna II stopnia studia niestacjonarne.

 

Kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej

Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł. Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie Uniwersytetu Pedagogicznego w zakładce KANDYDAT 

Terminarz rekrutacji

Terminy Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Rejestracja elektroniczna 1.12.2021 – 16.02.2022 1.12.2021 – 20.02.2022
Egzamin (dotyczy niektórych kandydatów, patrz: kryterium przyjęć) 18.02.2022 r. 22.02.2022 r.
Ogłoszenie listy przyjętych 21.02.2022 r. 23.02.2022 r.
Wpisy na studia 22 – 24.02. 2022 r. w godz. 9 – 16, w pokoju 423 24-25, 28.02. 2022 r.

Informacja dodatkowa:

W systemie rekrutacyjnym należy wgrać do systemu rekrutacyjnego skan dyplomu studiów I stopnia. W przeciwnym razie kandydatura nie będzie mogła być brana pod uwagę na dalszych etapach rekrutacji.
Jednocześnie informujemy, że w sytuacji ukończenia studiów I stopnia, ale nieotrzymania dyplomu, jest możliwość wgrania w systemie zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, które zawierać będzie informację o ocenie końcowej ze studiów (takiej jak na dyplomie) oraz doniesienia dyplomu w terminie późniejszym.

 

Opłata za studia niestacjonarne wynosi 2 500 zł / semestr.

Aktualności

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2022

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 listopada 2022 29 listopada 2022 30 listopada 2022 1 grudnia 2022 2 grudnia 2022 3 grudnia 2022 4 grudnia 2022
5 grudnia 2022(1 event)

Kategoria: General38. Międzynarodowa Konferencji Naukowej „Zachowania przemysłu i usług w warunkach kryzysu gospodarczego"

6 grudnia 2022(1 event)

Kategoria: General38. Międzynarodowa Konferencji Naukowej „Zachowania przemysłu i usług w warunkach kryzysu gospodarczego"

7 grudnia 2022 8 grudnia 2022 9 grudnia 2022 10 grudnia 2022 11 grudnia 2022
12 grudnia 2022 13 grudnia 2022 14 grudnia 2022 15 grudnia 2022 16 grudnia 2022 17 grudnia 2022 18 grudnia 2022
19 grudnia 2022 20 grudnia 2022 21 grudnia 2022 22 grudnia 2022 23 grudnia 2022 24 grudnia 2022 25 grudnia 2022
26 grudnia 2022 27 grudnia 2022 28 grudnia 2022 29 grudnia 2022 30 grudnia 2022 31 grudnia 2022 1 stycznia 2023

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia