Przejdź do treści

Dr  Wioletta Kilar

Dr  Wioletta  Kilar

Dyrektor Instytutu Geografii, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

wioletta.kilar@up.krakow.pl

tel: +48 126626255

pok: 437 (441 dyr)

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4642-4442

publikacje:


dyżury: Zapraszam na konsultacje semestrze zimowym r. akad. 2022/23:
UWAGA ZMIANA od 12.12.2022 ze względu na zmianę harmonogramu zajęć: Dyżury dyrektorskie:
poniedziałki godz. 10.30 -11.30
czwartki godz. 8.45 -9.45
Dyżury dydaktyczne (stacjonarnie):
poniedziałki: godz. 14:45-17.00;
wtorki: godz. 14.00-15.00
Przepraszam za zaistniałe zmiany. Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innym niż podany terminie, po wcześniejszym umówieniu się poprzez e-mail.
Zapraszam do kontaktu!

Publikacje: Google ScholarResearchGate

Jestem geografem ekonomicznym, nauczycielem akademickim, Dyrektorem Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownikiem i adiunktem w Katedrze Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, członkiem zespołu Badań Edukacji w Zakresie Przedsiębiorczości, Pełnomocnikiem Rektora UP ds. współpracy z Unią Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią, Redaktorem naukowym kwartalnika naukowego „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” oraz półrocznika naukowego „Przedsiębiorczość – Edukacja”.

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół procesów przemian struktur przestrzennych przemysłu w różnych układach przestrzennych; kształtowania się i funkcjonowania przedsiębiorstw (szczególnie ponadnarodowych korporacji); czynników lokalizacji i rozwoju korporacji międzynarodowych i ich oddziałów; innowacyjności przedsiębiorstw, gospodarek krajowych oraz samorządów lokalnych; tworzenia się ekosystemów przedsiębiorczości; zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia przemysłu oraz zasobów ludzkich w tym procesie oraz problematyki kształcenia przedsiębiorczości (w tym kompetencji miękkich) i geografii na wszystkich poziomach edukacji (od przedszkola po edukację akademicką).

Jestem autorką i współautorką wielu publikacji naukowych z tego zakresu w czasopismach krajowych i zagranicznych, współautorem podręczników do szkół średnich z podstaw przedsiębiorczości i geografii oraz ekspertyz, materiałów edukacyjnych i dydaktycznych. Dotychczas byłam kierownikiem i członkiem zespołów wielu projektów badawczych i edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości i geografii, w tym projektów międzynarodowych.

Jako ekspert w zakresie edukacji przedsiębiorczości współpracuję z wieloma instytucjami, m.in. Ministerstwem Edukacji Narodowej (jako współautor podstawy programowej z podstaw przedsiębiorczości do szkół średnich), Ministerstwem Finansów ds. edukacji finansowej, Komisją Nadzoru Finansowego, czy też z Małopolską Organizacją Turystyczną.
Koordynuję szereg działań w zakresie jakości kształcenia oraz współpracy podejmowanej w różnym zakresie z instytucjami zewnętrznymi Instytutu.
Jestem członkiem różnych organizacji naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym, w tym m.in.: Polskiego Towarzystwa Geograficznego (PTG), European Regional Science Association (ERSA), American Association of Geographers (AAG),  European International Business Academy (EIBA).

Prowadzę zajęcia na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich (kierunki: geografia, gospodarka przestrzenna oraz turystyka i rekreacja) i podyplomowych (geografia, przedsiębiorczość), m.in. z geografii ekonomicznej, geografii przemysłu i usług, dydaktyki przedsiębiorczości, samorządu terytorialnego, transportu w turystyce, wprowadzenia na rynek pracy, gospodarki finansowej oraz podstaw finansów i rachunkowości, a także liczne warsztaty szczególnie o tematyce związanej z kształceniem kompetencji poszukiwanych u pracowników na współczesnym rynku pracy.

Moje CV znajduje się tutaj: Kilar_CV_EN

Najważniejsze publikacje: 

Kilar, W. (2007). Przemiany funkcjonowania Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Jarlan” (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1999-2003,) Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 9, 154-169.

Kilar, W. (2007). Zagadnienia globalizacji i korporacji ponadnarodowych w edukacji przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 297-304.

Kilar, W., Cieluch, M. (2008). Kształtowanie się i organizacja przestrzenna korporacji ponadnarodowej Honda, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 10, 188-203.

Kilar, W., Rachwał, T., Wiedermann, K. (2008). Changes in differentiation of Polish regions’ industrial potential within the European Union, [in:] Czapiewski K., Komornicki T. (eds), New functions of rural and industrial space in central and eastern Europe, Europa XXI, vol. 17, Institute of Geography and Spatial Organization – Polish Academy of Sciences, Academic Division – Polish Geographical Society, Warszawa, s. 145-158.

Kilar W., 2008, Zatrudnienie w działalności badawczej i rozwojowej jako czynnik rozwoju gospodarki opartej o wiedzę, Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 60-69.

Kilar, W. (2009). Koncentracja przestrzenna światowych firm informatycznych, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 12, 97-108.

Kilar, W. (2009). Korporacje informatyczne jako element struktury metropolii, [w:] Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, red. Z. Makieła, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. CXXV, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, s. 136-153.

Kilar, W. (2009). Rola korporacji Apple w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Przedsiębiorczość – Edukacja, 5, 48-56.

Kilar, W. (2009). Zróżnicowanie potencjału ekonomicznego światowych korporacji informatycznych, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 13, 110-121

Kilar, W., Rachwał, T., Wiedermann, K. (2009). Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 14, 31-42.

Kilar, W. (2010). Procesy kształtowania się korporacji Ericsson, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 16, 153-168.

Kilar, W. (2010). Zmiany potencjału korporacji informatycznych w Unii Europejskiej w latach 2004-2008, Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 49-65.

Kilar, W. (2011). Kształtowanie się Grupy Samsung w warunkach globalizacji, Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 116-127.

Kilar, W. (2011). Wpływ kryzysu na funkcjonowanie korporacji Panasonic, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 17, 187-196.

Kilar, W., Kurek, S., Rachwał, T. (2013). Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego w świetle opinii partnerów społecznych, Przedsiębiorczość-Edukacja, 9, 273-288.

Kilar, W., (2014). Spatial Concentration of IT Corporation Headquarters. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, no. 25, pp. 56-80.

Kilar, W., Rachwał, T. (2014), Changing Role of Industry in the Economy in the V4 Countries – a Regional Approach, Club of Economics in Miskolc. Theory Methodology Practice, vol. 10, no. 1, July 2014, pp. 45-54.

Kilar, W. (2014). Differentiation of Visegrad Group International Corporations in Comparison to World’s Largest Corporations (chapter 9). In: Kiendl-Wendner, D. & Wach, K. (eds), International Competitiveness in Visegrad Countries: Macro and Micro Perspectives. Graz: Fachhochschule Joanneum, pp. 171-186.

Kilar, W. (2014). Zmiany potencjału ekonomicznego wybranych korporacji informatycznych w warunkach kryzysu gospodarczego, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 57-71.

Kilar, W. (2014). Funkcjonowanie korporacji Amazon.com w warunkach kryzysu gospodarczego, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 72-83.

Kilar, W., Rachwał, T. (2014). Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej przez studentów kierunków nieekonomicznych, Horyzonty wychowania, vol. 13, no. 28, s. 111-130.

Kilar, W. (2015). Settlement concentration of economic potential represented by IT corporations, Geographia Polonica, vol. 88, iss. 1, pp. 123-141, doi: http://dx.doi.org/10.7163/GPol.0009

Kilar, W., Płaziak, M., Rachwał, T., Stelmach-Fita, B. (2016). Koncepcja badań opinii interesariuszy zewnętrznych o programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jako elementu oceny jakości kształcenia (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Biuletyn KPZK, no. 260, 81-107.

Kilar, W., Kurek, S., Osuch, W., Świętek, A., Rachwał, T. (2016). Koncepcja oceny i kształtowania postaw przedsiębiorczych na podstawie narzędzi wypracowanych w ramach projektu RLG, Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 426-443.

Kilar, W., Kurek, S., Rachwał, T., Semczuk, M., Świętek, A. (2016). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju wśród uczniów z wykorzystaniem gry PowerPlayer wypracowanej w ramach projektu SUSEN, Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 444-456.

Kilar, W. (2016). Technopolie jako miejsca lokalizacji korporacji informatycznych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 114-122.

Kilar, W., Płaziak, M., Rachwał, T., Stelmach-Fita, B. (2016). Koncepcja badań opinii interesariuszy zewnętrznych o programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jako elementu oceny jakości kształcenia (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie). Biuletyn KPZK, 260, 81-107.

Kilar, W. (2016). Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości, UEK, s. 43

Kilar, W., Kurek, S., Osuch, W., Rachwał, T., Świętek, A. (2017). Developing entrepreneurial competencies of the RLG project participants – applicability of assessment tools and results of pilot studies, Przedsiębiorczość – Edukacja, 13, 314-329

Kilar W. (2018). Corporations as an Object of Research in Geography of Industry. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(4), 69-85. https://doi.org/10.24917/20801653.324.4

Świętek, A., Rachwał, T., Kurek, J., Kilar, W., Osuch, W. (2018). Sytuacja młodzieży NEET w Polsce i propozycje podniesienia jej kompetencji przedsiębiorczych w świetle rezultatów projektu RLG. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 14, 425–444. DOI: 10.24917/20833296.14.29

Rachwał T., Kilar W., Kawecki Z., & Wróbel P. (2018). Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w wychowaniu przedszkolnym, szkole podstawowej i szkołach średnich w świetle nowej podstawy programowej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 14, 389-424. https://doi.org/10.24917/20833296.14.28

Borowiec-Gabryś, M., Kilar, W. & Rachwał, T. (2018), Przedsiębiorczość jako kompetencja przyszłości, [w:] Kompetencje przyszłości, red. Stefan M. Kwiatkowski, Wydawnictwa FRSE, Warszawa, 69-90.

Piróg D., Kilar W., Rettinger R. (2018) Making decisions about going to university in the 21st century: theoretical underpinnings versus reality- a case of Polish students, ICERI2018 Proceedings, pp. 8664-8671. ISBN: 978-84-09-05948-5/ ISSN: 2340-1095; doi: 10.21125/iceri.2018

Kilar, W., Rachwał, T. & Zioło Z. (2018). Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, [w:] Historia Komisji Tematycznych Polskiego Towarzystwa Geograficznego, red. M. Sobczyński, Łódź: Polskie Towarzystwo Geograficzne: Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, 89-131.

Borowiec, M., Kilar, W., Rachwał, T. (2018). Zbigniew Zioło, W: A. Jackowski, K. Krzemień, I. Sołjan (red.), Geografowie polscy. Słownik bibliograficzny, t. 3. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 1886-1888.

Kilar W., Rachwał T. (2019). Changes in Entrepreneurship Education in Secondary School under Curriculum Reform in Poland. Journal of Intercultural Management, Vol. 11, No. 2 , June 2019, pp. 73–105, DOI 10.2478/joim-2019-0010

Kilar. W, Rachwał T. (2019). Przedsiębiorczość w edukacji przedszkolnej i szkole podstawowej w warunkach zmian podstawy programowej, [w:] Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, red. T. Rachwał, Wydawnictwa FRSE, Warszawa, 122-141.

Kilar, W, Rachwał T. (2019). Przedsiębiorczość w szkole średniej w warunkach reformy systemu oświaty, [w:] Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, red. T. Rachwał, Wydawnictwa FRSE, Warszawa, 184-203.

Kilar, W, Rachwał T. (2021). Entrepreneurial Intentions of Students of Non-economic Faculties as a Sign of their Entrepreneurial Attitudes and the Result of the Course on Entrepreneurship, [in:] 37th IBIMA Conference 30-31 May 2021, Cordoba, Spain/ ed. Khalid S. So-liman, Cordoba, International Business Information Management [IBIMA], 2021, s. 6428-6434, p-ISBN: 978-0-9998551-6-4

Piróg, D, Kilar, W, Rettinger, R. (2021). Self-assessment of competences and their impact on the perceived chances for a successful university-to-work transition: the example of tourism degree students in Poland, Tertiary Education and Management, Springer, https://doi.org/10.1007/s11233-021-09081-5

 

Najważniejsze inne opublikowane opracowania i podręczniki:

Dorocki, S., Kilar, W., Rachwał, T., Świętek, A., Zdon-Korzeniowska, M. (2012). Biznes plan krok po kroku. Poradnik dla uczniów i uczennic. III część produktu finalnego. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era.

Kilar, W., Rachwał, T., Zając, M. (2012). Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek. II część produktu finalnego. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era.

Kilar W., Kurek S., Rachwał T. (2013). Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkołach zawodowych, Kraków: Primedruk: dla Uniwersytetu Pedagogicznego, ss. 116.

Borowiec, M., Dorocki, S., Kilar, W., Płaziak, M., Szymańska, A.I., Świętek A., Wilczyński P. L. (2014). Przedsiębiorczość w praktyce. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych do podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce (zakres podstawowy), e-podręcznik, Poznań: Fundacja Wrota Edukacji – EduGate, ss. 425.

Kilar, W., Rachwał, T., Świętek, A. (2014). Zakładanie własnej działalności gospodarczej – poradnik przedsiębiorcy, EduGate. Poznań, ss. 44. : http://firma.edugate.pl/

Kilar W. (2020). Jak przygotować dokumenty aplikacyjne, scenariusz lekcji wraz z kartami pracy do szkoły ponadpodstawowej do przedmiotu szkolnego: podstawy przedsiębiorczości; Krok w przedsiębiorczość ZP / Reforma 2017 Szkoły ponadpodstawowe / Podstawy przedsiębiorczości, Nowa Era, https://www.dlanauczyciela.pl/zasob/199120,scenariusz-lekcji-jak-przygotowac-dokumenty-aplikacyjne.pdf

Kilar, W. (2020). Rozmowa kwalifikacyjna, scenariusz lekcji wraz z kartami pracy do szkoły ponadpodstawowej do przedmiotu szkolnego: podstawy przedsiębiorczości; Krok w przedsiębiorczość ZP / Reforma 2017 Szkoły ponadpodstawowe / Podstawy przedsiębiorczości, Nowa Era https://www.dlanauczyciela.pl/zasob/199096,scenariusz-lekcji-rozmowa-kwalifikacyjna.pdf

Rachwał, T., Kilar, W. (2020). Oblicza geografii 2, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony – szkoła ponadpodstawowa, Nowa Era.